Indické zemědělství

Indie je zařazována mezi země s největším potenciálem ekonomického růstu. Mezi světovými ekonomikami (řazeno podle Purchasing Power Parity, PPP) se indická ekonomika v roce 2011 (a stejně tak v roce 2012) zařadila na 4. místo a silnější byla v uvedeném roce pouze ekonomika Spojených států, Číny a Japonska. Podle stejného měřítka se v roce 2012 podílela indická ekonomika na světovém HDP z 5,65%, v roce 2017 by to však podle odhadů mělo být již 6,82%. Podíl na světovém HDP se bude do roku 2017 podle odhadů zvyšovat u šesti v současné době nejsilnějších ekonomik pouze v případě Číny (ze 14,32% na 18,31%) a v případě Indie. Podíl ekonomik Spojených států, Japonska, Německa a dokonce i Brazílie by se měl snížit. Výkon indické ekonomiky však v několika posledních letech klesá. Tvorba hrubého domácího produktu kulminovala v Indii v 1. čtvrtletí roku 2010, kdy dosáhla meziročního přírůstku ve výši 9,4%. Od té doby, tedy více než tři roky, vytrvale klesá.

Nejzávažnějšími příčinami zhoršujícího se stavu indické ekonomiky jsou trvalý a dále se prohlubující deficit zahraničního obchodu, mající za následek prohlubování deficitu běžného účtu platební blance a dále nedostatečný příliv zahraničních investic.

Indie je nucena dovážet chybějící suroviny, především ropu, která je hlavní dovozní položkou a jejíž cena v posledních letech rostla. Roste také potřeba moderních technologií a v neposlední řadě i poptávka po spotřebním zboží. Export indických výrobků a služeb však dovozu zdaleka neodpovídá, neboť konkurenceschopnost indického zboží je v důsledku přílišné ochrany domácího trhu a nedostatku investic nízká.

17. února 2014

Zemědělství

Indické zemědělství

Zemědělství - vývoj, struktura

Zemědělství je dominantním sektorem indického hospodářství. Podíl na tvorbě HDP sice pomalu klesá, ale stále představuje 14,5 %. Zaměstnává 58 % obyvatelstva, které je na zemědělství životně závislé. Hlavním cílem zemědělství bylo a stále zůstává zajištění výživy rychle rostoucího počtu obyvatel. Indie je od poloviny sedmdesátých let soběstačná v produkci potravin, i když hektarové výnosy jsou v porovnání s mezinárodními standardy nízké.

Průměrný roční růst přidané hodnoty v zemědělství poklesl ze 4,7 % v devadesátých letech na 2,1 % v prvních letech nového tisíciletí. V r. 2002-03 došlo dokonce k poklesu zemědělské výroby o 7 %, což bylo dáno značným suchem a nedostatečným monzunem, který byl vystřídán vysokým růstem 10 % po dobrém monzunu v r. 2003-04. V dalším roce ovšem došlo k podstatnému poklesu vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a zemědělství stagnovalo. V roce 2007/08 vykazoval růst zemědělské produkce nárůst o 4,5 %, což představuje o téměř jedno procento více než v roce předchozím. V roce 2008/09 rostla zemědělská výroba Indie zhruba o dvě procenta. Hospodářské výsledky indického zemědělství zcela závisí na počasí. Součástí všech ekonomických rozborů v agrárním sektoru jsou proto vždy data příchodu monzunu a jeho pohyb po území Indie. Například pozdní příchod monzunu v roce 2009 tvrdě poznamenal indické zemědělství, když došlo k propadu zemědělské výroby v uvedeném roce o 10,8 %.

Hlavními úkoly pro vládu jsou zajištění zavlažování rozsáhlých ploch, zajištění skladování vody v období mezi monzuny a úsporné zacházení s vodou. Vláda rozpracovává různé programy podpory farmářů, které zahrnují i otázky pojištění proti výkyvům cen na trhu zemědělských výrobků. Zvyšuje se také výroba umělých hnojiv a vláda určuje prodejní ceny farmářům tak, aby jim byly dostupné (v současné době se např. močovina prodává za nižší nežli výrobní cenu a rozdíl je hrazen státem). Zvyšuje se také použití mechanizace, především traktorů a dalších strojů používaných při sklizni.

Indie značné množství zemědělských výrobků vyváží, podíl zemědělského exportu na celkovém exportu se pohybuje kolem 10 % (10,47% v roce 2011). Největšími položkami ve vývozu byly rýže a mořské produkty a čaj. Na druhé straně mnoho potravin Indie také dováží a v roce 2011 se na celkových dovozech se dovozy zemědělských výrobků podílely 3.5 %. Největší položkou jsou rostlinné oleje, cukr.

Indické zemědělství je jedním z hlavních předmětů jednání na půdě WTO, neboť indická vláda hájí zájmy zemědělců a trvá na snížení a postupném odstraňování podpor, které rozvinuté země vynakládají na zemědělství. Jde jí především o ochranu velké skupiny obyvatelstva, které je na práci v zemědělství životně závislá. Na podporu zemědělství vláda vynakládá významné prostředky, byť zdaleka ne v takovém rozsahu jako některé rozvinuté země. Důležitou součástí ochrany domácího agrárního trhu je regulace dovozu (celní režim).

Nosné obory zemědělské výroby:

Pěstování obilnin

v této skupině se jedná hlavně o rýži, která má klíčové postavení v boji s chudobou a podvýživou. V samotné Asii 2 mld. lidí získávají 60 - 70 % energetického příjmu z rýže a jejích výrobků. Navzdory tomu roční produkce již několik let stagnuje na hodnotě okolo 95 mil. tun.

Hlavní plodiny:

čaj - Indie je největším světovým producentem a spotřebitelem čaje. Pěstuje se zde 27 % čaje na světě a představuje 13 % světového obchodu s čajem, přičemž čtvrtina čaje se vyváží,

káva- Indie se podílí jenom 4 % na světovém obchodu, ale jedná se o speciální druhy silné kávy, která má dobré postavení na mezinárodních trzích, její produkce v posledních letech stagnovala a závisí značně na světových cenách.

přírodní kaučuk - Indie je třetí největší producent a čtvrtý největší spotřebitel kaučuku na světě

Pěstování ovoce, zeleniny a květin - tento sektor představuje zhruba čtvrtinu v celkovém HDP vytvářeném v zemědělství. Kromě konečných produktů zahrnuje i pěstování předpěstků pokojových i jiných rostlin, které se vyrábějí v laboratorních podmínkách a posléze letecky dodávají do Evropy k dalšímu pěstování (např. do Holandska).

Živočišná výroba - maso, mléko a vejce, drůbež a mořské produkty.

Importované komodity:

1) Cukr a cukrovinky čokoládové a nečokoládové

- Ročně doveze Indie cukr a cukrovinky za více než 1 mld. USD. Hlavními dodavatelskými zeměmi jsou Brazílie, Thajsko, Guatemala a Španělsko.

2) Sušená zelenina

- V r. 2010 Indie dovezla sušenou zeleninu za více jak 800 mil. USD. Ačkoliv je Indie sama jedním z největších světových producentů ovoce a zeleniny, komodity jako sušený hrách a čočku musí dovážet z Kanady, USA a Austrálie.

- Indie na dovoz sušené zeleniny uvaluje 34 % clo.

3) Ovoce

- Indie dováží také ovoce, zejména jablka a datle. Ovoce Indie každoročně doveze za zhruba 700 mil. USD. Podle indické metodiky mezi ovoce spadají také ořechy.

- Dovoz čerstvého ovoce do Indie je velmi komplikovaný. Ovoce dlouhou dobou převozu trpí a celní procedury mnohdy zdrží dodávku o týden i více. Okolní země a domácí produkce indickou spotřebu pokrývají dostatečně.

4) Káva, čaj, koření

- Tyto komodity Indie dováží z okolních asijských zemí, zejména ze Šrí Lanky, Indonésie, Nepálu a Číny.

5) Vejce, mléčné a vaječné produkty, med

- Na 5. místě se z hlediska objemu dovozu umístila vejce, mléčné a vaječné produkty a med. Tyto komodity Indie dováží zejména z Austrálie a Nového Zélandu a objem dovozu je přes 180 mil. USD ročně.

- Clo na mléko a mléčné výrobky je 30%. Indie uvalila 70% clo na dovoz medu a v návaznosti na zákaz dovoz indického medu do EU z r. 2010 lze očekávat odvetná opatření a komplikace.

6) Obiloviny

- Ačkoliv je Indie 2. největším producentem obilovin na světě, svoji obrovskou spotřebu musí krýt i z dovozu. Celkový import obilovin do Indie dosahuje 90 mil. USD, především z Argentiny a Paraguaye.

7) Rostlinné kuchyňské oleje

- Indie každý rok doveze kolem devíti milionů tun rostlinných kuchyňských olejů. Poptávka po této komoditě vytrvale stoupá a proto, že se domácí výrobu nedaří úměrně navyšovat, roste i dovoz. Kapacita domácích výrobců rostlinného oleje je 7,4 milionů tun ročně

8) Koření

- Nejzajímavější importní komoditou z koření je pro Indii jednoznačně makové semeno. Kapacita místního trhu pro dovoz je 24 tisíc tun. V Indii se pěstuje zejména farmaceutický mák .- Vysoký je také objem dovozu kardamomu do Indie, která toto koření dováží zejména ze Srí Lanky.-Druhý nejvyšší podíl na dovozu ze všech koření má v Indii pepř černý. Ročně ho Indie doveze 17 tisíc tun.

9) Potravinářské technologie a stroje na zpracování potravin

- Indie si klade za cíl výrazně obnovit zastaralé stroje na výrobu a zpracování potravin. Otevírá se tak zajímavá příležitost pro exportéry potravinářské techniky.

ZDROJ: Businessinfo.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů