Sanace azbestových zátěží

Analýzy nebezpečnosti azbestových materiálů v budovách se podceňují. Výsledkem je ohrožení zdraví a milionové náklady na sanační práce.

Sanace azbestových zátěží

Úvod

Již několik měsíců sleduje česká odborná i laická veřejnost vývoj situace ve školách, kde byly zjištěny nadlimitní koncentrace azbestových vláken ve vnitřním ovzduší budov. Počet potencionálně ohrožených škol se podle průzkumu MŠMT pohybuje kolem 300, problém se však nemusí týkat jen škol. Materiály s obsahem azbestu se zejména v 80. letech používaly při výstavbě dalšíchveřejných budov - nemocnic, úřadů apod. Samotné azbestové desky, ze kterých se stavělo, nejsou v klidovém stavu nebezpečné, hrozbou se stávají v okamžiku neodborné demontáže, řezání, lámání apod. Azbestová vlákna se pak nekontrolovatelně uvolňují do ovzduší a jsou vážnou zdravotní hrozbou.
FAKTA
Azbest je společný název pro skupinu přirozeně se vyskytujících vláknitých materiálů (serpentiny a amfiboly), které mají vysokou rezistenci vůči teplu, jsou inertní vůči chemikáliím a jsou zároveň dobrými elektroizolačními materiály. Azbest patří mezi silikáty a je v zemské kůře poměrně rozšířený.Chemicky se jedná o křemičitany hořečnaté, eventuálně vápenato-hořečnaté. Na našem území se vyskytují hlavně následující typy azbestů: amozit (amfibolový typ azbestu, tzv. hnědý azbest tvořící charakteristické jehlice s ostrými hranami), krokydolit (amfibolový typ azbestu tzv. modrý azbest, vytvářející svazky velice snadno štěpitelné do kratších a tenkých vláken s drsným povrchem) a chryzotil (serpentinový typ azbestu, tzv. bílý azbest, tvořící jemná zvlněná ohebná dlouhá vlákna, často se vyskytující ve svazcích).
Štěpením azbestu při jeho těžbě a zpracování nebo při manipulaci s azbestovými výrobky se uvolňují jemné prachové částice v podobě ostrých vláken.
Azbesty, vláknité minerální silikáty, patří z toxikologického hlediska mezi nejdůležitější zdroje vláknitých minerálních prachů. Těžba azbestu a jeho široké technické použití začaly hlavně ve dvacátém století. Přes 90% vytěženého azbestu bylo použito ve stavebnictví. Už v roce 1900 byla např. v Rakousku patentována výroba azbesto-cementových krytin (eternit). Velké množství azbestu se také spotřebovalo k vnitřní izolaci budov. Dále se užívala tzv. "postřiková azbestová malta".
Významnými zdroji respirabilních azbestových vláken ve vzduchu jsou:
  • protipožárné nástřikové hmoty s krokydolitem, v menší míře amozitem, které byly použity jako protipožární ochrana ocelových konstrukcí, izolace a protipožární ochrana stropů a izolace potrubí
  • izolační desky obsahující chryzotil anebo amozit, převážně používané jako protipožární ochrana, zvukové izolace a přepážky tvořící stěny a stropy.
  • azbestocementové desky obsahující amozit anebo krokydolit nebo chryzotil, které obvykle tvořily vnější, případně i vnitřní pláště budov.
Zdravotní rizika
Azbest byl zařazen mezi nebezpečné chemické látky, které jsou klasifikovány jako:
karcinogenní, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat v těle zhoubné bujení
mutagenní, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu genetických poškození
Azbest je pro lidský organismus nebezpečný z důvodu jeho vláknité struktury. Mikroskopická velmi ostrá vlákna uvolněná do ovzduší snadno pronikají do lidského těla, především do plic. Zde mohou způsobit azbestózu (zaprášení plic azbestem a jejich zjizvení) a dokonce rakovinotvorné bujení.
. Vyhláška č.356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
. Vyhláška č. 137/1998, o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění
. Příloha č. 4, k vyhlášce č. 499/266 Sb., o dokumentaci staveb, ze dne 28.11.2006
. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění
. Vyhláška č. 381/2003 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) v platném znění
. Vyhláška 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v posledním znění
. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění
. Metodický pokyn MŽP č. 9 k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Publikováno ve Věstníku MŽP ČR č. 9/2003)
. Metodický pokyn MŽP ČR č. 3 ke Vzorkování odpadů (Publikováno ve Věstníku MŽP ČR č. 5/2001)
. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozici u těchto prací
Azbest jako odpad
Povinnosti při nakládání s odpady s obsahem azbestu
Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba s odpady obsahujícími azbest jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbest.
Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.
Katalogu odpadů: odpady s obsahem azbestu
06 07 01* Odpady obsahující azbest z elektrolýzy
06 13 04* Odpady ze zpracování azbestu
10 13 09* Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest
1501 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
16 02 12* Vyřazená zařízení obsahující volný azbest
17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest
Nakládání s demontovanými azbestovými odpady

Při nakládání s demontovanými odpady obsahující azbest je nutno postupovat dle § 35 zákona 185/ 2001 Sb., o odpadech a vyhlášky 383/ 2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
S azbestovými odpady je nutno nakládat tak, aby bylo zamezeno uvolňování a úniku azbestových vláken do ovzduší. Proto je nutné azbestové odpady ošetřit, zabalit do PE obalů, označit informační tabulkou upozorňující na obsah azbestu a shromažďovat je v uzavřeném kontejneru. Kontejner musí být označen v souladu s požadavky § 13 odt. 2 zákona č. 185/ 2001 Sb., o odpadech a požadavky § 5, odst. 5 vyhlášky 383/ 2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vybaven identifikačním listem nebezpečného odpadu.
Následně jsou odpady s obsahem azbestu ukládány v souladu s § 35 zákona 185/ 2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 383/ 2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, na skládky.Aby mohl být odpad na skládku přijat, je třeba přijmout opatření k zamezení úniku azbestových vláken nebo azbestového prachu do ovzduší.Na skládky skupiny S - ostatní odpad lze přijmout odpady s obsahem azbestu pouze za podmínky, že je odpad zabalen v utěsněných obalech.Na skládky skupiny S - nebezpečný odpadnová legislativa připouští přijímání i nezabalených azbestových odpadů, avšakpouze za předpokladu, žejsou tyto odpady pravidelně zkrápěny (tato opatření je nezbytné patřičně prezentovat v provozních denících zařízení).

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů