Ekonomika LED soustavy veřejného osvětlení

Veřejné osvětlení využívající LED diod je novým trendem v této oblasti. Podívejme se na problematiku trochu podrobněji.

8. listopadu 2011

Osvětlení

Obec, město

Ekonomika LED soustavy veřejného osvětlení

Definice hospodárného osvětlení

Hospodárné osvětlení se světelnými diodami spočívá v tom, že se co s nejmenším vynaložením energie a nákladů dosáhneme potřebného úrovně a i kvality osvětlení, a tím vytvoříme podmínky pro všechny činnosti i zrakovou pohodu.

Účelné využívání světla znamená, že osvětlujeme tam, tehdy s tak, jak je to pro funkci prostoru potřebné. Osvětlujeme tedy jen ty plochy venkovního prostoru nebo jejich části, kde je osvětlení zapotřebí, a odstupňujeme v souladu s požadavky technických předpisů, přizpůsobujeme důsledně osvětlení změnám činností a funkcí či změnám využití prostoru i jeho části.

Klíčovým rozhodnutím pro hospodárnost osvětlení obecně, je volba světelného zdroje. Od použití světelných diod LED často odrazuje vyšší cena zdrojů i svítidel oproti klasickým zdrojů. U světelných zdrojů se jejich rozdílná cena musí srovnávat s rozdílnou životností. Je-li například u žárovky životnost 1.000 hodin je u zářivek v průměru desetinásobná, to je 10.000 hodin. U světelných diod LED je průměrná hodnota technického života 50.000 hodin, někteří výrobci již dnes deklarují hodnoty kolem 100.000 hodin provozu.

U svítidel se světelnými LED diodami jsou skutečně vyšší ceny svítidel vzhledem k jejich složitosti s chladící plochou a měničem ve srovnání s jednoduchými účelovými žárovkovými svítidly. Při porovnání nákladů na osvětlení za určité období jsou rozhodující náklady za spotřebovanou elektrickou energii. Podíl nákladu na spotřebu elektřiny je tím větší, čím delší období uvažujeme, čím více se svítí a čím vyšší je cena elektrické energie. Energetické využití výkonnějších světelných LED diod na rozdíl od výbojových zdrojů, či žárovkám, vede k velkým úsporám a že by jejich zavedení a plnému využití měla být věnována daleko větší pozornost než dosud. Je oprávněně považován za vysoce perspektivní světelný zdroj se slibnou budoucností.

I když existuje celá řada doporučení jak realizovat hospodárné osvětlení, je potřebné takové systémy hodnotit po stránce ekonomické. V přítomné době se většina investoru zajímá jen o to, co ho budou stát realizační investice, nikoliv jaká je užitná hodnota takové osvětlovací soustavy z pohledu 10ti a více letého provozu. Trendy v technice osvětlování musejí vycházet ze skutečnosti, že nejbližší období bude poznamenáno dramatickým nárůstem ceny práce a elektrické energie.

Cesty ke snižování energetické náročnosti a nákladů na provoz osvětlovací soustavy
Celkovou spotřebu elektrické energie na provoz osvětlovací soustavy a snížení celkových nákladů lze dosáhnout:

- důsledným využíváním denního světla
- kvalitním návrhem osvětlovací soustavy
- využíváním světelných zdrojů s vysokou hodnotou měrného výkonu
- použitím moderních a kvalitních svítidel (vysoká užitná hodnota)
- regulací osvětlení

Problematika regulace osvětlení je poměrně rozsáhlá a bylo této problematice věnována nemalá pozornost. Aby bylo využito všech výhod, které dává regulace, musí však byt splněny základní podmínky a ty lze formulovat takto:
- přizpůsobení osvětlení individuálním požadavkům uživatele
- dosáhnout požadovaného osvětlení v závislosti na hodnotě denního osvětlení vytvořením možnosti plynulého přizpůsobení podílu umělého osvětlení
- dosažení požadovaného osvětlení v závislosti na technickém stavu osvětlovací soustavy vyrovnáním rozdílu mezi časově počátečním a konečným stavem soustavy
- snížením příkonu soustavy podle povoleného maximálního odběru využitím možnosti okamžitého snížení spotřeby bez úplného vypnutí osvětlení
Souhrn aplikačních výhod světelných diod (LED)
Výhody při použití svítidel se světelnými diodami LED jsou tyto:
- světelné diody LED snižují celkové náklady na provoz a údržbu veřejného osvětlení
- průměrný technický život světelných diod se pohybuje kolem 50 000 až 100 000 hodin
- jsou ekologičtější, nepotřebují složitou likvidaci jako je tomu u vyhořelých výbojkových zdrojů
- při provozu nevzniká UV složka
- dosahované hodnoty měrných výkonů jsou srovnatelné s klasickými výbojkami
- teplota chromatičnosti světelných diod pro aplikace ve veřejném osvětlení je velmi dobrá a dosahuje hodnot až 6 000 K
- oproti klasickým svítidlům, kde se složitou cestou (přes odrazovou plochu) distribuuje světelný tok do prostoru, provozní účinnost se pohybuje kolem 68%, u světelných diod LED je tomu naopak, distribuci zajišťují vlastní optické prvky, tím se dosahuje vyšších provozních účinnosti až 98%
- LED diody jsou provozovatelné jak na napájecí distribuční sítě 230V tak na napájecí napětí 12/24V.
Lze oprávněně tvrdit, že svítidla se světelnými LED diodami patří mezi moderní, vysoce perspektivní v oblasti jak uličního, tak i architektonického osvětlení.

Konstrukce a návratnost osvětlovacích těles s technologiemi LED
Tělesa svítidel jsou vyrobena tlakovým litím z hliníkových slitin z důvodu optimálního přenosu tepla a tím jejich chlazení a jsou od začátku navrhovaná jako osvětlovací těleso osazené LED diodami. Tato konstrukce je prozatím jediným řešením, které se nejlépe osvědčilo při provozních zkouškách. Každé jiné řešení, včetně použiti plastu prozatím selhalo. Dokonce se našli i takoví výrobci, kteří na chlazení diod a převodníku vložily do tělesa svítidla ventilátory. Samozřejmě toto řešení je špatné a nelze je akceptovat. Celo hliníkový obal se použivá z důvodu chlazení a dodrženi optimální provozní teploty diod a to do 55°C při které je dosaženo maximální životnosti. Tato skutečnost je prozatím mnohými firmami opomíjena a bezhlavě se vrhají do různých nevyhovujících konstrukcí, jako například přestavby stávajících sodíkových světel na světla osazené LED diodami. Nehledě na to, že životnost sodíkových světel je konstrukčně navrhovaná na provozní dobu maximálně 8 až 10 let (bez sodikové výbojky) podle typu. Zatím co konstrukce celo hliníkových osvětlovacích těles LED je navrhována na životnost kompletního svítidla minimálně 15 až 20 let. Modelový příklad ro město Brno najdete na:http://www.zarovkyled.eu/index.php?main_page=index&cPath=67

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů