Pozvánka na seminář Novela Stavebního zákona a změny ve Vodním zákoně

Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti tzv. "velká" novela stavebního zákona a s ní související novela vodního zákona...

12. února 2013
Pozvánka na seminář Novela Stavebního zákona a změny ve Vodním zákoně

Jedná se o rozsáhlou úpravu, která se dotkne praktického jednání jak projektantů, tak i vodoprávních a stavebních úřadů a nejen jich. Proto jsme se jako firma ASIO, spol. s r.o. rozhodli oslovit s nabídkou semináře s tímto tématem ty, kteří se pravidelně účastní našich seminářů a nabídnout jim toto téma právě z pohledu vodohospodářské legislativní praxe - tj. v návaznostech na správní řád a v návaznostech na činnosti spojené např. s povolováním domovních čistíren.

Program:
Stavební zákon patří mezi základní právní předpisy regulující vodní hospodářství, a to zejména ve vztahu k procesům týkajícím se vodních děl a vodohospodářských úprav. Cílem semináře je proto seznámit posluchače se změnami čekajícími vodní hospodářství po uvedeném datu a ve stručnosti s dalšími otázkami aplikace vodního zákona v praxi.

25.3.2103, Hotel Alessandria Hradec Králové, Třída SNP 733, 500 03 Hradec Králové
26.3.2013, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice
29.4.2013, Dům kultury města Ostravy, a.s., 28.října 124, 709 24 Ostrava


... v době od 9:00 do 13.30 hod. (prezence od 8:30 hod.)

o Úvod, poslední novely vodního zákona a jejich vliv na aplikaci v praxi
o Představení "velké novely" stavebního zákona účinné k 1.1.2013
- Související novela vodního zákona
- Povolování vodních děl a související změny po novele (účastníci po novele atd.)
- Ohlašování vodních děl a související změny po novele (doručování, přezkoumatelnost, platnost atd.)
- Závazná stanoviska vodoprávních úřadů a související změny po novele
- Další významné změny v aplikaci vodního zákona v praxi
o Diskuse
o Přestávka na občerstvení
o Novinky z oblasti čištění a úpravy vod
o Nový přístup k navrhování vodohospodářských zařízení z pohledu udržitelnosti - NEW
o Závěr

Lektoři :
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. - právnická fakulta MU Brno, Katedra správní vědy a správního práva, členka Výkladové komise pro vodní právo Mze, členka pracovní komise pro veřejné právo I. legislativní rady vlády

Ing. Karel Plotěný - člen CzWA, mluvčí skupiny pro malé ČOV a odlučovače

Vložné: 1000 Kč s DPH, převodem na účet do 20.03.2013, zasílejte na č.ú. 2502440101/2600Citibank a.s., Brno. Jako variabilní symbol uvádějte IČ vaší organizace. Přihlášku prosím zasílejte na asio@asio.cz. Budeme se těšit na viděnou.

Závazná přihláška

na seminář "NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A ZMĚNY VE VODNÍM ZÁKONĚ".

vyplňte laskavě (** škrtněte, co se nehodí) a odešlete do 20. března 2013 na adresu:

ASIO, spol, s.r.o., Tuřanka 1, 627 00 Brno

fax: 548428100, email: asio@asio.cz

Titul, jméno, příjmení

Firma

Adresa plátce

č. účtu plátce

IČO a DIČ

telefon

e-mail

místo**

25.3.2103 Hradec Králové x 26.3.2013 České Budějovice x 29.4.2013 Ostrava (nehodící se škrtněte)

Přihlašuji se na seminář a poukazuji vložné: 1000,- Kč s DPH, převodem na účet do 20.3.2013 (u Ostravy do 20.4.2013), zasílejte na č.ú. 2502440101/2600 Citibank a.s., Brno. Jako variabilní symbol uvádějte IČ vaší organizace.

RAZÍTKO A PODPIS

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů