Středa, 28. února 2024

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

452

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav
a náležitostech návrhu pozemkových úprav


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 27 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 503/2012 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova "přídělového řízení" nahrazují slovem "přídělů" a text "§ 4 odst. 2" se nahrazuje textem "§ 13".

2. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

______________________________________
"3)
Vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci.".

3. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4

Obvod pozemkových úprav

(1) Obvod pozemkových úprav tvoří pozemky

a)
řešené podle § 2 zákona a

b)
neřešené podle § 2 zákona, u nichž je třeba obnovit soubor geodetických informací.

(2) Při určení obvodu pozemkových úprav postupuje pozemkový úřad tak, že do obvodu zahrne pozemky, které posoudil jako nezbytné pro dosažení cílů pozemkových úprav, s přihlédnutím k požadavkům obce.

(3) Pozemek, jehož součástí je budova s číslem popisným nebo evidenčním a který neslouží zemědělské výrobě, lze v pozemkových úpravách řešit podle § 2 zákona, pokud bezprostředně navazuje na navrhované opatření plánu společných zařízení.".

4. V nadpisu § 5 se slova "Podrobný průzkum terénu" nahrazují slovy "Rozbor současného stavu".

5. V § 5 odst. 2 se slova "Podrobný průzkum terénu" nahrazují slovy "Rozbor současného stavu".

6. V § 5 odst. 1 se slova "Podrobný průzkum terénu" nahrazují slovy "Rozbor současného stavu, jehož obsahem je podrobný průzkum terénu," a na konci odstavce se doplňuje věta "Pozemkový úřad zajistí vypracování studie odtokových poměrů.".

7. V § 5 odst. 2 písmena c) až e) znějí:

"c)
degradace půdy, rozmístění a stav všech prvků sloužících k ochraně proti vodní a větrné erozi, zjištění projevů vodní a větrné eroze, kterými jsou smyvy, zamokření, dráhy soustředěného odtoku vody, rýhy, strže, deflace, akumulace; současný stav eroze se dokladuje výpočtem míry erozního ohrožení,

d)
poměry v oblasti vod, technický a funkční stav odvodnění a závlah pozemků, vodních toků, vodních děl, vodních nádrží a funkční stav tůní a mokřadů a dalších opatření k zadržení vody v krajině i k ochraně před povodněmi a záplavami a k řešení dopadů sucha,

e)
oblast přírody a krajiny, rozmístění a stav prvků významných pro ochranu přírody a krajiny a spoluvytvářejících krajinný ráz,".

8. V § 5 odst. 3 se slova "podrobném průzkumu terénu" nahrazují slovy "rozboru současného stavu" a slova "vypracovávají podklady pro možné změny druhů pozemků v rámci řízení o pozemkových úpravách" se nahrazují slovy "současně se posuzují možnosti změn druhů pozemků".

9. V § 5 odst. 4 se slova "podrobném průzkumu terénu" nahrazují slovy "rozboru současného stavu" a slovo "vedle" se nahrazuje slovem "kromě".

10. V § 5 odst. 5 se slova "podrobného terénního průzkumu" nahrazují slovy "rozboru současného stavu".

11. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Úvodnímu jednání může předcházet zjišťování průběhu hranic (§ 9 odst. 5 zákona).".

12. V § 7 odst. 3 se slova "která obsahuje náležitosti podle" nahrazují slovy "jejíž náležitosti se přiměřeně řídí".

13. V § 7 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

14. V § 7 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Po zahájení řízení, ale nejpozději 30 dní před konáním úvodního jednání, vyzve pozemkový úřad jiné obce, s jejichž územním obvodem sousedí pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav, aby se vyjádřily, zda přistoupí jako účastníci řízení o pozemkových úpravách. Těmto jiným obcím jsou v průběhu řízení doručovány všechny písemnosti týkající se řízení a rozhodnutí bez příloh.".

15. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

"§ 7a

Sbor zástupců

(1) Členové sboru jsou voleni jednotlivě. Při volbě sboru nepřísluší zástupci pozemkového úřadu a zpracovateli žádný hlas.

(2) Předsedou sboru může být i zástupce pozemkového úřadu nebo zástupce obce.

(3) O každém jednání sboru se pořídí zápis, který podepíše předseda sboru a vedoucí pozemkového úřadu nebo jím pověřený zaměstnanec.".

16. V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Při zjišťování průběhu hranic se postupuje přiměřeně podle § 42 katastrálního zákona. Výsledkem zjišťování hranic obvodů pozemkových úprav jsou vždy lomové body s kódem kvality 35).".

17. V § 9 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Podklady pro změnu hranice katastrálního území pozemkový úřad předloží katastrálnímu úřadu k zápisu do katastru nemovitostí

a)
v úvodu prací na návrhu pozemkových úprav; nelze-li novou hranici katastrálního území ztotožnit s průběhem parcel zobrazených v katastrální mapě, bude součástí dokumentace ke změně hranice katastrálního území geometrický plán, nebo

b)
v termínu stanoveném v dohodě podle § 10 odst. 1, nejpozději 60 dní před nabytím právní moci rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona; v tomto případě je geometrický plán nahrazen dokumentací pro obnovu katastrálního operátu na základě výsledků pozemkových úprav.".

18. V § 10 odst. 1 se slova "pouze zaměřené a" a slova "(nesměňované), podmínky stanovené katastrálním úřadem (§ 6 odst. 6 zákona)" zrušují, slova "řešených pozemků, katastrálním úřadem předávány" se nahrazují slovy "pozemků, u kterých je v katastru nemovitostí vyznačena poznámka o zahájení pozemkových úprav, katastrálním úřadem pozemkovému úřadu předávány" a na konci odstavce se doplňuje věta "Součástí této dohody je stanovení podmínek k ochraně zájmů podle § 6 odst. 6 zákona katastrálním úřadem.".

19. V § 10 odst. 3 se slovo "podle" nahrazuje slovy "řešených podle § 2 zákona evidovaných v".

20. V § 10 odst. 4 se slova "směňovaných parcel" nahrazují slovy "pozemků řešených podle § 2 zákona" a na konci odstavce se doplňuje věta "Opravný koeficient se vypočte s přesností na 6 desetinných míst jako podíl výměry obvodu podle odstavce 2 a výměry vypočtené součtem výměr všech pozemků řešených podle § 2 zákona evidovaných v katastru nemovitostí.".

21. V § 10 odst. 6 se slova ", u kterých se provádí pouze obnova souboru geodetických informací," nahrazují slovy "neřešených podle § 2 zákona", za slovo "souboru" se vkládají slova "popisných a geodetických" a za slovo "výměra" se vkládají slova ", druh pozemku a způsob využití".

22. V § 10 odst. 7 se slova "(drenážní šachty, studně, závlahové hydranty, vodní prameny, povrchové odvodnění, meze, nadzemní a podzemní vedení, dřeviny rostoucí mimo les, osa železničních kolejí, polní a lesní cesty, sjezdy, propustky, dráhy soustředěného odtoku povrchové vody, oplocení a konstrukce trvalých porostů, rozhraní druhů pozemků, budovy a drobné stavby)" nahrazují slovy ", kterými jsou zejména drenážní šachty, studny, závlahové hydranty, vodní prameny, povrchové odvodnění, koryta vodních toků, vodní nádrže, další vodní plochy, meze, nadzemní a podzemní vedení, dřeviny rostoucí mimo les, osa železničních kolejí, polní a lesní cesty, sjezdy, propustky, dráhy soustředěného odtoku povrchové vody, oplocení a konstrukce trvalých porostů, rozhraní druhů pozemků, budovy a drobné stavby".

23. V § 10 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) V případě potřeby se provádí zjišťování vlastnických hranic pozemků řešených podle § 2 zákona, na nichž se nacházejí porosty, a dále staveb a zahrad zahrnutých mezi pozemky řešené podle § 2 zákona. K tomuto zjišťování zve pozemkový úřad dotčené vlastníky pozemků.".

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

24. V § 10 se doplňuje odstavec 10, který včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

"(10) Ověřování výsledků zeměměřických činností je prováděno v souladu se zákonem o zeměměřictví a vyhláškou provádějící tento zákon9).

______________________________________
9)
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.".

25. V § 11 odst. 1 se za slovo "přírody," vkládají slova "orgánu územního plánování," a za slovo "pozemků" se vkládají slova "a způsobu jejich využití".

26. V § 11 odst. 3 se za větu první vkládá věta "Jednotlivé soupisy nároků musí být opatřeny vlastnoručním podpisem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav a otiskem jejího razítka se státním znakem.".

27. V § 11 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "V soupisu nároků se v poznámce uvede "§ 3 odst. 3" a důvod pro zařazení do této kategorie pozemků.".

28. V § 11 odst. 8 se slovo "připojí" nahrazuje slovem "zajistí", slova "i výsledky" se nahrazují slovy "předání výsledků" a na konci textu ustanovení se doplňují slova "před podáním těchto námitek".

29. V § 11 odstavec 9 zní:

"(9) Podkladem pro vyhotovení soupisu nároků je stav katastru nemovitostí ke dni uvedenému na soupisu nároků.".

30. Na konci § 12 se doplňuje věta "V případě oceňování dřevin rostoucích mimo les se v soupisu nároků uvede existence těchto dřevin označením jejich druhu.".

31. V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:

"(2) Na cenu porostu se opravný koeficient podle § 10 odst. 4 nepoužije.

(3) Porost, který je součástí pozemku řešeného podle § 2 zákona, jehož výměra se návrhem pozemkových úprav nezmění nebo se nezmění o více než 10 % a současně u takového pozemku nedojde při novém uspořádání pozemků ke změně jeho umístění ani ke změně vlastníka, se neoceňuje.

(4) U parcely uvedené v soupisu nároků nebo v soupisu nových pozemků může být uvedeno více bonitovaných půdně ekologických jednotek.".

32. V § 13 odst. 1 se za slovo "Poslední" vkládají slova "podnět k", slovo "provést" se nahrazuje slovem "zohlednit", slova "ke dni vystavení" se nahrazují slovy "30 dní před vystavením" a na konci odstavce se doplňuje věta "Změny, k nimž dojde později, budou řešeny formou zajištění návaznosti listin při vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona.".

33. V § 13 odstavec 3 zní:

"(3) Dojde-li z důvodu úpravy obvodu pozemkových úprav ke změně opravného koeficientu (§ 8 odst. 1 zákona) na prvních třech desetinných místech, provede se aktualizace soupisů nároků.".

34. V § 15 odst. 1 se slovo "všech" nahrazuje slovy "stávajících i", za slovo "včetně" se vkládají slova "celkových výměr" a část věty první za středníkem včetně středníku se zrušuje.

35. V § 15 odst. 2 se slova "podrobného průzkumu terénu" nahrazují slovy "rozboru současného stavu", za slova "Návrh se" se vkládají slova "v případě potřeby" a na konci odstavce se doplňuje věta "Plán společných zařízení pro řešené katastrální území je funkčně provázán s platným územním plánem v sousedním katastrálním území a s územím mimo obvod pozemkových úprav v řešeném katastrálním území.".

36. V § 15 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

37. V § 15 odst. 4 se slova "směňovaných parcel" nahrazují slovy "a cen pozemků řešených podle § 2 zákona" a věta poslední se zrušuje.

38. V § 15 se doplňují odstavce 6 až 10, které znějí:

"(6) Přístupnost je pozemkovými úpravami zajišťována k pozemkům uvedeným v § 4 odst. 1 písm. a). Lesní pozemky se pozemkovými úpravami nezpřístupňují.

(7) Hlavní výkres plánu společných zařízení je opatřen podpisem členů sboru, datem, kdy byl sbor s plánem společných zařízení seznámen, otiskem razítka a podpisem zástupce obce s uvedením data schválení plánu společných zařízení zastupitelstvem obce. Současně se ověřuje vlastnoručním podpisem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav a otiskem jejího razítka se státním znakem, a datem, kdy bylo ověření provedeno. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení se pro všechna navrhovaná opatření ověřuje autorizovanou osobou s požadovanou specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Není-li sbor zvolen, jsou vlastníci s plánem společných zařízení seznámeni formou přizvání na kontrolní den (§ 9 odst. 24 zákona), který pozemkový úřad svolá za tímto účelem.

(8) Pozemky jednoho vlastníka, které na sebe bezprostředně navazují, se zpřístupňují jako jeden celek.

(9) Navrhovaná společná zařízení se doplňují podle potřeby výpočty a nezbytným rozsahem technického řešení za účelem určení potřebné výměry půdy pro dané opatření.

(10) Na výměře potřebné pro společná zařízení (§ 9 odst. 17 zákona) se podílejí poměrnou částí všichni vlastníci řešených pozemků, včetně těch, jejichž pozemky se nacházejí v navazující části sousedícího katastrálního území v obvodu pozemkových úprav, a to i v případě, že v této navazující části nejsou žádná společná zařízení navrhována.".

39. V § 16 se slova ", se kterým budou vlastníci pozemků prokazatelně seznámeni; v poznámce v soupisu nových pozemků se uvede, že na dotčené pozemky se vztahují agrotechnická nebo organizační opatření podle plánu společných zařízení" zrušují a věta poslední se nahrazuje větou "V poznámce v soupisu nových pozemků se uvede, že na dotčené pozemky se vztahují agrotechnická nebo organizační opatření podle plánu společných zařízení.".

40. V § 17 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

"(5) Pozemek řešený v obvodu pozemkových úprav, který je dotčen exekucí nebo insolvenčním řízením, je nově navržen tak, aby nebyla překročena kritéria přiměřenosti v neprospěch vlastníka, a poznámka10) je přenesena na nově navrhovaný pozemek.

______________________________________
10)
§ 23 odst. 1 písm. a) až h) a § 25 odst. 1 písm. a) až e) katastrálního zákona, ve znění pozdějších předpisů.".

41. V § 17 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Hospodaření s pozemky řešenými v obvodu pozemkových úprav může být návrhem pozemkových úprav navrženo organizační složce státu, státní organizaci nebo státnímu podniku, které ho potřebují k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů v rámci své působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti.".

42. V § 18 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)
soupisy nových pozemků doplněnými originálem dokladu o doručení a písemnou výzvou, je-li postupováno podle § 9 odst. 21 zákona,".

43. V § 18 se odstavce 2, 3 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

44. § 19 včetně nadpisu zní:

"§ 19

Výkup pozemků a reálné rozdělení podílového spoluvlastnictví

(1) Reálné rozdělení podílového spoluvlastnictví může pozemkový úřad provést na základě písemné dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, uzavřené všemi podílovými spoluvlastníky. Podpisy na této dohodě musí být úředně ověřeny nebo musí být podpis učiněn před oprávněnou úřední osobou8). Právní účinky dohody nastávají dnem, kdy je dohoda podepsána všemi spoluvlastníky. Dohoda je podkladem pro rozhodnutí podle § 11 odst. 4 zákona a nepodléhá vkladu do katastru nemovitostí. Dohoda o reálném rozdělení pozemku se neuzavírá v případech, kdy je jedním z podílových spoluvlastníků stát.

(2) Účastníci dohody podle odstavce 1 musí být v dohodě identifikováni jménem, příjmením, datem narození a místem jejich trvalého pobytu, popřípadě místem pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince (dále jen "místo trvalého pobytu"); nemá-li fyzická osoba místo trvalého pobytu na území České republiky, uvede bydliště mimo území České republiky zapsané v průkazu totožnosti, který je veřejnou listinou. Dále se v dohodě uvede spoluvlastnický podíl, číslo listu vlastnictví a katastrální území. V dohodě se uvedou pozemky, které jsou předmětem reálného dělení, včetně jejich výměry, a výsledek tohoto dělení vyjádřený odpovídajícím podílem výměry nebo čísly parcelními konkrétních pozemků, které jednotlivý vlastník po rozdělení získá. Druhy pozemků se neuvádějí. Reálně mohou být děleny pouze pozemky řešené podle § 2 zákona.".

45. V § 20 odst. 1 se slova "podle vzoru v příloze č. 3 k této vyhlášce" zrušují.

46. V § 20 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

47. V § 20 odst. 2 se slova "podle odstavce 2" nahrazují slovy "dotčených účastníků řízení o pozemkových úpravách".

48. V § 20 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Umístění a rozsah nově zřízeného věcného břemene se vyznačí v mapě návrhu nového uspořádání pozemků mapovou značkou podle katastrální vyhlášky5).

(4) Věcná břemena podle § 9 odst. 18 věty čtvrté zákona nejsou pozemkovými úpravami dotčena ve svém rozsahu.".

49. V § 21 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Rozdíl ceny určený k úhradě (§ 10 odst. 2 zákona) se zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů.".

50. V § 21 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "V případě, že spoluvlastníci souhlasí s uhrazením rozdílu ceny přesahující kritérium 4 %, uvede se odpovídající část ceny vztažená ke každému spoluvlastnickému podílu samostatně.".

51. V § 22 odst. 3 se slova "šetření hranic" nahrazují slovy "zjišťování hranic pozemků".

52. V § 22 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Námitkám a připomínkám uplatněným k vystavenému návrhu může pozemkový úřad vyhovět, pokud se změnou návrhu souhlasí všichni účastníci, kterých se změna týká.".

53. V § 23 odst. 1 se slova "alespoň 3/4 výměry pozemků řešených podle § 2 zákona" nahrazují slovy "podle § 11 odst. 4 zákona" a za slova "rozumí souhlasy" se vkládají slova "získané postupem".

54. V § 23 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

55. V § 24 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Při vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona postupuje pozemkový úřad podle § 23 odst. 2 obdobně. Grafická část návrhu není přílohou tohoto rozhodnutí.

(3) V příloze rozhodnutí vydaného podle § 11 odst. 8 zákona se uvede poznámka podle § 12 odst. 6 věty první zákona, která se v katastru nemovitostí vyznačí k navrhovaným opatřením [§ 9 odst. 8 písm. a), c), d) zákona].".

56. V § 25 odstavec 1 zní:

"(1) Po schválení návrhu projedná pozemkový úřad postup realizace společných zařízení se sborem. Se stanovenými prioritami realizace (§ 12 odst. 1 zákona) pozemkový úřad seznámí po nabytí právní moci rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona zastupitelstvo obce. Dokladem o seznámení je usnesení zastupitelstva obce.".

57. V § 25 odst. 2 se slovo "nejdéle" nahrazuje slovem "nejpozději".

58. V § 26 odst. 1 se slovo "přídělu" nahrazuje slovem "pozemků" a věta druhá se nahrazuje větou "Lomové body hranic pozemků, které jsou výsledkem řízení o určení hranic pozemků, mají vždy kód kvality 35) a v řízení o komplexních pozemkových úpravách jsou podkladem pro soupis nároků.".

59. V § 26 odst. 2 se za slova "vyhotoví se" vkládá slovo "vstupní", slovo "nový" se nahrazuje slovem "výstupní" a slovo "nového" se nahrazuje slovem "výstupního".

60. V § 26 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

"(5) U pozemkových úprav, jejichž předmětem je upřesnění nebo rekonstrukce přídělů (§ 13 zákona), se kromě náležitostí uvedených v katastrální vyhlášce11) zpracuje společně s rozhodnutím o určení hranic pozemků porovnání mezi původními a novými pozemky, a to včetně právních vztahů k nim evidovaných v katastru nemovitostí.

______________________________________
11)
§ 57 katastrální vyhlášky.".

61. V § 27 se slova "adresu místa" nahrazují slovem "místo" a na konci ustanovení se doplňuje věta "Nemá-li fyzická osoba místo trvalého pobytu na území České republiky, uvede bydliště mimo území České republiky zapsané v průkazu totožnosti, který je veřejnou listinou.".

62. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně nadpisu zní:

"§ 27a

Společná ustanovení

(1) V soupisu nároků a soupisu nových pozemků se

a)
uvede spoluvlastnický podíl vyjádřený zlomkem a v případě společného jmění manželů zkratka "SJM",

b)
ke všem použitým zkratkám uvede v části "Vysvětlivky" jejich plný text,

c)
tabulky "pozemky v obvodu pozemkových úprav neřešené podle § 2 zákona" a "pozemky mimo obvod pozemkových úprav" uvedou pouze v případě existence těchto pozemků; pokud takové pozemky v řešeném katastrálním území dotčený vlastník nevlastní, uvede se "neexistují" a

d)
v soupisu nároků se uvede stav katastru nemovitostí ke konkrétnímu dni.

(2) Za návrh, který ověřuje osoba úředně oprávněná k projektování pozemkových úprav, se považuje dokumentace v rozsahu částí I, II, IV, VI, VII, VIII přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(3) V řízení o odejmutí úředního oprávnění může ústředí návrhy zpracované osobou, jíž má být odejmuto úřední oprávnění, posoudit samo nebo zajistí jejich posouzení nebo částečné posouzení jinou osobu, která je držitelem úředního oprávnění.

(4) Vzory uvedené v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce jsou závazné z hlediska obsahu i grafického vyjádření.".

63. V příloze č. 1, části I., odst. 12 se slova "fyzické osoby" nahrazují slovy "úředně oprávněného zeměměřického inženýra".

64. V příloze č. 1, části I., odst. 13 písmeno b) zní:

"b)
zahájení řízení o pozemkových úpravách,".

65. V příloze č. 1, části I., odst. 13, písm. d) se za slovo "vyložení" vkládá slovo "soupisů".

66. V příloze č. 1, části I., odst. 15 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b), body ca) až ce) se označují jako body 1 až 5.

67. V příloze č. 1, části I., odst. 15, písm. b) se na konci bodu 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se odstavec 16, který zní:

"16) přehledná mapa s vyznačením dotčených katastrálních území na podkladu Základní mapy ČR 1 : 10 000 nebo 1 : 25 000.".

68. V příloze č. 1, části III. se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

69. V příloze č. 1, části III., odst. 2 se slova "o zpracování podkladů pro obnovu souboru geodetických informací pro pozemky pouze zaměřené a v obvodu pozemkových úprav neřešené (nesměňované)" nahrazují slovy "uzavřenou podle § 10 odst. 1".

70. V příloze č. 1, části IV. se v návětí odstavce 4 slova "podrobných terénních průzkumů" nahrazují slovy "rozboru současného stavu".

71. V příloze č. 1, části IV., odst. 4, písm. c) se za slovo "nádrží," vkládají slova "tůní a mokřadů,".

72. V příloze č. 1, části IV., odst. 5, písm. b) se slova "správních úřadů a dotčených podniků a" nahrazují slovy "dotčených úřadů a organizací,".

73. V příloze č. 1, části IV. odstavec 6 zní:

"6 mapu průzkumu a mapu erozního ohrožení - současný stav.".

74. V příloze č. 1, části V. odstavec 2 zní:

"2) v případě potřeby vektorizace mapy katastru nemovitostí a map dřívějších evidencí,".

75. V příloze č. 1, části V. se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

76. V příloze č. 1, části V. se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se odstavce 4 až 6, které znějí:

"4) dokumentaci zjišťování hranic obvodů pozemkových úprav, jejíž obsah stanovuje katastrální zákon1),

5) dokumentaci zjišťování hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona, jejíž obsah stanovuje katastrální zákon1),

6) dokumentaci zjišťování hranic pozemků řešených podle § 2 zákona, na nichž se nacházejí porosty, stavby a zahrady, jejímž obsahem je protokol o zjišťování hranic, náčrty, seznam souřadnic zaměřených bodů, mapa zaměřených hranic a technická zpráva.".

77. V příloze č. 1 část VI. včetně nadpisu zní:

"VI. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Dokumentace obsahuje:

1) technickou zprávu,

2) abecední rejstřík vlastníků pozemků s uvedením údajů podle § 5 odst. 2 zákona a čísla listu vlastnictví,

3) seznam čísel listů vlastnictví s uvedením údajů podle § 5 odst. 2 zákona,

4) seznam pozemků podle parcelních čísel s uvedením listů vlastnictví, výměry, druhu pozemku, způsobu využití pozemku a způsobu ochrany nemovitostí v obvodu pozemkových úprav,

5) seznam parcel dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení poznámky do katastru nemovitostí (§ 9 odst. 7 zákona),

6) přehled pozemků s věcným břemenem, zástavním právem, popřípadě předkupním právem (§ 11 odst. 14 zákona), pokud taková věcná práva existují, a to s uvedením osob povinných a oprávněných,

7) seznam pozemků vyžadujících souhlas s řešením podle § 2 v souvislosti s § 3 odst. 3 zákona s uvedením, do jaké kategorie pozemky spadají (např. zastavitelné, zahrada apod.), a s uvedením čísel listů vlastnictví,

8) výpočet výměry obvodu pozemků řešených podle § 2 zákona ze souřadnic, výpočet součtu výměr těchto pozemků podle katastru nemovitostí a výpočet opravného koeficientu podle § 10 odst. 5,

9) přehled zjištěných nesouladů druhů pozemků a způsobů využití ve smyslu § 5 odst. 3 jako podkladu pro jednání podle § 11 odst. 1,

10) topologickou úpravu linií bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na zaměřený skutečný stav, odsouhlasenou Státním pozemkovým úřadem,

11) soupisy nároků (příloha č. 2),

12) mapu vlastnických vztahů,

13) doklady o jednání s vlastníky pozemků týkajících se řešení pozemků podle § 9 odst. 16 zákona,

14) potvrzení obecního úřadu o vyložení soupisu nároků,

15) doklady o doručení soupisu nároků známým vlastníkům a doklady o projednání námitek vlastníků k tomuto soupisu,

16) doklady o dohledávání neznámých vlastníků,

17) aktualizované soupisy nároků.".

78. V příloze č. 1, části VII., odst. 1, písm. a) a c) se za slovo "přehled" vkládají slova "stávajících i".

79. V příloze č. 1, části VII., odst. 1 písmeno b) zní:

"b) opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, kterými jsou zásady návrhu dopravního systému a jeho projednávání, kategorie a potřebné technické parametry pozemních komunikací a bezpečnostní aspekty pro jejich uživatele, jako jsou rozhledové poměry, odstupové vzdálenosti, vzájemná napojení nebo křížení, včetně křížení s jinou liniovou nebo technickou infrastrukturou, objekty a zařízení dotčené návrhem pozemních komunikací, které jsou uvedeny v přehledu cestní sítě,".

80. V příloze č. 1, části VII., odst. 1, písm. c) se za slovo "účinnosti," vkládají slova "stávající i" a za slova "dalších opatření" se vkládají slova "stávajících i".

81. V příloze č. 1, části VII., odst. 1, písm. d) se za slova "zejména opatření" vkládají slova "stávající i" a za slovo "povodněmi" se vkládají slova "a suchem".

82. V příloze č. 1, části VII., odst. 1, písm. e) se slova "určené k realizaci" zrušují.

83. V příloze č. 1, části VII. odstavec 2 zní:

"2) přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení, kterou se na celkové potřebě výměry půdy pro společná zařízení podílí:

a)
stát (z toho výměra získaná v průběhu pozemkových úprav výkupem nebo darem),

b)
obec,

c)
ostatní vlastníci půdy,

d)
výměra z výpočtu opravného koeficientu většího než 1,0000.

Uvádí se v ha s přesností na 4 desetinná místa.".

84. V příloze č. 1, části VII., odst. 5, písm. c) se slovo "mapa" nahrazuje slovy "hlavní výkres" a text "1 : 2000 nebo 1 : 5000" se nahrazuje slovy "opatřený datem a podpisy členů sboru a zástupce obce, po jeho schválení zastupitelstvem obce".

85. V příloze č. 1, části VII., odst. 5 se na konci písmene c) čárka nahrazuje středníkem a písmeno d) se zrušuje.

86. V příloze č. 1, části VII. se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se odstavec 7, který zní:

"7) aktualizaci plánu společných zařízení ve formě dílčího dodatku, pokud k aktualizaci dochází, včetně dokladů o postupu podle § 9 odst. 10 a 11 zákona.".

87. V příloze č. 1 část VIII. včetně nadpisu zní:

"VIII. Návrh nového uspořádání pozemků

Návrh obsahuje:

1) technickou zprávu,

2) abecední rejstřík vlastníků pozemků s uvedením údajů podle § 5 odst. 2 zákona a čísla listu vlastnictví,

3) seznam čísel listů vlastnictví s uvedením údajů podle § 5 odst. 2 zákona,

4) seznam nových pozemků podle parcelních čísel s uvedením čísla listu vlastnictví, výměry, druhu pozemku, způsobu využití pozemku a způsobu ochrany nemovitostí podle návrhu,

5) přehled pozemků s věcnými břemeny, zástavním právem, popřípadě předkupním právem (§ 11 odst. 14 zákona), včetně přehledu pozemků s věcnými břemeny nově zřizovanými nebo rušenými (§ 11 odst. 8 zákona), pokud takové pozemky jsou v obvodu pozemkových úprav, a to s uvedením osob oprávněných a povinných z věcného břemene,

6) seznam pozemků dotčených poznámkou podle § 9 odst. 13 zákona,

7) tabulku obsahující přehled souhlasů/nesouhlasů vlastníků s návrhem, včetně vyhodnocení procent souhlasů,

8) srovnávací sestavení pracovních a přidělených parcelních čísel katastrálním úřadem s uvedením příslušného čísla listu vlastnictví,

9) soupisy nových pozemků vlastníků podle návrhu nového uspořádání a jejich porovnání s nárokem s ohledem na přiměřenost podle § 10 zákona a vyjádření vlastníka k návrhu (příloha č. 3),

10) doklady o projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky,

11) mapu návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení, opatřenou datem a podpisem zástupce obce,

12) aktualizovanou dokumentaci se zapracovanými změnami vyplývajícími z námitek a připomínek k vystavenému návrhu, kterým bylo vyhověno, obsahující soupisy nových pozemků aktualizované provedenou změnou a aktualizovanou mapu návrhu nového uspořádání pozemků.".

88. V příloze č. 1 se část IX. včetně nadpisu zrušuje.

Dosavadní část X. se označuje jako část IX.

89. V příloze č. 1, části IX. se slova "orazítkovány kulatým razítkem" nahrazují slovy "opatřeny otiskem kulatého razítka".

90. Přílohy č. 2 a 3 znějí:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 13/2014 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 13/2014 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

91. Příloha č. 4 se zrušuje.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení, která byla zahájena a v rámci nichž byl zpracovaný návrh pozemkových úprav již vystaven podle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí a práva a povinnosti s ní související se posuzují podle vyhlášky č. 13/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.452

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav
a náležitostech návrhu pozemkových úprav


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 27 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 503/2012 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova "přídělového řízení" nahrazují slovem "přídělů" a text "§ 4 odst. 2" se nahrazuje textem "§ 13".

2. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

______________________________________
"3)
Vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci.".

3. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4

Obvod pozemkových úprav

(1) Obvod pozemkových úprav tvoří pozemky

a)
řešené podle § 2 zákona a

b)
neřešené podle § 2 zákona, u nichž je třeba obnovit soubor geodetických informací.

(2) Při určení obvodu pozemkových úprav postupuje pozemkový úřad tak, že do obvodu zahrne pozemky, které posoudil jako nezbytné pro dosažení cílů pozemkových úprav, s přihlédnutím k požadavkům obce.

(3) Pozemek, jehož součástí je budova s číslem popisným nebo evidenčním a který neslouží zemědělské výrobě, lze v pozemkových úpravách řešit podle § 2 zákona, pokud bezprostředně navazuje na navrhované opatření plánu společných zařízení.".

4. V nadpisu § 5 se slova "Podrobný průzkum terénu" nahrazují slovy "Rozbor současného stavu".

5. V § 5 odst. 2 se slova "Podrobný průzkum terénu" nahrazují slovy "Rozbor současného stavu".

6. V § 5 odst. 1 se slova "Podrobný průzkum terénu" nahrazují slovy "Rozbor současného stavu, jehož obsahem je podrobný průzkum terénu," a na konci odstavce se doplňuje věta "Pozemkový úřad zajistí vypracování studie odtokových poměrů.".

7. V § 5 odst. 2 písmena c) až e) znějí:

"c)
degradace půdy, rozmístění a stav všech prvků sloužících k ochraně proti vodní a větrné erozi, zjištění projevů vodní a větrné eroze, kterými jsou smyvy, zamokření, dráhy soustředěného odtoku vody, rýhy, strže, deflace, akumulace; současný stav eroze se dokladuje výpočtem míry erozního ohrožení,

d)
poměry v oblasti vod, technický a funkční stav odvodnění a závlah pozemků, vodních toků, vodních děl, vodních nádrží a funkční stav tůní a mokřadů a dalších opatření k zadržení vody v krajině i k ochraně před povodněmi a záplavami a k řešení dopadů sucha,

e)
oblast přírody a krajiny, rozmístění a stav prvků významných pro ochranu přírody a krajiny a spoluvytvářejících krajinný ráz,".

8. V § 5 odst. 3 se slova "podrobném průzkumu terénu" nahrazují slovy "rozboru současného stavu" a slova "vypracovávají podklady pro možné změny druhů pozemků v rámci řízení o pozemkových úpravách" se nahrazují slovy "současně se posuzují možnosti změn druhů pozemků".

9. V § 5 odst. 4 se slova "podrobném průzkumu terénu" nahrazují slovy "rozboru současného stavu" a slovo "vedle" se nahrazuje slovem "kromě".

10. V § 5 odst. 5 se slova "podrobného terénního průzkumu" nahrazují slovy "rozboru současného stavu".

11. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Úvodnímu jednání může předcházet zjišťování průběhu hranic (§ 9 odst. 5 zákona).".

12. V § 7 odst. 3 se slova "která obsahuje náležitosti podle" nahrazují slovy "jejíž náležitosti se přiměřeně řídí".

13. V § 7 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

14. V § 7 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Po zahájení řízení, ale nejpozději 30 dní před konáním úvodního jednání, vyzve pozemkový úřad jiné obce, s jejichž územním obvodem sousedí pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav, aby se vyjádřily, zda přistoupí jako účastníci řízení o pozemkových úpravách. Těmto jiným obcím jsou v průběhu řízení doručovány všechny písemnosti týkající se řízení a rozhodnutí bez příloh.".

15. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

"§ 7a

Sbor zástupců

(1) Členové sboru jsou voleni jednotlivě. Při volbě sboru nepřísluší zástupci pozemkového úřadu a zpracovateli žádný hlas.

(2) Předsedou sboru může být i zástupce pozemkového úřadu nebo zástupce obce.

(3) O každém jednání sboru se pořídí zápis, který podepíše předseda sboru a vedoucí pozemkového úřadu nebo jím pověřený zaměstnanec.".

16. V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Při zjišťování průběhu hranic se postupuje přiměřeně podle § 42 katastrálního zákona. Výsledkem zjišťování hranic obvodů pozemkových úprav jsou vždy lomové body s kódem kvality 35).".

17. V § 9 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Podklady pro změnu hranice katastrálního území pozemkový úřad předloží katastrálnímu úřadu k zápisu do katastru nemovitostí

a)
v úvodu prací na návrhu pozemkových úprav; nelze-li novou hranici katastrálního území ztotožnit s průběhem parcel zobrazených v katastrální mapě, bude součástí dokumentace ke změně hranice katastrálního území geometrický plán, nebo

b)
v termínu stanoveném v dohodě podle § 10 odst. 1, nejpozději 60 dní před nabytím právní moci rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona; v tomto případě je geometrický plán nahrazen dokumentací pro obnovu katastrálního operátu na základě výsledků pozemkových úprav.".

18. V § 10 odst. 1 se slova "pouze zaměřené a" a slova "(nesměňované), podmínky stanovené katastrálním úřadem (§ 6 odst. 6 zákona)" zrušují, slova "řešených pozemků, katastrálním úřadem předávány" se nahrazují slovy "pozemků, u kterých je v katastru nemovitostí vyznačena poznámka o zahájení pozemkových úprav, katastrálním úřadem pozemkovému úřadu předávány" a na konci odstavce se doplňuje věta "Součástí této dohody je stanovení podmínek k ochraně zájmů podle § 6 odst. 6 zákona katastrálním úřadem.".

19. V § 10 odst. 3 se slovo "podle" nahrazuje slovy "řešených podle § 2 zákona evidovaných v".

20. V § 10 odst. 4 se slova "směňovaných parcel" nahrazují slovy "pozemků řešených podle § 2 zákona" a na konci odstavce se doplňuje věta "Opravný koeficient se vypočte s přesností na 6 desetinných míst jako podíl výměry obvodu podle odstavce 2 a výměry vypočtené součtem výměr všech pozemků řešených podle § 2 zákona evidovaných v katastru nemovitostí.".

21. V § 10 odst. 6 se slova ", u kterých se provádí pouze obnova souboru geodetických informací," nahrazují slovy "neřešených podle § 2 zákona", za slovo "souboru" se vkládají slova "popisných a geodetických" a za slovo "výměra" se vkládají slova ", druh pozemku a způsob využití".

22. V § 10 odst. 7 se slova "(drenážní šachty, studně, závlahové hydranty, vodní prameny, povrchové odvodnění, meze, nadzemní a podzemní vedení, dřeviny rostoucí mimo les, osa železničních kolejí, polní a lesní cesty, sjezdy, propustky, dráhy soustředěného odtoku povrchové vody, oplocení a konstrukce trvalých porostů, rozhraní druhů pozemků, budovy a drobné stavby)" nahrazují slovy ", kterými jsou zejména drenážní šachty, studny, závlahové hydranty, vodní prameny, povrchové odvodnění, koryta vodních toků, vodní nádrže, další vodní plochy, meze, nadzemní a podzemní vedení, dřeviny rostoucí mimo les, osa železničních kolejí, polní a lesní cesty, sjezdy, propustky, dráhy soustředěného odtoku povrchové vody, oplocení a konstrukce trvalých porostů, rozhraní druhů pozemků, budovy a drobné stavby".

23. V § 10 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) V případě potřeby se provádí zjišťování vlastnických hranic pozemků řešených podle § 2 zákona, na nichž se nacházejí porosty, a dále staveb a zahrad zahrnutých mezi pozemky řešené podle § 2 zákona. K tomuto zjišťování zve pozemkový úřad dotčené vlastníky pozemků.".

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

24. V § 10 se doplňuje odstavec 10, který včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

"(10) Ověřování výsledků zeměměřických činností je prováděno v souladu se zákonem o zeměměřictví a vyhláškou provádějící tento zákon9).

______________________________________
9)
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.".

25. V § 11 odst. 1 se za slovo "přírody," vkládají slova "orgánu územního plánování," a za slovo "pozemků" se vkládají slova "a způsobu jejich využití".

26. V § 11 odst. 3 se za větu první vkládá věta "Jednotlivé soupisy nároků musí být opatřeny vlastnoručním podpisem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav a otiskem jejího razítka se státním znakem.".

27. V § 11 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "V soupisu nároků se v poznámce uvede "§ 3 odst. 3" a důvod pro zařazení do této kategorie pozemků.".

28. V § 11 odst. 8 se slovo "připojí" nahrazuje slovem "zajistí", slova "i výsledky" se nahrazují slovy "předání výsledků" a na konci textu ustanovení se doplňují slova "před podáním těchto námitek".

29. V § 11 odstavec 9 zní:

"(9) Podkladem pro vyhotovení soupisu nároků je stav katastru nemovitostí ke dni uvedenému na soupisu nároků.".

30. Na konci § 12 se doplňuje věta "V případě oceňování dřevin rostoucích mimo les se v soupisu nároků uvede existence těchto dřevin označením jejich druhu.".

31. V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:

"(2) Na cenu porostu se opravný koeficient podle § 10 odst. 4 nepoužije.

(3) Porost, který je součástí pozemku řešeného podle § 2 zákona, jehož výměra se návrhem pozemkových úprav nezmění nebo se nezmění o více než 10 % a současně u takového pozemku nedojde při novém uspořádání pozemků ke změně jeho umístění ani ke změně vlastníka, se neoceňuje.

(4) U parcely uvedené v soupisu nároků nebo v soupisu nových pozemků může být uvedeno více bonitovaných půdně ekologických jednotek.".

32. V § 13 odst. 1 se za slovo "Poslední" vkládají slova "podnět k", slovo "provést" se nahrazuje slovem "zohlednit", slova "ke dni vystavení" se nahrazují slovy "30 dní před vystavením" a na konci odstavce se doplňuje věta "Změny, k nimž dojde později, budou řešeny formou zajištění návaznosti listin při vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona.".

33. V § 13 odstavec 3 zní:

"(3) Dojde-li z důvodu úpravy obvodu pozemkových úprav ke změně opravného koeficientu (§ 8 odst. 1 zákona) na prvních třech desetinných místech, provede se aktualizace soupisů nároků.".

34. V § 15 odst. 1 se slovo "všech" nahrazuje slovy "stávajících i", za slovo "včetně" se vkládají slova "celkových výměr" a část věty první za středníkem včetně středníku se zrušuje.

35. V § 15 odst. 2 se slova "podrobného průzkumu terénu" nahrazují slovy "rozboru současného stavu", za slova "Návrh se" se vkládají slova "v případě potřeby" a na konci odstavce se doplňuje věta "Plán společných zařízení pro řešené katastrální území je funkčně provázán s platným územním plánem v sousedním katastrálním území a s územím mimo obvod pozemkových úprav v řešeném katastrálním území.".

36. V § 15 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

37. V § 15 odst. 4 se slova "směňovaných parcel" nahrazují slovy "a cen pozemků řešených podle § 2 zákona" a věta poslední se zrušuje.

38. V § 15 se doplňují odstavce 6 až 10, které znějí:

"(6) Přístupnost je pozemkovými úpravami zajišťována k pozemkům uvedeným v § 4 odst. 1 písm. a). Lesní pozemky se pozemkovými úpravami nezpřístupňují.

(7) Hlavní výkres plánu společných zařízení je opatřen podpisem členů sboru, datem, kdy byl sbor s plánem společných zařízení seznámen, otiskem razítka a podpisem zástupce obce s uvedením data schválení plánu společných zařízení zastupitelstvem obce. Současně se ověřuje vlastnoručním podpisem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav a otiskem jejího razítka se státním znakem, a datem, kdy bylo ověření provedeno. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení se pro všechna navrhovaná opatření ověřuje autorizovanou osobou s požadovanou specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Není-li sbor zvolen, jsou vlastníci s plánem společných zařízení seznámeni formou přizvání na kontrolní den (§ 9 odst. 24 zákona), který pozemkový úřad svolá za tímto účelem.

(8) Pozemky jednoho vlastníka, které na sebe bezprostředně navazují, se zpřístupňují jako jeden celek.

(9) Navrhovaná společná zařízení se doplňují podle potřeby výpočty a nezbytným rozsahem technického řešení za účelem určení potřebné výměry půdy pro dané opatření.

(10) Na výměře potřebné pro společná zařízení (§ 9 odst. 17 zákona) se podílejí poměrnou částí všichni vlastníci řešených pozemků, včetně těch, jejichž pozemky se nacházejí v navazující části sousedícího katastrálního území v obvodu pozemkových úprav, a to i v případě, že v této navazující části nejsou žádná společná zařízení navrhována.".

39. V § 16 se slova ", se kterým budou vlastníci pozemků prokazatelně seznámeni; v poznámce v soupisu nových pozemků se uvede, že na dotčené pozemky se vztahují agrotechnická nebo organizační opatření podle plánu společných zařízení" zrušují a věta poslední se nahrazuje větou "V poznámce v soupisu nových pozemků se uvede, že na dotčené pozemky se vztahují agrotechnická nebo organizační opatření podle plánu společných zařízení.".

40. V § 17 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

"(5) Pozemek řešený v obvodu pozemkových úprav, který je dotčen exekucí nebo insolvenčním řízením, je nově navržen tak, aby nebyla překročena kritéria přiměřenosti v neprospěch vlastníka, a poznámka10) je přenesena na nově navrhovaný pozemek.

______________________________________
10)
§ 23 odst. 1 písm. a) až h) a § 25 odst. 1 písm. a) až e) katastrálního zákona, ve znění pozdějších předpisů.".

41. V § 17 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Hospodaření s pozemky řešenými v obvodu pozemkových úprav může být návrhem pozemkových úprav navrženo organizační složce státu, státní organizaci nebo státnímu podniku, které ho potřebují k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů v rámci své působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti.".

42. V § 18 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)
soupisy nových pozemků doplněnými originálem dokladu o doručení a písemnou výzvou, je-li postupováno podle § 9 odst. 21 zákona,".

43. V § 18 se odstavce 2, 3 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

44. § 19 včetně nadpisu zní:

"§ 19

Výkup pozemků a reálné rozdělení podílového spoluvlastnictví

(1) Reálné rozdělení podílového spoluvlastnictví může pozemkový úřad provést na základě písemné dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, uzavřené všemi podílovými spoluvlastníky. Podpisy na této dohodě musí být úředně ověřeny nebo musí být podpis učiněn před oprávněnou úřední osobou8). Právní účinky dohody nastávají dnem, kdy je dohoda podepsána všemi spoluvlastníky. Dohoda je podkladem pro rozhodnutí podle § 11 odst. 4 zákona a nepodléhá vkladu do katastru nemovitostí. Dohoda o reálném rozdělení pozemku se neuzavírá v případech, kdy je jedním z podílových spoluvlastníků stát.

(2) Účastníci dohody podle odstavce 1 musí být v dohodě identifikováni jménem, příjmením, datem narození a místem jejich trvalého pobytu, popřípadě místem pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince (dále jen "místo trvalého pobytu"); nemá-li fyzická osoba místo trvalého pobytu na území České republiky, uvede bydliště mimo území České republiky zapsané v průkazu totožnosti, který je veřejnou listinou. Dále se v dohodě uvede spoluvlastnický podíl, číslo listu vlastnictví a katastrální území. V dohodě se uvedou pozemky, které jsou předmětem reálného dělení, včetně jejich výměry, a výsledek tohoto dělení vyjádřený odpovídajícím podílem výměry nebo čísly parcelními konkrétních pozemků, které jednotlivý vlastník po rozdělení získá. Druhy pozemků se neuvádějí. Reálně mohou být děleny pouze pozemky řešené podle § 2 zákona.".

45. V § 20 odst. 1 se slova "podle vzoru v příloze č. 3 k této vyhlášce" zrušují.

46. V § 20 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

47. V § 20 odst. 2 se slova "podle odstavce 2" nahrazují slovy "dotčených účastníků řízení o pozemkových úpravách".

48. V § 20 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Umístění a rozsah nově zřízeného věcného břemene se vyznačí v mapě návrhu nového uspořádání pozemků mapovou značkou podle katastrální vyhlášky5).

(4) Věcná břemena podle § 9 odst. 18 věty čtvrté zákona nejsou pozemkovými úpravami dotčena ve svém rozsahu.".

49. V § 21 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Rozdíl ceny určený k úhradě (§ 10 odst. 2 zákona) se zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů.".

50. V § 21 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "V případě, že spoluvlastníci souhlasí s uhrazením rozdílu ceny přesahující kritérium 4 %, uvede se odpovídající část ceny vztažená ke každému spoluvlastnickému podílu samostatně.".

51. V § 22 odst. 3 se slova "šetření hranic" nahrazují slovy "zjišťování hranic pozemků".

52. V § 22 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Námitkám a připomínkám uplatněným k vystavenému návrhu může pozemkový úřad vyhovět, pokud se změnou návrhu souhlasí všichni účastníci, kterých se změna týká.".

53. V § 23 odst. 1 se slova "alespoň 3/4 výměry pozemků řešených podle § 2 zákona" nahrazují slovy "podle § 11 odst. 4 zákona" a za slova "rozumí souhlasy" se vkládají slova "získané postupem".

54. V § 23 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

55. V § 24 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Při vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona postupuje pozemkový úřad podle § 23 odst. 2 obdobně. Grafická část návrhu není přílohou tohoto rozhodnutí.

(3) V příloze rozhodnutí vydaného podle § 11 odst. 8 zákona se uvede poznámka podle § 12 odst. 6 věty první zákona, která se v katastru nemovitostí vyznačí k navrhovaným opatřením [§ 9 odst. 8 písm. a), c), d) zákona].".

56. V § 25 odstavec 1 zní:

"(1) Po schválení návrhu projedná pozemkový úřad postup realizace společných zařízení se sborem. Se stanovenými prioritami realizace (§ 12 odst. 1 zákona) pozemkový úřad seznámí po nabytí právní moci rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona zastupitelstvo obce. Dokladem o seznámení je usnesení zastupitelstva obce.".

57. V § 25 odst. 2 se slovo "nejdéle" nahrazuje slovem "nejpozději".

58. V § 26 odst. 1 se slovo "přídělu" nahrazuje slovem "pozemků" a věta druhá se nahrazuje větou "Lomové body hranic pozemků, které jsou výsledkem řízení o určení hranic pozemků, mají vždy kód kvality 35) a v řízení o komplexních pozemkových úpravách jsou podkladem pro soupis nároků.".

59. V § 26 odst. 2 se za slova "vyhotoví se" vkládá slovo "vstupní", slovo "nový" se nahrazuje slovem "výstupní" a slovo "nového" se nahrazuje slovem "výstupního".

60. V § 26 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

"(5) U pozemkových úprav, jejichž předmětem je upřesnění nebo rekonstrukce přídělů (§ 13 zákona), se kromě náležitostí uvedených v katastrální vyhlášce11) zpracuje společně s rozhodnutím o určení hranic pozemků porovnání mezi původními a novými pozemky, a to včetně právních vztahů k nim evidovaných v katastru nemovitostí.

______________________________________
11)
§ 57 katastrální vyhlášky.".

61. V § 27 se slova "adresu místa" nahrazují slovem "místo" a na konci ustanovení se doplňuje věta "Nemá-li fyzická osoba místo trvalého pobytu na území České republiky, uvede bydliště mimo území České republiky zapsané v průkazu totožnosti, který je veřejnou listinou.".

62. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně nadpisu zní:

"§ 27a

Společná ustanovení

(1) V soupisu nároků a soupisu nových pozemků se

a)
uvede spoluvlastnický podíl vyjádřený zlomkem a v případě společného jmění manželů zkratka "SJM",

b)
ke všem použitým zkratkám uvede v části "Vysvětlivky" jejich plný text,

c)
tabulky "pozemky v obvodu pozemkových úprav neřešené podle § 2 zákona" a "pozemky mimo obvod pozemkových úprav" uvedou pouze v případě existence těchto pozemků; pokud takové pozemky v řešeném katastrálním území dotčený vlastník nevlastní, uvede se "neexistují" a

d)
v soupisu nároků se uvede stav katastru nemovitostí ke konkrétnímu dni.

(2) Za návrh, který ověřuje osoba úředně oprávněná k projektování pozemkových úprav, se považuje dokumentace v rozsahu částí I, II, IV, VI, VII, VIII přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(3) V řízení o odejmutí úředního oprávnění může ústředí návrhy zpracované osobou, jíž má být odejmuto úřední oprávnění, posoudit samo nebo zajistí jejich posouzení nebo částečné posouzení jinou osobu, která je držitelem úředního oprávnění.

(4) Vzory uvedené v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce jsou závazné z hlediska obsahu i grafického vyjádření.".

63. V příloze č. 1, části I., odst. 12 se slova "fyzické osoby" nahrazují slovy "úředně oprávněného zeměměřického inženýra".

64. V příloze č. 1, části I., odst. 13 písmeno b) zní:

"b)
zahájení řízení o pozemkových úpravách,".

65. V příloze č. 1, části I., odst. 13, písm. d) se za slovo "vyložení" vkládá slovo "soupisů".

66. V příloze č. 1, části I., odst. 15 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b), body ca) až ce) se označují jako body 1 až 5.

67. V příloze č. 1, části I., odst. 15, písm. b) se na konci bodu 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se odstavec 16, který zní:

"16) přehledná mapa s vyznačením dotčených katastrálních území na podkladu Základní mapy ČR 1 : 10 000 nebo 1 : 25 000.".

68. V příloze č. 1, části III. se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

69. V příloze č. 1, části III., odst. 2 se slova "o zpracování podkladů pro obnovu souboru geodetických informací pro pozemky pouze zaměřené a v obvodu pozemkových úprav neřešené (nesměňované)" nahrazují slovy "uzavřenou podle § 10 odst. 1".

70. V příloze č. 1, části IV. se v návětí odstavce 4 slova "podrobných terénních průzkumů" nahrazují slovy "rozboru současného stavu".

71. V příloze č. 1, části IV., odst. 4, písm. c) se za slovo "nádrží," vkládají slova "tůní a mokřadů,".

72. V příloze č. 1, části IV., odst. 5, písm. b) se slova "správních úřadů a dotčených podniků a" nahrazují slovy "dotčených úřadů a organizací,".

73. V příloze č. 1, části IV. odstavec 6 zní:

"6 mapu průzkumu a mapu erozního ohrožení - současný stav.".

74. V příloze č. 1, části V. odstavec 2 zní:

"2) v případě potřeby vektorizace mapy katastru nemovitostí a map dřívějších evidencí,".

75. V příloze č. 1, části V. se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

76. V příloze č. 1, části V. se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se odstavce 4 až 6, které znějí:

"4) dokumentaci zjišťování hranic obvodů pozemkových úprav, jejíž obsah stanovuje katastrální zákon1),

5) dokumentaci zjišťování hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona, jejíž obsah stanovuje katastrální zákon1),

6) dokumentaci zjišťování hranic pozemků řešených podle § 2 zákona, na nichž se nacházejí porosty, stavby a zahrady, jejímž obsahem je protokol o zjišťování hranic, náčrty, seznam souřadnic zaměřených bodů, mapa zaměřených hranic a technická zpráva.".

77. V příloze č. 1 část VI. včetně nadpisu zní:

"VI. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Dokumentace obsahuje:

1) technickou zprávu,

2) abecední rejstřík vlastníků pozemků s uvedením údajů podle § 5 odst. 2 zákona a čísla listu vlastnictví,

3) seznam čísel listů vlastnictví s uvedením údajů podle § 5 odst. 2 zákona,

4) seznam pozemků podle parcelních čísel s uvedením listů vlastnictví, výměry, druhu pozemku, způsobu využití pozemku a způsobu ochrany nemovitostí v obvodu pozemkových úprav,

5) seznam parcel dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení poznámky do katastru nemovitostí (§ 9 odst. 7 zákona),

6) přehled pozemků s věcným břemenem, zástavním právem, popřípadě předkupním právem (§ 11 odst. 14 zákona), pokud taková věcná práva existují, a to s uvedením osob povinných a oprávněných,

7) seznam pozemků vyžadujících souhlas s řešením podle § 2 v souvislosti s § 3 odst. 3 zákona s uvedením, do jaké kategorie pozemky spadají (např. zastavitelné, zahrada apod.), a s uvedením čísel listů vlastnictví,

8) výpočet výměry obvodu pozemků řešených podle § 2 zákona ze souřadnic, výpočet součtu výměr těchto pozemků podle katastru nemovitostí a výpočet opravného koeficientu podle § 10 odst. 5,

9) přehled zjištěných nesouladů druhů pozemků a způsobů využití ve smyslu § 5 odst. 3 jako podkladu pro jednání podle § 11 odst. 1,

10) topologickou úpravu linií bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na zaměřený skutečný stav, odsouhlasenou Státním pozemkovým úřadem,

11) soupisy nároků (příloha č. 2),

12) mapu vlastnických vztahů,

13) doklady o jednání s vlastníky pozemků týkajících se řešení pozemků podle § 9 odst. 16 zákona,

14) potvrzení obecního úřadu o vyložení soupisu nároků,

15) doklady o doručení soupisu nároků známým vlastníkům a doklady o projednání námitek vlastníků k tomuto soupisu,

16) doklady o dohledávání neznámých vlastníků,

17) aktualizované soupisy nároků.".

78. V příloze č. 1, části VII., odst. 1, písm. a) a c) se za slovo "přehled" vkládají slova "stávajících i".

79. V příloze č. 1, části VII., odst. 1 písmeno b) zní:

"b) opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, kterými jsou zásady návrhu dopravního systému a jeho projednávání, kategorie a potřebné technické parametry pozemních komunikací a bezpečnostní aspekty pro jejich uživatele, jako jsou rozhledové poměry, odstupové vzdálenosti, vzájemná napojení nebo křížení, včetně křížení s jinou liniovou nebo technickou infrastrukturou, objekty a zařízení dotčené návrhem pozemních komunikací, které jsou uvedeny v přehledu cestní sítě,".

80. V příloze č. 1, části VII., odst. 1, písm. c) se za slovo "účinnosti," vkládají slova "stávající i" a za slova "dalších opatření" se vkládají slova "stávajících i".

81. V příloze č. 1, části VII., odst. 1, písm. d) se za slova "zejména opatření" vkládají slova "stávající i" a za slovo "povodněmi" se vkládají slova "a suchem".

82. V příloze č. 1, části VII., odst. 1, písm. e) se slova "určené k realizaci" zrušují.

83. V příloze č. 1, části VII. odstavec 2 zní:

"2) přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení, kterou se na celkové potřebě výměry půdy pro společná zařízení podílí:

a)
stát (z toho výměra získaná v průběhu pozemkových úprav výkupem nebo darem),

b)
obec,

c)
ostatní vlastníci půdy,

d)
výměra z výpočtu opravného koeficientu většího než 1,0000.

Uvádí se v ha s přesností na 4 desetinná místa.".

84. V příloze č. 1, části VII., odst. 5, písm. c) se slovo "mapa" nahrazuje slovy "hlavní výkres" a text "1 : 2000 nebo 1 : 5000" se nahrazuje slovy "opatřený datem a podpisy členů sboru a zástupce obce, po jeho schválení zastupitelstvem obce".

85. V příloze č. 1, části VII., odst. 5 se na konci písmene c) čárka nahrazuje středníkem a písmeno d) se zrušuje.

86. V příloze č. 1, části VII. se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se odstavec 7, který zní:

"7) aktualizaci plánu společných zařízení ve formě dílčího dodatku, pokud k aktualizaci dochází, včetně dokladů o postupu podle § 9 odst. 10 a 11 zákona.".

87. V příloze č. 1 část VIII. včetně nadpisu zní:

"VIII. Návrh nového uspořádání pozemků

Návrh obsahuje:

1) technickou zprávu,

2) abecední rejstřík vlastníků pozemků s uvedením údajů podle § 5 odst. 2 zákona a čísla listu vlastnictví,

3) seznam čísel listů vlastnictví s uvedením údajů podle § 5 odst. 2 zákona,

4) seznam nových pozemků podle parcelních čísel s uvedením čísla listu vlastnictví, výměry, druhu pozemku, způsobu využití pozemku a způsobu ochrany nemovitostí podle návrhu,

5) přehled pozemků s věcnými břemeny, zástavním právem, popřípadě předkupním právem (§ 11 odst. 14 zákona), včetně přehledu pozemků s věcnými břemeny nově zřizovanými nebo rušenými (§ 11 odst. 8 zákona), pokud takové pozemky jsou v obvodu pozemkových úprav, a to s uvedením osob oprávněných a povinných z věcného břemene,

6) seznam pozemků dotčených poznámkou podle § 9 odst. 13 zákona,

7) tabulku obsahující přehled souhlasů/nesouhlasů vlastníků s návrhem, včetně vyhodnocení procent souhlasů,

8) srovnávací sestavení pracovních a přidělených parcelních čísel katastrálním úřadem s uvedením příslušného čísla listu vlastnictví,

9) soupisy nových pozemků vlastníků podle návrhu nového uspořádání a jejich porovnání s nárokem s ohledem na přiměřenost podle § 10 zákona a vyjádření vlastníka k návrhu (příloha č. 3),

10) doklady o projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky,

11) mapu návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení, opatřenou datem a podpisem zástupce obce,

12) aktualizovanou dokumentaci se zapracovanými změnami vyplývajícími z námitek a připomínek k vystavenému návrhu, kterým bylo vyhověno, obsahující soupisy nových pozemků aktualizované provedenou změnou a aktualizovanou mapu návrhu nového uspořádání pozemků.".

88. V příloze č. 1 se část IX. včetně nadpisu zrušuje.

Dosavadní část X. se označuje jako část IX.

89. V příloze č. 1, části IX. se slova "orazítkovány kulatým razítkem" nahrazují slovy "opatřeny otiskem kulatého razítka".

90. Přílohy č. 2 a 3 znějí:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 13/2014 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 13/2014 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

91. Příloha č. 4 se zrušuje.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení, která byla zahájena a v rámci nichž byl zpracovaný návrh pozemkových úprav již vystaven podle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí a práva a povinnosti s ní související se posuzují podle vyhlášky č. 13/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r." style="color: rgb(0, 0, 0);">Citace: 452/2021 Sb.Částka: 203/2021 Sb.Na straně (od-do): 6172-6186Rozeslána dne: 10. prosince 2021Druh předpisu: VyhláškaAutoři předpisu: Ministerstvo zemědělstvíDatum přijetí: 29. listopadu 2021Datum účinnosti od: 1. ledna 2022Platnost předpisu: ANOPozn. k úč.:

Vydáno na základě: 139/2002 Sb.Předpis mění: 13/2014 Sb.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů