VZ - Drobné mokřady spontánně a opakovaně vznikající na obhospodařované zemědělské půdě jako stabilizátor vodního režimu v krajině

31. října 2013
VZ - Drobné mokřady spontánně a opakovaně vznikající na obhospodařované zemědělské půdě jako stabilizátor vodního režimu v krajině

Identifikátor VZ:

P13V00000936

Název:

Drobné mokřady spontánně a opakovaně vznikající na obhospodařované zemědělské půdě jako stabilizátor vodního režimu v krajině

Číslo spisu:

6VZ23698/2013-14132

Identifikace preferovaného e-tržiště:

www.gemin.cz

Stav zadávacího řízení:

Zadávací řízení probíhá

Místo plnění:

Česká republika

Název zadavatele:

Ministerstvo zemědělství

IČ zadavatele:

00020478

Organizační jednotka:

Úsek pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU

Identifikátor profilu zadavatele:

60052260

Druh řízení:

Zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Způsob zadání:

Výzva

Předmět veřejné zakázky:

Služby

Předpokládaná hodnota:

Kč (bez DPH)

Stručný popis zakázky:

1. Provést analýzu opatření Agroenvironmentálních programů PRV 2007-2013 vybraných členských států EU zaměřených na problematiku drobných mokřadů v zemědělské krajině, na podporu zadržování vody a v ní rozpuštěných živin.
2. Zpracovat návrh způsobu identifikace drobných mokřadů spontánně a opakovaně vznikajících na zemědělské půdě v ČR v místech bývalých pramenišť, v depresích, na místech neudržovaných meliorací, zaniklých rybníků, aj.
3. Založit terénní šetření k ověření dotčených ploch (viz bod 2) na 10ti reprezentativních příkladech na základě využití možnosti převzetí zkušeností členských států EU pro tyto účely. V místech situování těchto ploch bude provedeno:
3.1 Měření koncentrace dusičnanů v rostlinných tkáních (přísun dusíkatých látek), a to prostřednictvím měření obsahu chlorofylu. Výstupní hodnoty budou uvedeny ve formátu indexu NDVI (normalized difference vegetation index) s přesností 1 m.
3.2 Měření bude na každé ploše provedeno minimálně na 500 bodech.
3.3 Z hodnot tohoto indexu bude vypracována mapa, pokrývající celou studovanou plochu.
3.4 Mapy těchto území budou graficky prezentovat změny v obsahu dusíkatých látek uvnitř mokřadní vegetace, rostoucí na zamokřených plochách.
3.5 Zajištění sledování gradientu změn od okolní polní kultury směrem do středu zamokřené plochy (2x za vegetační sezónu).
3.6 Zajištění proměření plodin na přilehlé zemědělské půdě v jedné linii od zamokřené plochy směrem do pole (1x za vegetační sezónu).
3.7 Stanovení schopnost mokřadu vázat fosfor na základě rozborů půdy a biomasy rostlin.
3.8 Shrnutí výsledků s cílem stanovení funkce drobných mokřadů při udržení vody a živin v zemědělské krajině.
3.9 Porovnání výsledků s metodami používanými v členských státech EU a USA.
4. Formou "best practice" zpracovat manuál na tvorbu a následný management zbudovaných mokřadů.
5. Zpracovat návrh pro přípravu nového agroenvironmentálního programu zaměřeného na stabilizaci vodního režimu a živin v zemědělské krajině.
6. Zajistit seminář pro odborníky MZe, na kterém budou prezentovány možnosti fungování drobných polních mokřadů v rámci opatření PRV fungujících v jiných zemích EU, na téma: "Realizace opatření PRV na podporu zadržování vody a v ní rozpuštěných živin v členském státu EU Švédsko".
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů