Jak po právní stránce na neudržované pozemky a pole?

V případě, že vlastník pozemku pozemek dlouhodobě neudržuje, takže je značně zanedbaný, je možné se proti tomuto stavu bránit jednak na základě zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, dále podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a není vyloučen ani soukromoprávní postup dle občanského zákoníku (89/2012 Sb.).

13. června 2014
Jak po právní stránce na neudržované pozemky a pole?

Postup podle zákona o rostlinolékařské péči

Podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, je základní povinností fyzické nebo právnické osoby, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a vlastníka pozemku nebo objektu nebo osoby, která je užívá z jiného právního důvodu zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

Porušení tohoto ustanovení zákona o rostlinolékařské péči, týkajícího se šíření plevelů, projednávají podle § 73 odst. 3 zákona o rostlinolékařské péči ve svých obvodech obecní úřady obcí s rozšířenou působností a zároveň ukládají odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty. Kromě výzvy k odstranění nedostatků jsou rovněž oprávněny ukládat pokuty. Uložení pokuty není zákonem přímo vázáno na předchozí uložení povinnosti odstranit nedostatky, přesto se v praxi zřejmě bude takto postupovat.

Fyzické osobě může, která se dopustí přestupku tím, že neudržuje svoje pozemky (resp. nezjišťuje anebo neomezuje výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k poškození zdraví lidí nebo zvířat podle § 3 odst. 1 písm. a) při výskytu škodlivého organismu včetně plevelů) obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 79b odst. 1 písm. a) a § 79b odst. 2 zákona o rostlinolékařské péči uložit pokutu do výše 30 000 Kč.

Právnické osobě, která se dopustí stejným jednáním jiného správního deliktu, může obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 79f odst. 1 písm. a) a § 79f odst. 2 zákona o rostlinolékařské péči uložit pokutu do výše 500 000 Kč.

Co můžete dělat?

  • Prvním krokem k vyřešení této situace by měl být pokus se s vlastníkem pozemku dohodnout, upozornit jej na jeho zákonné povinnosti a požádat jej o nápravu. Teprve v případě, že takový postup nebude úspěšný, je vhodné situaci řešit způsobem uvedeným níže.
  • Dále můžete podat podnět příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, aby v souladu se zákonem o rostlinolékařské péči zkontroloval, jak vlastník pozemku plní povinnosti stanovené mu tímto zákonem, a v případě zjištěných nedostatků uložil jejich odstranění nebo pokutu. V podnětu je dobré uvést, na základě kterého zákona, případně konkrétního ustanovení se daného postupu domáháte. Správní orgány jsou v souladu s § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, povinny přijímat podněty směřující k zahájení řízení z moci úřední. Chcete-li být vyrozuměni o tom, jakým způsobem bylo s Vaším podnětem naloženo, musíte o to správní orgán požádat v podnětu ("Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu.")
  • Neučiní-li obecní úřad obce s rozšířenou působností žádná opatření, je možné podat podnět na přijetí opatření proti nečinnosti podle § 80 správního řádu správnímu orgánu jemu nadřízenému, tj. v daném případě krajskému úřadu. Podle § 80 správního řádu učiní nadřízený správní orgán opatření proti nečinnosti i tehdy, nezahájí-li příslušný správní orgán řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední.
  • Ve smyslu § 74 zákona o rostlinolékařské péči vykonává dozor nad dodržováním povinnosti zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů [§ 3 odst. 1 písm. a)] Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "ústav") se sídlem v Brně. V rámci tohoto rostlinolékařského dozoru zjišťuje tento správní úřad nedostatky, jejich příčiny a osoby za ně odpovědné, a projednává a stanoví úřední opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontroluje jejich plnění. Nebudete-li úspěšní při řešení problému obecním úřadem obce s rozšířenou působností, ani krajským úřadem, můžete proto také zkusit podat podnět tomuto správnímu úřadu.

Postup podle zákona o obcích

Možnost pokuty

Na základě § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je možné udělit pokutu až do výše 100 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě - podnikateli, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce.

Co můžete dělat?

Pokud jsou neudržované pozemky ve vlastnictví právnické osoby nebo fyzické osoby, která je podnikatelem (v souvislosti s tímto podnikáním), můžete podat podnět místně příslušnému obecnímu úřadu k prošetření, resp. projednání správního deliktu.

Obecně závazné vyhlášky

V souladu s ustanovením § 10 zákona o obcích mohou obce v samostatné působnosti ukládat prostřednictvím obecně závazné vyhlášky některé povinnosti. Podle § 10 lze uložit povinnosti: Více čtěte na: http://www.eps.cz/poradna/kategorie/ochrana-prirody-a-krajiny-ochrana-lesa-a-pudy/rada/neudrzovane-pozemky-a-louky-0

ZDROJ: Frank Bold - Ekologický právní servis

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů