Středa, 28. února 2024

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod
Citace: 445/2021 Sb. Částka: 200/2021 Sb.
Na straně (od-do): 6098-6101 Rozeslána dne: 8. prosince 2021
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 12. listopadu 2021 Datum účinnosti od: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 254/2001 Sb.Předpis mění: 401/2015 Sb.445

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. listopadu 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech


Vláda nařizuje podle § 38 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 150/2010 Sb. a zákona č. 113/2018 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 větě poslední, § 8 odst. 2, § 11 odst. 4 větě první a v příloze č. 3 části B poznámce 1) k tabulce 3 větě druhé se za slovo "nebezpečné" vkládá slovo "závadné".

2. V § 8 odst. 1 se slova "látek nebo zvlášť nebezpečných látek neuvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení" nahrazují slovy "závadných látek".

3. V § 9 odst. 4, § 11 odst. 4 větě první, § 12 odst. 2 větách první a poslední a v příloze č. 1 části B poznámce 7) k tabulce 2 se za slovo "nebezpečných" vkládá slovo "závadných".

4. V § 11 odst. 4 větě poslední se za slovo "nebezpečnými" vkládá slovo "závadnými".

5. V § 12 odst. 3 větě první se slova "s obsahem zvlášť nebezpečných látek neuvedených v tabulce 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a odpadních vod" zrušují a za slovo "nebezpečných" se vkládá slovo "závadných".

6. V § 12 odst. 4 se slovo "látek" nahrazuje slovy "závadných látek nebo prioritních nebezpečných látek".

7. V příloze č. 1 části A tabulce 1a se v prvním řádku tabulky za text "Pcelk" vkládá "*".

8. V příloze č. 1 části A poznámce 1) k tabulce 1a větě šesté se za slovem "tabulce" číslo "1" zrušuje.

9. V příloze č. 1 části A poznámkách 3) a 5) k tabulce 1a větách posledních a v příloze č. 1 části A poznámce 2) k tabulce 1b větě poslední se slova "3) k tabulce 1" nahrazují slovy "2) k tabulce".

10. V příloze č. 1 části B tabulce 2 bod č. 20.12 zní:

(Není v digitální podobě)

11. V příloze č. 1 části B tabulce 2 se bod "38.32" nahrazuje bodem "38.20", který zní:

(Není v digitální podobě)

12. V příloze č. 1 části B tabulce 2 se v bodě 75.00 odkaz na poznámku 16) zrušuje.

13. V příloze č. 1 části B poznámce a) k tabulce 2 se na konci textu věty první doplňují slova ", pokud není dále uvedeno jinak".

14. V příloze č. 1 části B poznámce a) k tabulce 2 větě poslední se slova "A nebo B nebo C" zrušují a slova "3) k tabulce 1" se nahrazují slovy "2) k tabulce".

15. V příloze č. 1 části B poznámka 14) k tabulce 2 zní:

"14) U spaloven odpadů a zařízení na spoluspalování odpadů jde o odpadní vody z čištění plynů. Limitní hodnoty koncentrací budou pokládány za splněné, pokud

a)
pro nerozpuštěné látky 95 % denně (bodově) měřených hodnot nebo měření reprezentativních vzorků úměrných průtoku za 24 hodin nepřekročí limitní hodnotu 30 mg/l a žádná hodnota nepřekročí 45 mg/l,

b)
pro těžké kovy a arsen žádná hodnota v reprezentativních vzorcích úměrných průtoku za 24 hodin odebíraných s četností nejméně jednou za měsíc nepřekročí limitní hodnotu koncentrace a

c)
pro dioxiny a furany měřené každých 6 měsíců, první rok provozu každé 3 měsíce, nepřekročí žádná měřená hodnota limitní hodnotu koncentrace.

Limitní hodnoty musejí být dodrženy v místě, ve kterém jsou odpadní vody ze zařízení na čištění spalin obsahující uvedené látky vypouštěny ze spalovacího nebo spoluspalovacího zařízení do vodního prostředí. Pokud jsou odpadní vody z čištění spalin čištěny mimo spalovací nebo spoluspalovací zařízení v čistírně odpadních vod určené k čištění pouze tohoto druhu odpadních vod, limitní hodnoty se uplatňují na odtoku z této čistírny odpadních vod. Pokud jsou odpadní vody z čištění odpadních plynů čištěny v místě svého vzniku společně s odpadními vodami z jiných zdrojů ve spalovacím zařízení, provádí provozovatel měření

a)
v toku odpadních vod z procesů čištění odpadních plynů před příjmem do společného zařízení na čištění odpadních vod,

b)
v toku či tocích ostatních odpadních vod před jejich příjmem do společného zařízení na čištění odpadních vod, nebo

c)
v bodě konečného vypouštění odpadních vod po čištění ze zařízení na spalování odpadu nebo zařízení na spoluspalování odpadu.

Pokud jsou odpadní vody z čištění spalin čištěny v místě nebo mimo místo svého vzniku společně s jinými odpadními vodami, musejí být limitní hodnoty bilančně přepočteny.

V povolení se stanoví provozní kontinuální kontrolní měření odpadních vod, a to alespoň pH, teploty a průtoku.".

16. V příloze č. 1 části B se za poznámku 27) k tabulce 2 vkládají nové poznámky 27a) až 27d), které znějí:

"27a)
V případě použití více než 1 druhu rudy se uvedené mezní hodnoty emisí uplatní úměrně k používanému množství těchto rud.
27b)
Při užívání neutrálního rutilu.
27c)
Při užívání syntetického rutilu.
27d)
Při užívání strusky.".

17. V příloze č. 1 nadpisu části C, příloze č. 1 části C názvu tabulky 3 a v příloze č. 3 části B názvu tabulky 3 se za slovo "nebezpečných" vkládá slovo "závadných".

18. V příloze č. 3 části A se poznámky č. 1 až 16 k tabulce 1a zrušují, a to včetně odkazů na poznámky.

19. V příloze č. 3 části A poznámce F) k tabulce 1a se slova "vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů" nahrazují slovy "vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje".

20. V příloze č. 3 části A tabulce 1b se ve sloupci NEK-NPK u ukazatelů benzo[b]fluoranthen a benzo[k]fluoranthen číslo "0,17" nahrazuje číslem "0,017".

21. V příloze č. 3 části A poznámce k tabulce 1b se slova "Prioritní látky" nahrazují slovem "Látky" a na konci textu poznámky se doplňují slova "nebo prioritní nebezpečné látky".

22. V příloze č. 3 části A poznámce 10) k tabulce 1b se slovo "polyaromatické" nahrazuje slovy "polycyklické aromatické".

23. V příloze č. 3 části A tabulce 1c se řádek s ukazatelem 3,4-dichloranilin, řádek s ukazatelem perfluoroktansulfonová kyselina a její deriváty a řádek s ukazatelem terbutryn zrušují.

24. V příloze č. 3 části A tabulce 1c se ve sloupci Značka, zkratka nebo číslo CASA u ukazatele MCPA text "26544-20-7" nahrazuje textem "94-74-6".

25. V příloze č. 3 části A se poznámky č. 17 až 27 k tabulce 1c zrušují, a to včetně odkazů na poznámky.

26. V příloze č. 3 části A poznámce G) k tabulce 1c se slova "vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů" nahrazují slovy "vyhlášky č. 422/2016 Sb.".

27. V příloze č. 3 části A tabulce 1c se věta "Pozn.: Prioritní látky označené symbolem "*" jsou zvlášť nebezpečné závadné látky." zrušuje.

28. V příloze č. 3 části A se poznámka 3) k tabulce 1c zrušuje.

29. V příloze č. 6 řádku 28 se slovo "polyaromatické" nahrazuje slovy "polycyklické aromatické".

30. V příloze č. 7 nadpisu tabulky se slova "uvedené pod tabulkami 1a a 1b" nahrazují slovy "k tabulkám 1a a 1b".


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů