Neděle, 14. července 2024

Ochranná pásma vodních zdrojů versus pásma hygienické ochrany

Ochranná pásma vodních zdrojů versus pásma hygienické ochrany

Příspěvek se zabývá vzájemným vztahem ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb. a pásem hygienické ochrany (PHO),

tedy ochranných pásem vodních zdrojů sloužících k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou stanovených podle dnes již zrušené Směrnice Ministerstva zdravotnictví o základních hygienických zásadách pro ochranná pásma vodních zdrojů k hromadnému zásobování[1] (dále jen "Směrnice").

V souladu s § 1 odst. 1 Směrnice (a jejím názvem - viz výše) se PHO považovala za ochranná pásma vodních zdrojů stanovená podle dříve platného zákona č. 138/1973 Sb., o vodách. Skutečnost, že Směrnice považovala PHO za ochranná pásma podle tehdejšího vodního zákona, potvrzuje také odst. 2 téhož ustanovení, které hovoří o rozhodnutí o stanovení ochranného pásma, nikoliv o stanovení PHO. To, že byla v praxi v některých případech rozhodnutí nazvána jako rozhodnutí o pásmu hygienické ochrany, nikoliv o ochranném pásmu vodního zdroje, na tomto principu nic nemění.

Platný vodní zákon č. 254/2001 Sb., ani jeho novela č. 150/2010 Sb., nezakotvila termín "transformace" PHO v OPVZ, a to na základě obecného (nebo spíše předpokládaného) srozumění o totožnosti těchto dvou institutů. Po novele č. 150/2010 Sb. se však objevily názory ohledně odlišnosti těchto dvou "pásem", a to zpravidla ve snaze vyhnout se zákazu používání přípravků na ochranu rostlin v PHO I. stupně, resp. I. stupni ochranného pásma vodního zdroje. Na základě jednání zástupců Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Státní rostlinolékařské správy (SRS) byl však přijat výklad Ministerstva životního prostředí[2] a tisková správa Státní rostlinolékařské správy ze dne 7.4.2011[3], vyjadřující totožnost uvedených institutů (OPVZ=PHO a naopak) a trvající platnost rozhodnutím stanovených PHO. Tisková zpráva SRS dále specifikuje označování přípravků na ochranu rostlin ve vztahu k jejich používání v ochranných pásmech a zaměření kontroly jejich používání ve vztahu k platným PHO 1 až 6, kdy členění pásma již neodpovídá zonálnímu dvoupásmovému způsobu ochrany podle stávající úpravy vodního zákona.

Na případné změny (popř. rušení) PHO se v souladu s výše uvedeným vztahuje také ustanovení čl. II bod 2 zákona č. 150/2010 Sb., resp. § 30 vodního zákona, a jejich změny (popř. rušení) mají být proto do budoucna prováděny formou opatření obecné povahy bez ohledu na formu jejich stanovení i označení.

[1] Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 51/1979 o základních hygienických zásadách pro stanovení, vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou a pro zřizování vodárenských nádrží

[2] Dostupný na www.mzp.cz

[3] Dostupná na eagri.cz

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů