Čtvrtek, 23. března 2023

Jak správným hospodaření s dešťovou vodou předcházet výskytu sucha

Článek obsahuje možná opatření jak s dešťovou vodou nakládat a tím výskytu sucha předcházet, popřípadě jeho dopady zmírnit.

Jak správným hospodaření s dešťovou vodou předcházet výskytu sucha

Úvod

Voda spolu se vzduchem, resp. zemskou atmosférou, tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. Vodu potřebujeme prakticky všude (v půdě, vodních nádržích, tocích, k zásobování obyvatel pitnou vodou, v průmyslu, k závlahám v zemědělství, atd.).

Správným hospodařením s dešťovou vodou můžeme částečně problému s výskytem sucha předcházet. Článek obsahuje možná opatření jak s dešťovou vodou nakládat a tím výskytu sucha předcházet, popřípadě jeho dopady zmírnit.

V současnosti řadu míst v České republice sužuje sucho. Česká republika má zdroj vody v podstatě jenom ve srážkách (dešťové a sněhové).

Zimní období 2013-2014 bylo teplotně výrazně nadprůměrné a srážkově podprůměrné, zejména v únoru spadla jen přibližně čtvrtina obvyklých srážek. Z uvedených důvodů nedošlo k nárůstu zásob půdní a podzemní vody. Obavy z této situace mají zejména zemědělci, ale třeba i majitelé studní.

Hospodaření s dešťovou vodou

Špatné hospodaření s dešťovou vodou zvyšuje riziko jak vzniku povodní, tak i výskytu sucha. Největší problémy jsou ve městech a jejich blízkém okolí, kde dochází k zástavbě zelených ploch, což vede ke zhoršení stavu hospodaření s dešťovou vodou. Ze zastavěných ploch je tato voda svedena převážně do kanalizace, tento způsob má ekologické i ekonomické nedostatky. Vhodnější je likvidace v místě spadu (využití v domácnosti, vsakování, odpařování).

Využití v domácnosti:

Statistiky uvádějí, že v průměrné domácnosti spotřebuje každá osoba asi 150 litrů pitné vody na den! Nicméně pouze 2 % z toho jsou použity na pití a vaření. Naproti tomu se celých 35 % pitné vody použije při spláchnutí do záchodu. Podle průzkumů by se zhruba 50% veškeré spotřebované pitné vody v domácnosti dala velmi snadno dešťovou vodou nahradit.
Z pohledu odborníků je zbytečné využívat pitnou vodu ke splachování toalety , praní, mytí auta, zalévání zahrad, atd. Je potřeba do budoucna ve větší míře uplatňovat recyklaci dešťové vody, která je zdarma a kvalitativně je na výše uvedené činnosti dostačující.

sucho
graf DV

Vsakování:

Vsakování je elegantní a bezproblémový způsob likvidace dešťových vod, který zamezuje rychlému odtoku vody z krajiny a pomáhá ke snižování rizik povodní a sucha. Je to také nejméně náročný systém na technologii.

V případě vsakování je potřeba použití nejdříve prodiskutovat s geologem, které v souladu s ČSN 759010 "Návrh zasakovacího zařízení" vyhodnotí všechny místní podmínky, tj. vlastností podloží (koeficient vsaku), hloubky podzemní vody a směru jejího proudění, sklonu terénu, vlivu na sousední pozemky či ochranného pásma vod atd.
Pokud bude pozemek vhodný rozhodneme se pro vsakování povrchové, nebo podzemní. V obou zmíněných případech je nutné vybudovat akumulační nádrž, ve které se bude dešťová voda shromažďovat.

sucho
vsakovací tunel

Odpařování:

Odpařování z vodních ploch je primární cesta, kterou se voda dostává do atmosféry. Pro odpařování je dobré budovat jezírka, laguny atd. Díky tomu voda zůstává součástí malého vodního cyklu. Voda v krajině významně přispívá ke stabilitě klimatu.

sucho

zahradní jezírko

Vliv sucha na podzemní vody


Vliv sucha na podzemní vody je zpravidla méně zřejmý než vliv na povrchové vody. To však neznamená, že sucho těmto vodám škodí méně. Mezi přímé důsledky sucha pro podzemní vody, mimo jiné, patří: méně účinná intenzita dešťových srážek a menší průtoky v řekách.
Zásobníky podzemní vody (zvodně) mohou být optimálním způsobem pokrytí sezonního nebo dlouhodobého nedostatku povrchových vod. Kapacita zásobníku podzemní vody je podobná kapacitě zásobníku na povrchu, až na to, že ztráty vody vypařováním neexistují nebo jsou minimální. Podzemní vodu lze čerpat lokálně, a to bez ohledu na místa, kde je podzemní voda opětovně doplňována. Proto lze podzemní vodu považovat za základní nástroj umožňující zvětšit dostupnost vody v případě sucha.

sucho

Závěr


Našim cílem by měla být snaha snížit množství vody, které odteče z našeho území povrchovými toky. Jednou z možností je zasakování dešťových srážek do vod podzemních. Zasakování dešťové vody představuje nejideálnější způsob, jak se dešťové vody zbavit a zároveň nezpůsobit škody na majetku. Zároveň pozitivně ovlivňuje vodní bilanci krajiny. Taková opatření nám pomohou snížit závislost a usnadní nám adaptaci na klimatické změny.

Článek vznikl v rámci projektu "Počítáme s vodou" financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce a za podpory Ministerstva životního prostředí ČR. Více informací na téma HDV najdete na www.pocitamesvodou.cz a v případě dotazů kontaktujte naše poradce na poradna@ekocentrumkoniklec.cz.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů