Povinnosti v podnikové ekologii v praxi

30.5.2024

Seminář, školení

 Obsah:

Odpady
Změny podle přechodných ustanovení pro r. 2024:

 • provoz mobilních zařízení;
 • povinnosti původců při předání odpadů dopravci;
 • sklad odpadů původce;
 • kdy bude možné použít institut vedlejšího produktu;
 • za jakých podmínek lze vyvézt odpad z režimu odpadu;
 • stanovení nových termínů z přechodných ustanovení;
  • evidence u oprávněných osob, nové kódy nakládání;
  • evidence při povolení mísení odpadů;
 • nové pojmy, resp. upřesnění - soustřeďování odpadu, zasypávání, dopravce, energetické využití;
 • jak je to s platností provozních řádů oprávněných osob;
 • kdy musíte mít zařízení povoleno a kdy je povinnost zařízení pouze ohlásit;
 • výjimky při využívání odpadu v zařízeních bez povolení;
 • předání odpadů;
 • odpady předávané do obecního systému;
 • povinnosti podnikajících osob při nakládání s komunálními odpady;
 • zařazování dle katalogu odpadů (metodika MŽP s ohledem na kovové odpady skupiny 12);
 • sklad u původce;
 • komunální BRO.

Obaly

 • princip určení osoby povinné k zákonu o obalech
 • problematické toky obalů
 • povinnosti při uvádění obalů na trh a do oběhu v ČR i u firemních obalů
 • připravovaný návrh novely zákona o obalech
 • připravované nařízení o obalech a obalových odpadech PPWR

Vody
Změna zákona o vodách - nejzásadnější změna v oblasti ŽP:

 • odběry vod a vypouštění - kdy je povinný souhlas k nakládání s vodami a kdy pouze kolaudace vodního díla;
 • rozhodnutí a povolení;
 • analýzy, odběr, rozbor a použitá analytická metoda;
 • ohlašování vod podle § 38 ve formuláři F_VOD_38;
 • určování znečištění odpadních vod, odečty a měření;
 • vývoz bezodtoké jímky - doklad o vývozu a jeho rozsah;
 • nový stavební zákon - zákon o jednotném environmentálním stanovisku a provázanost s EIA.

Ovzduší

 • návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • nové ,,nařízení EU" o nových opatřeních, která mají minimalizovat emise silných skleníkových plynů v souladu s cíli EU a celosvětovými cíli v oblasti klimatu
 • regulované látky a F-plyny - kontrola těsnosti a evidence zařízení pro kontrolu ČIŽP
 • změna vydávání certifikátů pro osoby provádějící instalaci, servis, údržbu, opravu, znovuzískávání a kontrolu těsnosti zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů a látek poškozujících ozonovou vrstvu

Chemické látky

 • nový formát bezpečnostních listů a navazující změny
 • bezpečnost práce při práci s CHLaS
  • návaznost na spolupráci s preventistou BOZP
  • povinnosti o zdravotních prohlídkách, např PUR pěny, školení diisokyanátu
  • limity pro práci s CHLaS, nejvyšší a přípustné expoz. limity.
  • práce s expozičním scénářem
 • oznamování dovozců a následných uživatelů při uvedení na trh směsí zařazených jako plyny pod tlakem a výbušnin (PCN formát s uvedením identifikátoru UFI)
 • práce s CHLaS v podniku ve vazbě na jednotlivé složky životního prostředí
 • rozsah informací o CHLaS
 • kdo má jakou odpovědnost (výrobce, dovozce a dodavatel vůči příjemci)

Organizace

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a oběd. Dále vám poskytneme prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Místo konání akce:
Praha, Hotel Globus
Adresa konání akce:
Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00, Praha 4
Kontakt:
Mgr. Marek Fiegr
Telefon:
+420 770 182 256
duben 2024
po
út
st
čt
so
ne
4
8
10
11
16
17
18
19
23
24
25
26
30

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů