Pátek, 1. prosince 2023

Výsledek ankety - NE, navrhovaným strategickým změnám v odpadovém hospodářství (ISNO)

Česká asociace odpadového hospodářství otevřela v listopadu minulého roku anketu s dotazem - "Potřebuje české odpadové hospodářství po 20 letech fungování v prostředí volného trhu nyní centralizovanější systém řízení toků odpadů?"

Výsledek ankety - NE, navrhovaným strategickým změnám v odpadovém hospodářství (ISNO)

anketa

Komentář

Výsledky ankety ukazují, že většinový názor, k určitými skupinami připravovaným strategickým změnám, v doposud kvalitně fungujícím sektoru odpadového hospodářství, je kritický. Je třeba doplnit, že webové stránky ČAOH, kde byla anketa uvedena, jsou cíleny zejména na odbornou veřejnost, a tedy lze předpokládat, že názor osob mimo sektor OH (kterých se případná změna systému fungování OH také nemalým způsobem dotkne) se ve výsledku ankety projevuje spíše v menším zastoupení.

Z výsledku ankety lze usuzovat, že to, že ČR dlouhodobě plní evropské cíle odpadového hospodářství a statistické ukazatele prokazují jednoznačně pozitivní trendy v mnoha parametrech (viz také Pozitivní trendy v OH), není pro odbornou veřejnost neznámým faktem. Navíc lze usuzovat, že některými zájmovými skupinami opakovaně prosazované nové strategické přístupy začínají být vnímány jako účelové, citelným způsobem měnící dosavadní funkční a osvědčený systém. Tato nově navrhovaná opatření mohou mít vliv na omezení tržního prostředí v sektoru odpadového hospodářství a na zdražení služeb.

Nové přístupy, jejichž prosazení mělo proběhnout prostřednictvím dříve připravených legislativních změn, jsou rovněž známé pod zkratkou ISNO - integrované systémy nakládání s odpady (podrobnější komentář k možným rizikům ISNO a některým souvislostem je uveden zde - Zamyšlení k ISNO z pohledu ČAOH).

Mezi některé z cílů této poměrně problematické strategie (ISNO) patří

 • Zavedení určité centralizace řízení toků odpadů (dosud toto funguje tržně)
 • Zdražení služeb odpadového hospodářství. Citelné navýšení skládkovacího poplatku, z jehož výnosů mají být podporovány pouze vybrané technologie pro nakládání s odpady, např. spalovny
 • Větší přerozdělování prostředků v sektoru odpadového hospodářství
 • Výstavba nákladných spaloven komunálních odpadů (ZEVO) z prostředků občanů a obcí dle rozhodnutí samosprávních celků, ne dle potřeb trhu
 • Povinné zapojení vybraných skupin živnostníků do systému sběru odpadů obce (původce by následně hradil 1-10 násobek místního poplatku pro obyvatele)
 • Zrušení či omezení sběren a výkupen odpadů - zavedení zákazu výkupu odpadů od fyzických osob
 • Stanovení minimálních požadavků pro zařízení pro nakládání s odpady nad úroveň stávající a evropské legislativy (technologie, ekonomika)
 • Závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje má navrhovat konkrétní druhy zařízení a jejich kapacity pro daný region (omezení možností podnikání); krajské úřady by zcela nově měly kompetenci neudělovat souhlas k provozu zařízení, a to i pokud žadatel splní všechny legislativní a technické podmínky pro provoz zařízení
 • Zavedení nové povinnosti původce odpadů znát koncové zařízení, kde je jeho odpad využit nebo odstraněn (nová neodůvodněná povinnost, technicky obtížně proveditelné, další zátěž podnikatelů)
 • Změny v povinnostech vedení evidence odpadů
 • Úprava statistiky a hodnocení odpadového hospodářství

Možné důsledky v případě uplatnění cílů ISNO

 • Riziko ztráty samostatnosti obcí v rozhodování o svém odpadovém hospodářství a jeho cenách (na dlouhou dobu)
 • Zvýšení nákladů odpadového hospodářství pro obce, občany a firmy
 • Financování očekávaných zvýšených nákladů nového sytému z peněz občanů a firem
 • Uměle řízené směrování toků odpadů do nově budovaných velkých spaloven odpadů (dlouhodobé smlouvy, nutnost zajistit odpady pro spalovny v řádech stovek tisíc tun na dobu 25 - 30 let); omezení dalších způsobů nakládání s odpady; růst přepravních vzdáleností a s tím související ekologické dopady
 • Ohrožení konkurenceschopnosti českého odpadového hospodářství jako celku, omezení tržního prostředí
 • Nesoulad se záměry EU - od roku 2020 je ze strany EU prosazován postupný zákaz spalování recyklovatelných odpadů a biologicky rozložitelných kompostovatelných odpadů; důraz na větší třídění a materiálové využití odpadů


Nová anketa

S ohledem na aktuálně probíhající diskuzi na MŽP a legislativní přípravy, které mají vést ke zdražení služeb odpadového hospodářství (navrhované stoprocentní zdražení skládkovacího poplatku), byla na web ČAOH umístěna nová anketní otázka:

"Pokud jsou v ČR plněny evropské cíle OH (jak ukazují statistické údaje), je podle vás objektivně vhodné zdražovat odpadové hospodářství obcím a firmám, a to s deklarovaným cílem podpory nových spaloven odpadů?". Pokud chcete hlasovat, máte možnost na titulní straně webu ČAOH, v jeho pravé spodní části.

Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů