Středa, 31. května 2023

Nahlášené erozní události nově putují i k zástupcům samospráv

Nahlášené erozní události nově putují i k zástupcům samospráv

Vodní eroze je jedním z nejrozšířenějších procesů poškozujících a znehodnocujících naši zemědělskou půdu a následně může být i příčinou dalších negativních následků spojených s extrémními projevy počasí. Bohužel mnoho případů eroze si způsobujeme sami špatným hospodařením. Pro snížení negativních dopadů eroze zemědělské půdy je proto třeba dbát na správnou zemědělskou praxi. Webový portál Monitoringu eroze zemědělské půdy pomáhá mapovat stav pozemků v celé České republice. Díky tomu lze v postižených lokalitách zpřísnit pravidla hospodaření, kterými je podmíněno vyplácení zemědělských dotací. Zapojit se do monitorování může každý!

Celorepublikový portál monitoringu erozních událostí slouží již několik let. Pomocí něj bylo zaznamenáno již bezmála 1400 erozních událostí, z toho 158 jen v letošním roce. Informace z monitoringu poskytují Ministerstvu zemědělství přehled o postižených oblastech, ale i zpětnou vazbu o účinnosti přijatých opatření. Lokality zaevidované v tomto systému jsou dále posuzovány a mohou na nich být zpřísněny pravidla hospodaření, kterými je dále podmíněno vyplácení zemědělských dotací. S erozí zemědělské půdy se dá bojovat například správnými osevními postupy, vyšší pestrostí pěstovaných plodin a v postižených oblastech upřednostňováním těch, které nezvyšují riziko odnosu cenné půdy. I přes veškerá opatření a osvětu se počet erozních událostí zvyšuje.

,,Nevhodným hospodařením zemědělce může dojít ke vzniku eroze a je třeba tyto případy posuzovat vždy individuálně. Se Státním zemědělským intervenčním fondem jsme se dohodli, že tam, kde nastanou opakované případy eroze půdy, přijdou pro dané zemědělce sankce v podobě snížení dotací," řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Nahlášené erozní události jsou pomocí informačního systému LPIS automaticky předávány majitelům postižených pozemků. Čeští zemědělci tak mají přehledem o tom, že na pozemcích, které užívají, vznikla eroze. Nově Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy předává tyto informace i zástupcům samospráv, v jejichž katastrálním obvodu byla erozní událost zaznamenána. ,,Tímto krokem jsme posílili informovanost obcí. Je důležité, aby jejich zástupci věděli, jaké pozemky jsou v daném katastru případně postiženy erozí a např. i na jaké ploše. Pro obec to může znamenat určité nebezpečí, na které takto může reagovat," sdělil důvod zasílání upozornění ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu Martin Vrba.

Erozní událostí nazýváme odnos nejúrodnější části půdy, ať už vlivem srážek nebo větru. Společně s ornicí jsou ze zemědělského pozemku často odnášeny osiva, hnojiva a další látky, které působí škody na obecním a soukromém majetku, zanášejí a znečišťují vodní toky nebo nádrže. A samozřejmě jsou poškozovány pozemky vlastníků, což má často za následek snížení samotných výnosů. Proto je v zájmu všech takovým událostem předcházet. ,,Ohlásit erozní událost může opravdu kdokoliv. Přispěje tím ke zlepšení a dobrému cílení protierozní ochrany. Stačí se obrátit na příslušnou pobočku Státního pozemkového úřadu. Kontakty lze zjistit na našich webových stránkách www.spucr.cz nebo i na webových stránkách Monitoringu eroze www.me.vumop.cz," vysvětlil ředitel Vrba.

Dalším klíčovým nástrojem pro zlepšení funkčnosti krajiny jsou pozemkové úpravy. Díky nim se vrací do krajiny meze, remízky, stromořadí, poldry, větrolamy a další prvky, které pomáhají krajině vyrovnat se s klimatickou změnou i variabilitou počasí. Státní pozemkový úřad provedl již bezmála 2 500 komplexních a 3 000 jednoduchých pozemkových úprav na celkové rozloze téměř 1,2 milionu ha, což je skoro 27 % výměry zemědělského půdního fondu.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů