Neděle, 14. července 2024

Změna vlhkosti odpadu 20 03 06

Změna vlhkosti odpadu 20 03 06

Dotaz:

pokud jako provozovateli stokové sítě nám vzniká odpad kat.č. 20 03 06, který ovšem nepředáváme ihned oprávněné osobě k likvidaci, ale vzhledem k menšímu množství ho svážíme do jednoho našeho areálu. Tam si po naplnění "shromažďovacího" místa pro něho přijede oprávněná osoba. Pravdou je, že tento odpad z čištění kanalizace je značně zavodněn a při tomto "čekání" na naplnění "shromažďovacího" místa dojde, v závislosti na povětrnostních podmínkách, k přirozenému (gravitačnímu) odvodnění.

Otázka zní: jedná se v tomto konkrétním případě o úpravu odpadu nebo přinejmenším o jeho skladování? Pokud ano, bylo by v případě úpravy odpadu nutné požádat o povolení dle § 14 odst.1, i když se jedná pouze o vlastní odpad? Pokud se jedná o skladování vlastního odpadu, je opět nutné požádat o povolení k nakládání s odpady včetně provozního řádu?

Odpověď:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (dále také ,,Rámcová směrnice o odpadech) ve své preambuli (odst. 15[1] a 16[2]) a dále v čl. 3 odst. 10[3], který definuje sběr odpadů deklaruje, že na činnost původců odpadů při nakládání s odpady (při jejich sběru) není nutné oprávnění.

Směrnice pracuje s pojmem předběžné třídění odpadu a předběžné skladování odpadu. Preambule v odst. 15 věta druhá jednoznačně říká, že ,,Zařízení nebo podniky, při jejichž činnosti vzniká odpad, by neměly být považovány za subjekty zabývající se nakládáním s odpady a neměly by podléhat povinnosti získat povolení ke skladování svého odpadu před jeho sběrem.

V tomto smyslu je tedy nutné pohlížet na činnosti, které s jemu vzniklým odpadem provádí původce odpadů, před jeho předáním oprávněné osobě. Tato úprava byla do našeho zákona o odpadech (dále také ,,OdpZ") vložena (s účinností od 1.10.2015) infringementovou novelou č.223/2015 Sb., která mimo jiné nově definovala v §4 odst. 1 písm. m)[4].

Původce odpadu má možnost (dokonce povinnost dle OdpZ - §16 odst. 1 písm. e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Pro to, aby odpady mohl shromažďovat utříděné podle druhů na shromažďovacích místech či v shromažďovacích prostředcích, musí mít možnost je předběžně třídit a předběžně skladovat. Například aby se některé odpady vešli do shromažďovacích prostředků, je nutné je např. rozdělovat (řezat pilou či autogenem, stříhat, rozbrušovat, atd.). To jsou sice činnosti spadající pod ustanovení §4 odst. 1 písm.p) OdpZ[5], ale jejich provádění vyžaduje oprávnění dle § 14 odst.1 OdpZ u osob, které odpad přebírají od původců nebo jiných oprávněných osob.

OdpZ v §12 odst. 2 stanoví, že ,,Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy." V §14 odst. 1 OdpZ definuje, pro jaké činnosti nakládání s odpady je nutné oprávnění - pouze k činnosti zařízení k využívání[6], odstraňování[7], sběru[8] nebo výkupu[9] odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem (dále jen "souhlas k provozování zařízení").

Ve Vašem případě dochází ke změně vlhkosti odpadu - 20 03 06 Odpad z čištění kanalizace - na shromažďovacím místě. Opakem může být zvýšení vlhkosti jiného druhu odpadu při shromažďování původcem odpadů (dřevo, papír, textil, inertní sypké odpady - zemina, atd.). Jako původce odpadu máte povinnost dle §16 odst. písm. f) OdpZ - zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Dále se na Vás vztahují ustanovení vyhlášky č. 383/201 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění (dále také ,,Vyhláška"). Například §5 odst. 8 vyhlášky stanoví, že ,,Požadavky stanovené v odstavcích 1 až 7 se vztahují i na shromažďování odpadů původcem, který není provozovatelem zařízení. Zejména se jedná o §5 odst. 3 písm. g)[10].

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic - preambule (15) Je nezbytné rozlišovat mezi předběžným skladováním odpadu určeného ke sběru, sběrem odpadu a skladováním odpadu určeného ke zpracování. Zařízení nebo podniky, při jejichž činnosti vzniká odpad, by neměly být považovány za subjekty zabývající se nakládáním s odpady a neměly by podléhat povinnosti získat povolení ke skladování svého odpadu před jeho sběrem.

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic - preambule (16) Předběžné skladování odpadu v rámci definice sběru je chápáno jako skladování do okamžiku sběru v zařízeních, kde jsou odpady umístěny za účelem jejich přípravy k další přepravě s cílem jejich využití nebo odstranění na jiném místě. Vzhledem k cíli této směrnice by se mělo rozlišovat mezi předběžným skladováním odpadu do okamžiku sběru a skladováním odpadu do okamžiku zpracování, a to podle druhu odpadu, jeho objemu a délky skladování a cíle sběru. Toto rozlišení by měly provádět členské státy. Na skladování odpadů před využitím po dobu tří let nebo déle a na skladování odpadů před jejich odstraněním po dobu jednoho roku nebo déle se vztahuje směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů [11].

[3] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic - čl.3 odst. 10) "sběrem" shromažďování odpadu, včetně předběžného třídění a předběžného skladování odpadu pro účely přepravy do zařízení na zpracování odpadu;

[4] §4 odst. 1 písm. m) OdpZ - sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných osob včetně jejich předběžného třídění a předběžného skladování za účelem jejich přepravy do zařízení na zpracování odpadu,

[5] §4 odst. 1 písm. p) OdpZ - úpravou odpadů - každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností,

[6] §4 odst. 1 písm. r) OdpZ

[7] §4 odst. 1 písm. v) OdpZ

[8] §4 odst. 1 písm. m) OdpZ

[9] §4 odst. 1 písm. o) OdpZ

[10] §5 odst. 2 písm. g) vyhlášky č. 383/201 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění - Shromažďovací prostředky odpadů musí splňovat tyto základní technické požadavky: g) zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí.

Autor: Ing. Petr Šulc

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů