Kácení dřevin v okolí elektrizační soustavy

1. červenece 2013
Kácení dřevin v okolí elektrizační soustavy

Ochrana dřevin rostoucích mimo les je i v okolí nadzemních vedení elektrizační soustavy zajišťována zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

(zejm. § 7 a 8), a jeho prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 8). Energetický zákon č. 458/2000 Sb. řeší problematiku bezpečného a spolehlivého provozování zařízení elektrizační soustavy. Za tím účelem má provozovatel elektrizační soustavy právo mj. odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel [§ 24 odst. 3 písm. g), resp. § 25 odst. 3 písm. g) energetického zákona]. Pojem "odstraňování stromoví" je přitom chápán ve smyslu § 8 zákona č. 114/1992 Sb. jako "kácení dřevin". Oklešťování stromoví podle energetického zákona nesmí být prováděno způsobem, který by poškozoval nebo ničil dřeviny (§ 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. resp. § 8 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb.).

Jako odborný podklad pro rozhodování příslušného orgánu ochrany přírody, zda v konkrétním případě došlo k poškozování nebo ničení dřevin, lze využít arboristický standard "Řez stromů SPPK A02 002: 2013" (http://www.standardy.nature.cz).

Podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. není k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav vyžadováno povolení ke kácení dřevin, kácení však musí být písemně oznámeno příslušnému OOP nejméně 15 dnů předem. Šířka ochranných pásem nadzemních vedení je uvedena v § 46 odst. 3 energetického zákona. Podle § 46 odst. 9 energetického zákona je v ochranných pásmech zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Ministerstvo životního prostředí připravuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu metodickou instrukci, jejímž účelem je sjednocení výkonu státní správy při zajišťování ochrany dřevin rostoucích mimo les v okolí nadzemních vedení elektrizační soustavy, a to včetně ochrany dřevin, které jsou registrovány jako významný krajinný prvek nebo jsou součástí významného krajinného prvku nebo které rostou ve zvláště chráněných územích a územích soustavy Natura 2000.

Metodika doporučuje v jednotlivých krocích postup pro zajišťování agendy ochrany dřevin

  • rostoucích mimo les a nacházejících se mimo významné krajinné prvky, zvláště chráněná území nebo lokality soustavy NATURA 2000 (podrobně je popsán režim v ochranném pásmu elektrizační soustavy, režim pro dřeviny rostoucí mimo ochranná pásma, ale zasahující do blízkosti vodičů, a režim pro dřeviny rostoucí v blízkosti vedení nízkého napětí (do 1 kV), pro něž nejsou vymezena ochranná pásma),
  • které jsou součástí významného krajinného prvku,
  • rostoucích ve zvláště chráněných územích,
  • rostoucích v ptačích oblastech a v evropsky významných lokalitách (lokality soustavy NATURA 2000),
  • které jsou památnými stromy.


Výše uvedená metodická instrukce by měla být v nejbližších týdnech publikována ve Věstníku Ministerstva životního prostředí

Autor: Mgr. Eva Mazancová

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů