Pátek, 9. prosince 2022

Novou fakultou Jihočeské univerzity bude k 1. 9. 2009 fakulta rybářství a ochrany vod, jediná fakulta svého druhu v ČR

1. červenece 2009
Novou fakultou Jihočeské univerzity bude k 1. 9. 2009 fakulta rybářství a ochrany vod, jediná fakulta svého druhu v ČR

K 1. září 2009 se Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích rozšíří o nově vzniklou fakultu rybářství a ochrany vod. Na návrh rektora univerzity prof. Václava Bůžka a v souladu se stanoviskem Akreditační komise z 19. června 2009 o jejím zřízení rozhodl (v souladu se zákonem) dne 26. června 2009 Akademický senát Jihočeské univerzity. Vznik této v pořadí osmé fakulty Jihočeské univerzity je naplněním dalšího z dlouhodobých strategických cílů rozvoje univerzity.

O vědecké, pedagogické i společenské potřebě zřídit ve struktuře Jihočeské univerzity fakultu zaměřenou na rybářství, akvakulturu a ochranu vod se uvažovalo již od 90. let. Současné vedení univerzity tento záměr od počátku rovněž podporovalo. Krystalizačním jádrem nové fakulty budou dvě stávající pracoviště JU -  Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU ve Vodňanech a katedra rybářství Zemědělské fakulty JU. Cílem sloučení pracovišť je optimalizace výuky rybářských oborů, která je zatím roztříštěna: bakalářské a magisterské obory zajišťuje katedra rybářství na ZF JU, doktorský obor VÚRH JU, přičemž převážná část rybářsky zaměřených akademických pracovníků je z VÚRH JU.

„Vedení Jihočeské univerzity vznik fakulty zaměřené na rybářství, akvakulturu a ochranu vod velmi podporuje,“  říká rektor univerzity prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.:  „V současné době je výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický největším a nejkomplexnějším pracovištěm zaměřeným na badatelský a zejména aplikovaný výzkum v oblasti rybářství a ochrany vod v republice. Nová fakulta bude jedinou fakultou tohoto zaměření v rámci celé České republiky. K dispozici má rybniční hospodářství, účelový říční rybářský revír, specializované laboratoře a akvarijní místnosti, experimentální objekty pro výzkum reprodukce, genetiky a šlechtění ryb, intenzivní chov ryb a raků a ekotoxikologii. Ústav disponuje také největší specializovanou rybářskou knihovnou v ČR a má rovněž vynikající výsledky na poli vědy a výzkumu, včetně mezinárodního renomé.“

Činnost výzkumného ústavu ve Vodňanech má bohatou tradici, ústav byl založen již v roce 1921 a od roku 1996 je součástí Jihočeské univerzity. Odborné aktivity ústavu se stále rozšiřují a zkvalitňují, pracoviště se specializuje hlavně na mezinárodně uznávaný vědecký, zejména aplikovaný výzkum. „Zaměřujeme se na výzkum, který spoluvytváří světový trend v oblastech biologických, environmentálních a chovatelských aspektů rybářství při zachování biodiverzity hydrocenóz. Pracujeme na širokém mezinárodním inovativním výzkumu biologického charakteru (modelové druhy ryb a raků), ochrany vodního prostředí (diganistika úrovně polutantů) nebo chovatelském výzkumu orientovaném na rybářství (významné druhy ryb), včetně výzkumu kvality a bezpečnosti potravin. Máme práva k habilitačnímu a profesorskému řízení,“ informuje ředitel vysokoškolského ústavu prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.: „Další zkvalitňování výsledků nebude možné bez rozsáhlých tuzemských a zahraničních kontaktů. Máme rozvinutou mezinárodní spolupráci  nejen s řadou zemí EU (Francie, Polsko, Německo, Holandsko, Španělsko aj.), ale také např. s USA, Ruskem, Japonskem, Kanadou, Mexikem a Čínou. Spolupracujeme na projektech a grantech, realizujeme výměnné stáže, studijní pobyty i výměnu vědeckých informací. Spolupracujeme také s řadou specializovaných pracovišť v České republice.“

Výuka rybářských oborů na zemědělské fakultě byla zahájena po akreditaci inženýrského oboru Rybářství v roce 2003. Tento obor je velmi úzce propojen s praxí: jihočeský region je v rámci České republiky rybářsky nejvýznamnějším jak po stránce chovatelské a produkční, tak po stránce vědeckovýzkumné.

Cílem nově zakládané Fakulty rybářství a ochrany vod JU je efektivní spojení odborníků a prostředků v rámci Jihočeské univerzity, Akademie věd ČR, Jihočeského kraje, profesního Rybářského sdružení ČR, podniků povodí, AOPK a ČR k posílení oboru rybářství a ochrany vod v ČR na mezinárodní úrovni s profilací na stupni excelence v oblasti výzkumné, vzdělávací a profesně orientované.

Z propočtů vyplývá, že v průběhu akademického roku 2012 - 2013 bude na FROV JU studovat zhruba 300 studentů v prezenční a kombinované formě na úrovni bakalářské, magisterské a doktorské v oborech, které jsou (případně budou) akreditovány na JU.

Těžištěm výuky bakalářských a magisterských oborů bude Ústav akvakultury v Českých Budějovicích, výuku doktorandů bude zajišťovat Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech.

Od roku 2004 prošla Jihočeská univerzita zásadní proměnou / k 1. 9. 2009 bude mít 8 fakult a jeden vysokoškolský ústav

„Současné vedení univerzity si v době svého nástupu v roce 2004 stanovilo v první řadě optimalizovat strukturu této vysoké školy tak, aby odpovídala výsledkům vědy, odrážela  moderní pedagogické směřování a aby její struktura byla čitelná pro veřejnost. První krok se podařilo uskutečnit  k 1. lednu 2006, kdy vznikla filozofická fakulta,“ informuje rektor univerzity prof. V. Bůžek.

Dalším významným datem byl 1. leden 2007, kdy se ze struktury zemědělské fakulty vyčlenily ekonomicky zaměřené obory a vznikla ekonomická fakulta. K 1. srpnu 2007 původní biologickou fakultu nahradila přírodovědecká fakulta, která současně rozšířila nabídku biologických oborů o obory neživé přírody (včetně učitelství těchto oborů pro střední školy).

K 1. 9. 2009 bude mít Jihočeská univerzita 8 fakult (ekonomická, fakulta rybářství a ochrany vod, filozofická, pedagogická, přírodovědecká, teologická, zdravotně sociální, zemědělská fakulta) a Ústav fyzikální biologie v Nových Hradech.

 

Hana Bumbová, tisk. mluvčí JU

 

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů