Nový stavební zákon a jeho dopady ve vodním hospodářství

6.6.2024

Seminář, školení

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. - advokát specializující se na vodní právo a vodoprávní regulaci a vyučující vodní právo na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni

Dne 1. 1. 2024 má nabýt účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. včetně jeho věcné novely č. 152/2023 Sb. a zákona o jednotném environmentálním stanovisku č. 148/2023 Sb. Nicméně do 30. 6. 2024 v tzv. přechodném období platí pouze pro vyhrazené stavby, což jsou strategické stavby s výjimkou vodní děl, které povoluje dopravní a energetický stavební úřad. Pro vodní díla tak platí nový stavební zákon naplno až od 1. 7. 2024.

Změny v postupech stavebních úřadů jsou poměrně zásadní, když nový stavební zákon zejména ruší kompetenci vodoprávních úřadů jako speciálních stavebních úřadů a sjednocuje stávající územní a stavební řízení do jednoho řízení o povolení záměru. Toto se samozřejmě promítá rovněž do přípravy a povolování vodních děl a postupů podle vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích.
 

  • Představení základních východisek, pojmů a postupů nového stavebního zákona, přechodná ustanovení

(postup přípravy nového stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, zejména zákona o jednotném environmentálním stanovisku, geneze základních východisek a jejich představení, představené nových pojmů, jednotlivých druhů staveb a postupů nového stavebního zákona a jejich dopad do povolovacích postupů ve vodním hospodářství, postupy v přechodném období a jeho nabíhání, aplikace přechodných ustanovení)

 

  • Změny v územním plánování

(základní východiska v územním plánování, základní vztahy mezi jednotlivými druhy územně plánovací dokumentace a podpůrnými dokumenty, základní práva a povinnosti jednotlivých aktérů v územním plánování, speciality pro vymezování vodních děl)

 

  • Úprava vztahů v území - plánovací smlouvy a vyjadřovací činnost vodáren

(zavedení plánovacích smluv, jejich úprava, strany, pravidla a vymahatelnost, základní východiska vyjadřovací činnosti vodáren, práva a povinnosti vodáren při vyjadřování a jejich postavení v povolovacích procesech, náležitosti žádostí o vyjádření a vyjádření samotných)

 

  • Změny v přípravě, povolování a dalších postupů týkajících se vodních děl a nakládání s vodami

(představení změn v přípravě, povolování a dalších postupů týkajících se záměrů vodních děl a souvisejícího nakládání s vodami, postavení stavebníka vodního díla a obsah žádosti o povolení záměru a dalších podkladů)

 

  • Jednotné environmentální stanovisko

(představení nové úpravy závazných stanovisek a jednotného environmentálního stanoviska, jeho základní principy, obsah a náležitosti jednotného environmentálního stanoviska a postup žádosti o vydání)

 

  • Související změny vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, výkon státní správy, změny v postavení vodoprávních úřadů a správců povodí, informační systémy, kontrola a soudní přezkum

(Představení souvisejících změn vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, změny ve výkonu státní správy v souvislosti se zrušením kompetencí vodoprávních úřadů a správců povodí při povolování vodních děl, vliv na povolování nakládání s vodami a další změny, zavádění nových informačních systémů veřejné správy (portál stavebníka, národní geoportál územního plánování a dalších), kontrola nad vodními díly ze strany stavebních úřadů a pravidla soudního přezkumu rozhodnutí podle nového stavebního zákona)

Místo konání akce:
Praha, STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
Adresa konání akce:
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Kontakt:
Ing. Petr Dolejš
Telefon:
234 221 123-4

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů