Kácení dřevin v kulturních památkách

V případě, že jsou dřeviny rostoucí mimo les součástí národní kulturní památky nebo kulturní památky chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je nutné postupovat ve spolupráci s příslušným orgánem památkové péče...

5. května 2014
Kácení dřevin v kulturních památkách

Zákon o státní památkové péči stanoví, že pokud při rozhodování jiného orgánu mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče, je tento jiný orgán povinen si vyžádat závazné stanovisko orgánu státní památkové péče.

Podle § 11 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb. vydávají správní úřady a orgány krajů a obcí svá rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování kulturních památek nebo památkových rezervací a památkových zón a na jejich vhodném využití, jen na základě závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památky, jen na základě závazného stanoviska krajského úřadu. Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče může mít v některých případech formu rozhodnutí (§ 44a zákona č. 20/1987 Sb.), které by mělo předcházet povolení ke kácení dřevin.

Kácení dřevin rostoucích v prostředí kulturních památek lze tedy povolit pouze za předpokladu souhlasného závazného stanoviska orgánu památkové péče. Pokud však orgán ochrany přírody, který byl požádán o vydání povolení ke kácení, po vyhodnocení ekologické a estetické funkce dřevin a vážnosti důvodů žádosti shledá, že nejsou splněny předpoklady pro povolení kácení, takové kácení nepovolí, a to i v případě souhlasného závazného stanoviska vydaného orgánem státní památkové péče.

Ke kácení dřevin za účelem obnovy nemovité kulturní památky podle § 14 zákona o státní památkové péči je (vedle závazného stanoviska k obnově kulturní památky vydávaného orgánem státní památkové péče) zásadně třeba povolení podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nejsou-li dány důvody pro postup podle § 8 odst. 2 tohoto zákona.

Ve věci kácení dřevin v prostředí kulturních památek je nadále platné sdělení odboru legislativního a odboru péče o krajinu MŽP publikované ve Věstníku MŽP č. 8 - 9/2008.

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/FD0B0C02EA4F6135C12574DC0055BBBB/$file/94229973.pdf

Mgr. Eva Mazancová,

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů