Čtvrtek, 25. července 2024

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato a vymezení konkrétních ochranných opatření

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod...

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato a vymezení konkrétních ochranných opatření
Citace: 280/2015 Sb. Částka: 116/2015 Sb.
Na straně (od-do): 3634-3641 Rozeslána dne: 29. října 2015
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 23. října 2015 Datum účinnosti od: 1. listopadu 2015
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 164/2001 Sb.

280


VYHLÁŠKA


ze dne 23. října 2015


o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato
a vymezení konkrétních ochranných opatření


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), k provedení § 21 odst. 1, § 22 odst. 5, § 23 odst. 3 a § 24 odst. 2 a 3:§ 1


Stanovení ochranných pásem

(1) K ochraně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato (dále jen "zdroj"), okres Tábor, se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.

(2) Ochranné pásmo I. stupně se nachází v katastrálních územích Komárov u Soběslavi a Klečaty.

(3) Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy, která je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce, a v základní mapě České republiky, která je uvedena v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce. Seznam souřadnic podrobných bodů vymezujících ochranné pásmo I. stupně je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo II. stupně se nachází na katastrálním území Komárov u Soběslavi, Klečaty a Hodětín a je graficky vyznačeno v základní mapě České republiky, která je uvedena v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce.§ 2


Vymezení konkrétních ochranných opatření

(1) V ochranném pásmu I. stupně, kde probíhá těžba zdroje, je vstup zakázán v souladu s lázeňským zákonem.

(2) V ochranném pásmu II. stupně zdroje je zakázáno


a) zřizovat veřejná pohřebiště,


b) budovat dálnice, rychlostní silnice nebo dálkové produktovody,


c) budovat nebo provozovat čerpací stanice pohonných hmot a olejové kotelny,


d) budovat nebo provozovat skládky odpadů a skladovat odpady,


e) umísťovat polní hnojiště nebo zařízení pro skladování siláže,


f) vyvážet obsah bezodtokých jímek, močůvkových jímek nebo kejdy hospodářských zvířat na pozemky,


g) budovat nebo provozovat trvalé skladovací prostory ropných produktů, hnojiv a chemických prostředků,


h) aplikovat chemické přípravky na ochranu rostlin, u kterých nelze jednoznačně vyloučit vliv na kvalitu nebo kvantitu podzemních vod nebo zdroje,


i) provádět odvodňovací práce nebo úpravy koryt vodních toků, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod, s výjimkou provádění správy vodního toku a pozemků při něm ležících v rámci správy vodního toku,


j) provádět meliorační práce,


k) zacházet se zvlášť nebezpečnými nebo závadnými látkami ve větším rozsahu nebo v případech, kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím znečištění povrchových nebo podzemních vod,


l) budovat nebo provozovat objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologie manipulace se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,


m) umísťovat příkrmiště nebo napajedla ve vzdálenosti do 25 m od vodních toků a zamokřených ploch,


n) vypouštět odpadní vody a závadné látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, do vod povrchových nebo podzemních a do vodního toku protékajícího ložiskem, včetně jejich aplikace na povrch terénu,


o) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení bez zajištění likvidace odpadních vod do bezodtoké jímky nebo veřejné kanalizace,


p) realizovat vrty pro studny a tepelná čerpadla nebo budovat studny,


q) provádět hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem nebo trhací práce,


r) k ošetření pozemních komunikací používat jiné než inertní posypové materiály,


s) na lesních pozemcích provádět těžbu dřeva jinak než probírkou nebo způsobem těžby, kdy šířka holé seče nepřekročí průměrnou výšku těženého porostu, nebo


t) hospodařit v lesích zvláštního určení tak, že by mohl být negativně ovlivněn přirozený režim podzemních vod.§ 3


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2015.Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.Příloha č. 1 k vyhlášce č. 280/2015 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 280/2015 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 280/2015 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 280/2015 Sb.(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů