zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evidence nebezpečných odpadů

10.06.2013
Odpady
Firemní ekologie
Evidence nebezpečných odpadů

Je nutné vést průběžnou evidenci nebezpečných odpadů v týdenních intervalech?

Dotaz:
V laboratoři nám vznikají průběžně nebezpečné odpady - jedná se o použité testovací sety. Ty jsou zhruba dvakrát ročně předány oprávněné firmě k likvidaci. Je nutné vést průběžnou evidenci odpadů v týdenních intervalech, nebo stačí evidovat pouze při předání oprávněné osobě?

Odpověď:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech") stanoví v § 39 odst. 1, že původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Tato evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně a způsob jejího vedení pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí právní předpis.

Tímto prováděcím předpisem je vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška"). V § 21 odst. 1 vyhláška stanoví, že průběžná evidence se vede podle přílohy č. 20 této vyhlášky a dále vždy obsahuje

a) datum a číslo zápisu do evidence,

b) jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

Ustanovení § 21 odst. 1 vyhlášky tedy stanoví obsah průběžné evidence. Způsob vedení průběžné evidence (četnost - intervaly jednotlivých zápisů do evidence) je uveden v § 21 odst. 2 vyhlášky, který stanoví, že průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, vede se průběžná evidence v týdenních intervalech; při periodickém svozu komunálního odpadu v měsíčních intervalech.

Vyhláška tedy způsob (intervaly vedení evidence) rozlišuje podle toho, zda odpad původci vzniká při jednotlivé produkci nebo vzniká nepřetržitě. Z dikce tohoto ustanovení vyhlášky je zřejmé, že preferován je zápis do průběžné evidence při každé jednotlivé produkci odpadů. Pouze v případech, kdy odpad vzniká nepřetržitě, tj., je např. a většinou nedílnou součástí nějaké výrobní technologie a je pravidelně, průběžně předáván oprávněné osobně nebo přímo původcem využíván a podobně v případě komunálního odpadu, kdy by se zbytečně často opakovaly stejné zápisy, vyhláška stanoví intervaly zápisu jinak.

V případě v laboratoři průběžně vznikajích nebezpečných odpadů - použitých testovacích setů - se nejedná o nepřetržitý vznik odpadů. Jedná se o jednotlivou produkci odpadu, za níž se podle § 21 odst. 2 vyhlášky považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. V těchto případech se také zaznamenává vznik odpadu do průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi.

Je třeba upozornit, že požadavky výše citované vyhlášky se obecně týkají odpadů kategorie ostatní i nebezpečné odpady, vyjma vybraných odpadů, výrobků a zařízení (PCB, elektro, autovraky, perzistentní látky aj.), stanovených částí čtvrtou zákona o odpadech. Pro tyto odpady se obecné požadavky výše uvedené, použijí pouze tehdy, není-li zvláštní částí čtvrtou zákona a prováděcími právními předpisy k ní vydanými, stanoveno jinak (viz § 21 odst. 3: Provozovatelé zařízení ke zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů a provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků, kteří vedou průběžnou evidenci odpadů podle vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady nebo podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s autovraky, nevedou průběžnou evidenci odpadů podle této vyhlášky).

Podobně např. v případě laboratorních testovacích setů je pro jistotu třeba upozornit, že pokud testovaným vzorkem by byly infekční či jiné nebezpečné látky, z nichž vzniknou nebezpečné odpady ze skupiny 18 Katalogu odpadů, tj. odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího, je přednostně použitelným závazným právním předpisem např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a jeho prováděcí předpisy.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí