Pondělí, 26. února 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

REACH

(REACH)

je zkratka z anglických slov v názvu nařízení (registration, evaluation, authorization chemicals), které dne 18. prosince 2006 schválil Evropský parlament a jež vešlo v účinnost 1. 6. 2007. Jedná se o Nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, zkratka ECHA. Agentura sídlí ve Finsku v Helsinkách a jejím úkolem je řídit technické, vědecké a administrativní aspekty systému REACH, zajišťovat registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, aby tyto postupy vyplývající z nařízení REACH byly v celé Evropské unii stejné. Hlavním účelem jmenovaného nařízení je zajistit nejen účinné fungování společného trhu pro chemické látky, ale také ochranu lidského zdraví a životního prostředí před jejich nežádoucími účinky. Nařízení se vztahuje na látky, které jsou vyráběné nebo dovážené v množství od jedné tuny za rok. Výrobci, dovozci a následní uživatelé látek samotných nebo obsažených v přípravcích a v předmětech musí po zpracování předepsané zprávy o chemické bezpečnosti a vyhodnocení míry rizika požádat o jejich registraci u ECHA, která posoudí správnost a úplnost předložených dokladů, včetně rizik spojených s jejich používáním. Zanedbání registrace znamená, že látka nemůže být v členských zemích EU vyráběna a nemůže být do zemí dovážena. Pro zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí bude věnována velká pozornost látkám mimořádně nebezpečným, jako jsou například látky karcinogenní, mutagenní (viz), teratogenní (viz) apod., jejichž použití by mohlo být omezováno a bude proto vyžadována jejich náhrada bezpečnějšími alternativními látkami nebo technologiemi.

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů