Pondělí, 26. února 2024

Výkladový slovník environmentálních výrazů

Rozrušování ozonové vrstvy

(ozon depletation)

je jev, k němuž dochází v důsledku emisí plynných fluorochlorobromových derivátů uhlovodíků (freonů). Freony jsou velmi stabilní sloučeniny, které se dostávají do stratosféry, kde ve vrstvě vzdálené cca 15-25 km od zemského povrchu (v tzv. ozonosféře) je zvýšená koncentrace ozonu (viz), která pohlcuje škodlivé UV-B záření od slunce o vlnové délce od 200 do 380 nm a zamezuje tak jeho dopadu na Zem. Vzhledem k tomu, že freony katalyzují rozklad ozonu na kyslík, způsobují jejich emise úbytek stratosférického ozonu, čímž dochází ke vzniku tzv. ozonové díry a na Zem pak může pronikat škodlivé UV-B záření, jehož působení na živé organismy vyvolává oslepnutí, vznik rakoviny kůže a další nežádoucí efekty. První zmínky o poškozování ozonové vrstvy Země pocházejí z roku 1969. Od roku 1973 se již víceméně vědělo, že příčinou rozkladu stratosférického ozonu jsou freony, jejichž výroba od r. 1960 exponenciálně rostla. Protože se jedná o globální environmentální problém, kde původce freonů není možné určit a následky mohou ovlivňovat celou Zemi, je třeba omezovat emise freonů mezinárodními úmluvami a závazky. První Vídeňská úmluva byla přijata a předložena k podpisu na konferenci UNEP v roce 1985 a v roce 1987 k ní byl jako prováděcí protokol přijat Montrealský protokol o látkách, které porušují ozonovou vrstvu. Změny a Dodatek k tomuto protokolu, které rozšířily počet látek narušujících ozonovou vrstvu, byly pak přijaty na zasedání v Londýně v roce 1990. K další regulaci došlo na zasedání v Nairobi v červnu 1991 a v Kodani v r. 1992. V současné době je ochrana ozonové vrstvy zabudována do právních předpisů všech vyspělých zemí. V EU je regulována zákonem č. 86/2002 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, o látkách poškozujících ozonovou vrstvu.

Literatura:

1) Nařízení vlády ze dne 23. února 2005 č. 117/2005 Sb., o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy

2) Vyhláška MŽP č. 358/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany ozonové vrstvy Země

3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

4) Lippert, E.:Ozonová vrstva Země, Vesmír 1995, ISBN 80-901131-5-X, MŽP 1995 ISBN 80-85368-61-7

 

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů