zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na mezinárodní konferenci: Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni

20.04.2010
Firmy, CSR
Pozvánka na mezinárodní konferenci: Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni

Ve dnech 24. - 26. 5. 2010 v Brně. Diskuse k nejnovějším poznatkům z oblasti udržitelného rozvoje, výměna zkušeností a vědeckých poznatků z oblasti implementace účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje na mikro i makro úrovni. Na jednání budou zároveň prezentovány výsledky řešení projektů vědy a výzkumu zaměřených na danou problematiku.

Ministerstvo životního prostředí
Vysoká škola ekonomie a managamentu v Praze
Masarykova univerzita v Brně
Univerzita Pardubice
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vás srdečně zvou na
mezinárodní konferenci

"Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni"

která se koná v Brně ve dnech 24. - 26. 5. 2010
v prostorách Výstaviště
jako doprovodná konference
Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI,
tj. společné Mezinárodní vodohospodářské výstavyVOD-KA
a Mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředíENVIBRNO
a
Mezinárodního veletrhu komunálních technologií a služeb URBIS TECHNOLOGIE
Cíl konference:
Diskuse k nejnovějším poznatkům z oblasti udržitelného rozvoje, výměna zkušeností a vědeckých poznatků z oblasti implementace účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje na mikro i makro úrovni. Na jednání budou zároveň prezentovány výsledky řešení projektů vědy a výzkumu zaměřených na danou problematiku.
Předběžný program mezinárodní konference:
24. 5. 2010
Prezence účastníků: 12.30 - 13.00 hod.
1. Úvodní vystoupení - zástupci Ministerstva životního prostředí, Vysoké školy ekonomie a managamentu v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Pardubice, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Vysoké školy ekonomické v Praze
2. Kvalita života a životní prostředí - Prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)
3. Problematika stanovenia noriem kvality životného prostredia - Ing. Blanka Kapustová, Ph.D. (Slovenská agentura životního prostředí, Banská Bystrica)
4. K metodám analýz dopadů politik životního prostředí na mikroekonomické subjekty -Ing. Ondřej Vojáček (Vysoká škola ekonomická v Praze), Mgr. Luděk Pur, Ladislav Sobotka (IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Národohospodářské fakultě, Vysoká škola ekonomická v Praze)
5. Analýza českých informačních potřeb v oblasti nástrojů politiky životního prostředí - Bc. Pavla Kačmárová, Bc. Kateřina Krpatová, Bc. Ludmila Petkovová (CENIA, česká informační agentura životního prostředí)
6. Hodnocení návrhů na programy finančních podpor: návrh metodiky - Doc. Ing. Petr Šauer, CSc. (VŠE Praha), Bc. Ludmila Petkovová (CENIA, česká informační agentura životního prostředí)
7. Hodnocení liberalizace obchodu s environmentálním zbožím v České republice - Ing. Egor Sidorov, Ph.D., Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., Ing. Jakub Vosátka, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
8. Pojetí efektivnosti environmentálních veřejných výdajů z pohledu trvalé udržitelnosti- Ing. Eduard Bakoš (Masarykova univerzita v Brně)
9. Analýza současných přístupů k hodnocení udržitelného rozvoje na lokální úrovni ČR - Mgr. Viktor Květoň, Bc. Jiří Louda, RNDr. Jiřina Vargová, prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. (IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Národohospodářské fakultě, Vysoká škola ekonomická v Praze)
10. Hodnocení přírodních podmínek a ochrany životního prostředí v krajích ČR s využitím indexu rozvojového potenciálu - Doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc., (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)
11. Možnosti modelování kvality života v regionu - Ing. Pavel Jirava, Ph.D., Mgr. Jan Mandys, doc. Ing. Jiří Křupka, Ph.D., Ing. Miloslava Kašparová, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
12. Běžné výdaje obcí III. typu na nakládání s odpady a jejich efektivnost- Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)
13. Místní Agenda 21 a její vliv na rozpočty územně-samosprávných celků - Ing. Jarmila Neshybová (Masarykova univerzita v Brně)
14. Vazba mezi demografickým vývojem a vývojem v odpadovém hospodářství - Bc. Alena Kováčová, Ing. Jan Slavík, Ph.D. (IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Národohospodářské fakultě, Vysoká škola ekonomická v Praze)
15. Úvod do problematiky dosahování úspor při nakládání s akumulátory - Ing. Robert Baťa, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
16. Aktuální informace z oblasti materiálových toků v České republice - Ing. Světlana Svitáková (Ministerstvo životního prostředí)
17. Analýza materiálových tokov ako efektívny nástroj udržateľného manažmentu získavania a využívania poľnohospodárskej biomasy na energetické účely na Slovensku - Ing. Radoslava Kanianska, Ph.D. (Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica), Ing. Miriam Kizeková (Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica), RNDr. Jarmila Makovníková, Ph.D. (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Banská Bystrica)
18. Zemědělský půdní fond v ČR - evidence a statistika - Ing. Jiří Hrbek, Ing. Miloslava Veselá, Ing. Eliška Martínková (Český statistický úřad)
19. GRI a její využití pro hodnocení vlivu leteckých společností na životní prostředí - Ing. Ticiano Costa Jordao (Univerzita Pardubice)
20. Strukturální makroekonomické modely k odhadu dopadů podpory biopaliv v dopravě - Ing. Vítězslav Píša (Univerzita Karlova v Praze)
21. Metody kvantitativních disciplín v environmentu - RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)
22. Udržateľný rozvoj z pohľadu generických činností technologického výskumu a integrovanej bezpečnosti - Ing. Štefan Svetský, Ph.D., Prof. Ing. Peter Sakál, CSc., Ing. Gabriela Hrdinová, doc. Ing. Bartolomej Hajnik, Ph.D. (MtF Slovenská technická univerzita, Trnava)
23. Makrofaktory ovlivňující reporting udržitelného rozvoje podniků a ověřování - Dr. Roger L. Burrit (Australian National University)
18. 00 hod - Degustace vín, kterou pořádá společnost Znovín Znojmo (v prostorách Kongresového centra)
25. 5. 2010
9.15 hod. - Návštěva Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI, tj. společné Mezinárodní vodohospodářské výstavyVOD-KA a Mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředíENVIBRNO a Mezinárodního veletrhu investičních příležitostí, rozvoje regionů, komunálních technologií a služeb URBIS INVEST (slavnostní zahájení a doprovodné programy)
19.00 hod. - Společenský večer s vystoupením zpěváka Radka Tomáška (více se o něm dozvíte na internetových stránkách www.radektomasek.cz) a s občerstvením (v prostorách restaurace Nika)
26. 5. 2010
Prezence účastníků: 8.30 - 9.00 hod.
1. Příprava aktualizované Státní politiky životního prostředí ČR - RNDr. Alena Marková (Ministerstvo životního prostředí)
2. Státní fond životního prostředí ČR - Národní programy - Ing. Radka Pokorná, Ing. Adam Helebrant (Ministerstvo životního prostředí)
3. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám - Ing. Bohumila Andělová (Státní fond životního prostředí ČR)
4. REACH - 3 roky poté - Ing. Karel Bláha, CSc. (Ministerstvo životního prostředí)
5. Směrnice o průmyslových emisích - stav projednávání, možné dopady a změny v oblasti IPPC - Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. (Ministerstvo životního prostředí)
6. Ekologické daně a environmentální náklady podniku - Ing. Jarmila Zimmermannová (Ministerstvo životního prostředí)
7. Změna klimatu a emisní obchodování - novinky v roce 2010 - Ing. Ondřej Boreš, Ing. Pavel Zámyslický (Ministerstvo životního prostředí)
8. Posuzování vlivů energetických zdrojů na životní prostředí - Ing. et Ing. Zdeněk Skoumal (Kovoprojekta Brno a.s)
9. Obnovitelné decentralizované zdroje energie pro domácnosti: výsledky vybraných výzkumů ve světě - Ing. Martin Šedivý, Doc. Ing. Petr Šauer, CSc. (VŠE Praha)
10. Omezená odpovědnost provozovatelů jaderných elektráren - Bc. Ladislav Sobotka(IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Národohospodářské fakultě, Vysoká škola ekonomická v Praze)
11. Zkušenosti s e-learningovým vzděláváním v oblasti ochrany ovzduší a klimatu - Bc. Ivana Gojišová - Ing. Jitka Šeflová(IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Národohospodářské fakultě, Vysoká škola ekonomická v Praze)
12. Udržateľný management projektových a technologických rizík - Doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. (MtF Slovenská technická univerzita, Trnava)
13. Evidence kontaminovaných míst vzniklých při krizových situacích - Dr. Tomáš Ludík, Ing. Jaroslav Ráček, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)
14. Vstup revidovaných Nařízení EMAS a Evropského programu ekoznačení v platnost a z toho vyplývající změny na národní úrovni - Ing. Pavel Růžička (Ministerstvo životního prostředí)
15. Environmentální značení jako významný dobrovolný nástroj - Ing. Květoslava Remtová, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
16. Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy - Mgr. Daniel Hájek (Ministerstvo životního prostředí)
17. Realizácia NAP GPP v SR v roku 2009 - Ing. Soňa Záhoranová (Ministerstvo životního prostředí SR, Bratislava)
18. Vplyv environmentalistiky na manažérstvo kvality- Doc. Ing. Renata Nováková, Ph.D. (Ústav průmyslového inženýrství, managementu a kvality, Trnava)
19. Riešenie problematiky odpadov a odpadového hospodárstva ako súčasť reverznej logistiky podniku- Mgr. Zuzana Marečková (Ekonomická univerzita v Bratislavě)
20. Bezpečný vodní systém je základem udržitelného rozvoje lidského systému - doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. (Univerzita Jana Amose Komenského, Praha)
21. Environmentální ochrana a půda - Elena Pop, Vasile Hotea, Aurica Pop, Juhasz Juhasz, Iepure Gheorghe (North University of Baia Mare, Romania)
22. Management odpadů v rumunském metalurgickém průmyslu - Vasile Hotea, Jozsef Juhasz, Elena Pop, Gh. Iepure, Gabriel Badescu, Aurica Pop (North University of Baia Mare, Romania)
23. Význam využití přírodních zeolitů v technologiích čištění odpadních vod -Irina Smical (The Environmental Protection Agency of Maramureş County, Romania), Horea Bedelean (Babeş Bolyai University of Cluj-Napoca, Romania) Dan Constantinescu (Politechnical University of Bucharest, Romania)
24. Odsávací a filtrační systémy při zpracování mosazí a bronzů - Juhasz Jozsef. Vasile Hotea, Elena Pop, Gheorghe Iepure, Nicolae BĂNCILĂ-AFRIM (North University of Baia Mare, Romania)
25. Použití přírodních zeolitů - technologie pro budoucnost - Aurica Pop, Vasile Hotea, Elena Pop, Gheorghe Iepure,Jozsef Juhasz (North University of Baia Mare, Romania)
26. Vliv protihořlavých, teplem vzpěňovaných nátěrů pro polymerní materiály na pokles vývinu toxických plynů při hoření těchto polymerních materiálů - S.G. Shuklin, D.S. Shuklin (Izhevsk state technical university)
27. Optimalizácia zefektívňovania procesov priemyselného podniku ako nástroj na zabezpečenie jeho trvalo udržateľného rozvoja v trhových podmienkach - Doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. (MtF Slovenská technická univerzita, Trnava)
28. Pracovní stimulace v podniku chemického průmyslu - Ing. Marie Bednaříková, CSc. (Univerzita Pardubice)
29. Úloha účetnictví v Albánii a možnost předcházení ekonomické krizi - Myself Prof.As.Dr. Agim Binaj, Ilir Binaj CPA (Accounting Study Center" in Tirana, Albania)
30. Bankovní instituce jako významný stakeholder při zvyšování finanční výkonnosti podniku - Ing. Zuzana Ehlová (Univerzita Pardubice)
31. Environmentální účetnictví - součást informačního systému podniku - Ing. et Ing. Radim Keřt, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
32. Environmentální náklady a jejich alokace - Ing. et Ing. Radim Keřt, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
33. Podpora zavádění environmentálního manažerského účetnictví - Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. (Ministerstvo životního prostředí)
34. Uplatnenie účtovníctva a reportingu v nákladovo orientovanom manažérstve kvality - Prof. Ing. Anna Šatanová, CSc., Ing. Lucia Krajčírová (Technická univerzita ve Zvoleně)
35. Bariéry environmentálního manažerského účetnictví v podnicích plnících principy s Reponsibility Care - Ing. Petra Mísařová (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně), Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. (Masarykova univerzita v Brně), Ing. Ladislav Špaček, CSc. (Svaz chemického průmyslu ČR)
36. Material Flow Cost Accounting - informační podpora řízení výroby -Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. (Vysoká škola ekonomie a managamentu v Praze)
37. Eko-efektivnost a její vykazování - Ing. Vojtěch Vaněček (České ekologické manažerské centrum Praha)
38. Stanovení standardizovaných indikátorů pro environmentální reporting a výroční zprávy EMAS - Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D., Mgr. Ing. Eva Kutová (Masarykova univerzita v Brně)
Závěrečná diskuse a shrnutí
Místo konání: prostory Výstaviště, Kongresové centrum, sál B, Brno
Na místo konání se lze dostat z vlakového a autobusového nádraží u hotelu Grand tramvají č. 1 (směr Pisárky), vystoupit na stanici Výstaviště.
Ubytování: Je zajištěno na vysokoškolských kolejích Masarykovy univerzity - hotel GARNI, Vinařská 5, Brno, Blok A3, vedle ekonomicko správní fakulty (z vlakového a autobusového nádraží u hotelu Grand tramvají č. 1 směr Pisárky, vystoupit na stanici Lipová, přejít silnici a do kopečka nahoru asi 150 m po pravé straně je univerzita a vysokoškolské koleje) a každý účastník si ho hradí sám. Cena ubytování je 790,-Kč / noc za jednolůžkový pokoj a
980,- Kč/noc za dvoulůžkový pokoj. Při objednávce bude automaticky zajištěn jednolůžkový pokoj. Pokud máte zájem o ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, je nutno při potvrzení účasti nahlásit i jméno spolunocležníka.
Parkování: Parkovat lze v areálu vysokoškolských kolejí.
Stravování: Zajišťuje si každý účastník sám.
Vložné: Seminář je organizován bez vložného.
Poznámka: V rámci této mezinárodní konference mohou účastníci na volnou vstupenku navštívit zahájení Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI, tj. společné Mezinárodní vodohospodářské výstavyVOD-KA a Mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředíENVIBRNO a Mezinárodního veletrhu komunálních technologií a služeb URBIS TECHNOLOGIE
Svoji účast na konferenci, na společenském večeru a počet nocí, na které chcete objednat ubytování, prosím, potvrďte do 10. 5. 2010 na adrese:
Ministerstvo životního prostředí
odbor ekonomických nástrojů
Vršovická 65, 110 10 Praha 10
tel.: 267122552 (Ing. A. Krejčová)
fax: 267126552

e-mail: alena.krejcova@mzp.cz

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí