zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Praha: Informace pro původce odpadu - právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady

20.01.2014
Odpady
Praha: Informace pro původce odpadu - právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady

Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady (dále jen "původce odpadu") je povinna nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a v souladu s platnými prováděcími předpisy k zákonu.

Veškeré platné právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství naleznete na www.mzp.cz

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŮVODCŮ ODPADŮ (§ 16 zákona)
PŮVODCEM ODPADŮ je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

ZAŘAZOVÁNÍ ODPADŮ DLE DRUHŮ A KATEGORIÍ (§ 5 a § 6 zákona)
Původce odpadů je povinen zařazovat odpady podle Katalogu odpadů. Odpady se zařazují do skupiny podle technologie výroby, ve které odpad vzniká a poté je odpadu přiřazen číselný kód odpadu a jeho kategorie (odpad nebezpečný/ostatní). Zařazování odpadů slouží k evidenci a jednotné identifikaci odpadů a způsobů nakládání s nimi. Vymezení kategorie ostatních (O) a nebezpečných (N) odpadů je základním dělením odpadů. Nakládání s nebezpečnými odpady je spojeno s přísnějším právním režimem. Zákon vymezuje případy, kdy je stanovena povinnost zařadit odpad do kategorie nebezpečný. Výjimku tvoří pouze směsný komunální odpad, kterému je vždy přiřazena kategorie ostatní. Zařazení odpadu do kategorie nebezpečný se děje na základě několika kritérií:

. odpad je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad,

. odpad je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako nebezpečný,

. odpad vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona (např. toxicitu, infekčnost, žíravost, hořlavost atd.).

Splňuje-li odpad některou z uvedených podmínek, je nutné jej zařadit jako odpad nebezpečný a jako s nebezpečným s ním nakládat. Výjimku mohou tvořit odpady, pro které bylo vydáno osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu vydané pověřenou osobou. Pokud je však odpad uveden v Seznamu nebezpečných odpadů, není možné u takového odpadu vyloučit nebezpečné vlastnosti.

Postup pro zařazování odpadů je stanoven vyhláškou č. 381/2001 Sb. Původce odpadů a oprávněná osoba zařazují odpad pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž první dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé podskupinu a třetí dvojčíslí druh odpadu.


ODDĚLENÝ SBĚR ODPADŮ PODLE DRUHŮ A KATEGORIÍ (§ 16 zákona)
Každý původce je povinen vzniklé odpady odděleně shromažďovat dle kategorií a druhů (např. plasty, papír, sklo, železo, směsný komunální odpad, znečištěné tkaniny, oleje, biologický odpad, jednotlivé druhy stavebních odpadů apod.) Z komunálního odpadu musí být vždy vytříděny využitelné složky komunálního odpadu.

Původce odpadů je povinen zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a a odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Dále je původce odpadů povinen zabezpečit před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.

Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích.


VEDENÍ EVIDENCE O ODPADECH (§ 39 zákona)
Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Průběžná evidence se vede podle přílohy č. 20 a dále vždy obsahuje:

a) datum a číslo zápisu do evidence,
b) jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

Průběžná evidence se vede při každé jednotlivé produkci odpadu. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. V případě nepřetržitého vzniku odpadu se vede v týdenních intervalech, při periodickém svozu komunálního odpadu v měsíčních intervalech.

Dále je specifikováno, kdo podléhá ohlašovací povinnosti:

Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.


Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem, s výjimkou mobilních zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby nebo provozovny, která jejich provoz zajišťuje. Pokud původce nebo oprávněná osoba provozuje činnost, při níž vznikají odpady, nebo nakládá s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou působností a nemá zde stanovené samostatné provozovny, zasílá každému z těchto úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny činnosti realizované v jeho správním obvodu.


Ohlašovací nebo oznamovací povinnost vůči orgánům veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 16 odst. 1 písm. g), § 18 odst. 1 písm. j), § 19 odst. 1 písm. e), § 20 písm. e), § 31f, § 37a odst. 4 písm. b), § 37b odst. 1 písm. g), § 37c odst. 1 písm. h), § 37h odst. 2, § 37l odst. 3 písm. e), § 38 odst. 10 a § 39 odst. 2 až 6 a 8 se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

Datový standard pro přenos dat o odpadech, zařízeních k nakládání s odpady a dalších informací vyžadovaných státní správou http://www.mzp.cz/cz/evidencni_ohasovaci_standardy

Více informací k podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady naleznete na webových stránkách www.ispop.cz.


NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY (§ 16 odst. 3 zákona)
S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14; shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu (viz. Sdělení MŽP- souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady). Formulář žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady můžete získat zde:Stáhnout soubor


Označování nebezpečných odpadů (§ 13 zákona):

. původce nebo oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady s nebezpečnou vlastností označenou kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 dle přílohy č. 2 zákona, byly označeny grafickým symbolem podle zvláštního právního předpisu (*),

. nebezpečné odpady s ostatními nebezpečnými vlastnostmi musí být označeny nápisem "nebezpečný odpad",

. původce, který nakládá s nebezpečnými odpady, je povinen zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání tímto listem vybavit.

EVIDENCE PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (§ 40 zákona)
Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesílatel a příjemce povinni vyplnit evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, který můžete získat zde:Stáhnout souborEvidence přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede při vnitropodnikové dopravě vlastními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny.


Odesílatel je povinen:

. přiložit k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list,

. zaslat evidenční list obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jejího zahájení,

. informovat obecní úřad s rozšířenou působností a inspekci v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list,

. archivovat evidenci nejméně 5 let.

Příjemce odpadu je povinen:

. zaslat evidenční list o přepravě nebezpečného odpadu s potvrzením o převzetí odpadu odesílateli a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností příslušným podle místa zahájení a ukončení přepravy do 10 dnů od jeho převzetí,

. archivovat evidenci nejméně 5 let.

ZPŮSOB ZASÍLÁNÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ PO ÚZEMÍ ČR (příloha 26 k vyhlášce č. 383/2001)

Odesílatel: Vyplní položky 1. až 5. a 8. až 12. a 15. průpisem do všech sedmi listů. Ponechá si dopravcem potvrzený list 1 pro svou evidenci, list 2 zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jejího zahájení. Zbývající list 3 - 7 předá společně se zásilkou dopravci.
Dopravce převezme listy 3 - 7 spolu se zásilkou. Vyplní položky 6. příp. 7. a 13. průpisem do všech pěti listů. Po předání odpadu příjemci si ponechá příjemcem potvrzený list 6 pro svou evidenci.
Příjemce potvrdí převzetí zásilky od dopravce v položce 14, průpisem do 3 - 7 listu. Zašle list 3 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnosti příslušnému podle místa zahájení přepravy (nakládky), list 4 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa ukončení přepravy (vykládky) a list 5 odesílateli odpadů do 10 dnů od převzetí odpadu. List 7 si ponechá pro svou evidenci.

PŘEDÁNÍ ODPADU OPRÁVNĚNÉ OSOBĚ (§ 12 zákona)
K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo výkupu odpadů nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona, nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b) zákona nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec.
Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí oprávněna. V případě, že se tímto oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.


VYUŽITÍ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM ZAVEDENÉHO OBCÍ (§ 17 odst. 6 zákona)
Původce, který produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, může na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a obsahovat výši sjednané ceny za tuto službu.

Informace o využívání systému města
Veškeré informace o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem, který organizuje hl.m. Praha získáte na adrese:

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
Oddělení odpadů
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Kontaktní osoba - paní Vojířová, tel. 236 00 4229, Kvetuse.Vojirova@cityofprague.cz

Vzor žádosti o zapojení do systému města je možno stáhnout na tomto místěa po vyplnění zaslat na uvedenou adresu nebo faxem na číslo 236 00 7074.

Zapojit do systému nakládání s komunálním odpadem, který organizuje hl. m. Praha se můžete i prostřednictvím kontaktních míst svozových společností.

Zapojení se do systému nakládání s komunálním odpadem, který organizuje hl. m. Praha
Původce odpadů skupiny 20 dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (dále jen "Katalog odpadů") charakteru komunálního odpadu může zajistit řádné nakládání a odstranění tohoto odpadu zapojením do systému nakládání s komunálním odpadem, který organizuje hl. m. Praha a to formou písemné smlouvy s městem. Smlouva musí obsahovat výši sjednané ceny (§17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů), při volbě této varianty je původce povinen svůj odpad třídit a zařazovat dle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným hl. m. Prahou. Tento systém je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

Dále si může původce zajistit nakládání a odstranění produkovaného odpadu samostatně, smluvně přímo s osobou oprávněnou k převzetí tohoto odpadu dle § 12 odst. 3 zákona.

Pokud ovšem původce není zapojen do systému hl. m. Prahy dle § 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., musí z vyprodukovaného komunálního odpadu vytřídit jeho nebezpečné a využitelné složky a zbylou směs nevyužitelných odpadů zařadit pro účely evidence pod katalog. č. samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad.

Touto formou může zajistit plnění povinnosti i několik původců sdruženě, prostřednictvím vlastníka objektu (nemovitosti), s tím, že vlastník se původcům smluvně zaváže zajistit oprávněnou osobu pro všechny původce shodnou, dostatečný počet nádob na jednotlivé nebezpečné a využitelné složky odpadu a zbylou nevyužitelnou směs v případě, že původci nejsou zapojeni do systému města a zajistí vhodné místo v objektu pro tyto nádoby. Původci ovšem předávají svůj odpad osobě oprávněné k převzetí ve smyslu zákona nikoli vlastníkovi objektu, ten je pouze zprostředkovatelem služby. Původcům pak zůstávají všechny povinnosti, stanovené v § 16 zákona. Tuto skutečnost by měla zohledňovat smlouva mezi vlastníkem (správcem) nemovitosti a původcem - nájemcem nebytových prostor.

ZDROJ: www.praha3.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí