Neděle, 21. července 2024

Další snižování emisí CO2 z osobních aut a lehkých užitkových vozidel - plus pro klima, spotřebitele, inovace i zaměstnanost

Evropská komise dnes předložila návrhy k realizaci cílů, díky nimž se mají do roku 2020 dále výrazně snížit emise oxidu uhličitého (CO2) z nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel.

Další snižování emisí CO2 z osobních aut a lehkých užitkových vozidel - plus pro klima, spotřebitele, inovace i zaměstnanost

Podle návrhů se průměrné emise z nových automobilů sníží do roku 2020 na 95 gramů CO2 na km (g CO2/km). V roce 2011 tato hodnota činila 135,7 g a pro rok 2015 platí závazný cíl 130 g. Emise z lehkých užitkových vozidel se do roku 2020 sníží na 147 g CO2/km, přičemž v roce 2010 (poslední rok, pro který jsou k dispozici údaje) činily 181,4 g a pro rok 2017 byl stanoven závazný cíl 175 g.

Závazné cíle pro rok 2020 jsou již obsaženy ve stávajících právních předpisech, je však nutné je realizovat. Komise provedla hloubkovou technickou a ekonomickou analýzu a na jejím základě stanovila v dnes navržených nařízeních způsoby, jakými bude cílů dosaženo.

Connie Hedegaardová, komisařka EU pro oblast klimatu, k tomu uvedla: "Naše návrhy chrání klima a šetří spotřebitelům peníze. Ale nejen to - podporují také inovace a konkurenceschopnost v evropském automobilovém průmyslu. A díky tomu vytvoříme spoustu nových pracovních příležitostí. Z toho budou mít prospěch všichni. Návrhy jsou dalším důležitým krokem na cestě ke konkurenceschopné nízkouhlíkové ekonomice. Nyní je zapotřebí připravit ve spolupráci se zainteresovanými stranami další snižování emisí CO2 pro období po roce 2020."

Čisté úspory pro spotřebitele

Z analýzy Komise vyplývá, že cílů pro rok 2020 lze dosáhnout, a to s náklady, které jsou přiměřené a účelné. Potřebná technologie je totiž již k dispozici a její náklady jsou podstatně nižší, než se dříve předpokládalo. Zavedením této technologie by navíc měla vzniknout nová pracovní místa a vzrůst HDP a měly by z něj prospěch spotřebitelé i průmysl.

Každé nové auto tak svému majiteli v prvním roce ušetří v průměru asi 340 eur na nákladech na pohonné hmoty. Odhaduje se, že za celou dobu životnosti vozu (13 let) dosáhnou úspory celkem 2904-3836 eur ve srovnání s cílem pro rok 2015. U lehkých užitkových vozů se průměrné úspory na pohonných hmotách v prvním roce odhadují na přibližně 400 eur a během třináctileté životnosti pak na 3363-4564 eur.

Celkově ušetří spotřebitelé na pohonných hmotách zhruba 30 miliard eur ročně a odhaduje se, že stanovené cíle by mohly zvýšit HDP v EU o 12 miliard eur ročně a výdaje na zaměstnanost o přibližně 9 miliard eur ročně. Díky předloženým návrhům by se do roku 2030 dalo ušetřit 160 milionů tun ropy - v dnešních cenách přibližně 70 miliard eur - a přibližně 420 milionů tun CO2.

Podpořit inovace a konkurenceschopnost

Evropský automobilový průmysl je v celosvětovém měřítku považován za lídra v technologiích. Jeho vedoucí postavení je dáno hlavně masivními investicemi do inovací a náročným domácím trhem. Posouzení dopadů, které Komise k návrhům vypracovala, ukazuje, že toto odvětví disponuje obrovským inovačním potenciálem a má nad konkurenty výraznou komparativní výhodu.

Cíle pro rok 2020 vytvářejí jasné a stabilní právní prostředí pro investice a budou výrobce aut a dodavatele dílů stimulovat k dalším inovacím. Ještě více tak posílí konkurenční výhodu evropského automobilového průmyslu. Zavedení podobných standardů pro emise CO2 nebo nízkou spotřebu pohonných hmot ve třetích zemích by zvýšilo poptávku po technologiích na snižování emisí CO2 a po úspornějších autech vyráběných v Evropě.

Udržet pracovní místa a vytvořit nová

Potřeba nových technologií a účinnější využívání pohonných hmot se pozitivně odrazí v poptávce po dílech. Očekává se, že úspornější využívání pohonných hmot bude přínosem pro zaměstnanost. Úsporná auta totiž mají větší hodnotu a jejich výroba přináší relativně větší poptávku po pracovní síle, protože automobilový průmysl se vyznačuje vysokým podílem lidské práce.

Další kroky

Návrhy budou předloženy Evropskému parlamentu a Radě k projednání a přijetí podle běžného legislativního postupu. Návrhy mění dvě stávající nařízeníi, která stanovila závazné požadavky pro výrobce, aby bylo možné splnit do roku 2015 závazný cíl pro osobní automobily a do roku 2017 cíl pro lehká užitková vozidla. K oběma nařízením již byla přijata prováděcí opatření a emise CO2 z nových vozidel jsou každoročně sledovány.

Souvislosti

Návrhy představují další příspěvek k tomu, aby se v souladu s politikou EU v oblasti změny klimatu a bílou knihou o dopravě podařilo dosáhnout cíle, podle kterého chce EU do roku 2020 snížit celkové emise skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990 a postupně zredukovat emise uhlíku v odvětví dopravy. Na osobní automobily a lehká užitková vozidla připadá přibližně 15 % emisí CO2 v EU, včetně emisí z dodávky pohonných hmot.

Další informace:

Internetové stránky Generálního ředitelství pro oblast klimatu věnované emisím CO2 z osobních automobilů:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro oblast klimatu věnované emisím CO2 z lehkých užitkových vozidel:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vans/index_en.htm

Monitorovací zpráva Evropské agentury pro životní prostředí o emisích CO2 z osobních automobilů za rok 2011:

http://www.eea.europa.eu/publications/monitoring-co2-emissions-from-new
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů