Pátek, 24. května 2024

3. pátek v květnu - Den ohrožených druhů

Den ohrožených druhů je příležitostí pro lidi všech věkových kategorií dozvědět se o důležitosti ochrany ohrožených druhů a každodenních akcích, které mohou podniknout, aby je pomohli chránit. Koná se vždy třetí květnový pátek a jeho organizátorem je Koalice ohrožených druhů, jejímž posláním je zastavit vymírání ohrožených druhů způsobené člověkem, chránit a obnovovat jejich stanoviště a vést tyto křehké populace na cestě k obnově.

3. pátek v květnu - Den ohrožených druhů

Kriticky ohrožené druhy živočichů v ČR jsou

Bezobratlí (Avertebreta)

 • Rak říční (Astacus fluviatilis)
 • Velevrub malířský (Unio pictorum)

Obratlovci (Vertebreta)

Silně ohrožené druhy živočichů

Bezobratlí (Avertebreta)

 • Páchník hnědý (Osmoderma eremita)
 • Škeble rybničná (Anodonta cygnea)

Obratlovci (Vertebreta)

 • Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
 • Čáp černý (Ciconia nigra)
 • Čolek horský (Triturus alpestris)
 • Čolek obecný (Triturus vulgaris)
 • Holub doupňák (Columba oenas)
 • Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
 • Chřástal polní (Crex crex)
 • Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
 • Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
 • Ještěrka živorodá (Zoooteca vivipara)
 • Kavka obecná (Corvus monedula)
 • Krahujec obecný (Accipiter nisus)
 • Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
 • Křepelka polní (Coturnix coturnix)
 • Ledňáček říční (Alcedo atthis)
 • Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
 • Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 • Netopýr černý (Barbastella barbastellus)
 • Netopýr velkouchý (Myotis bechsteini)
 • Netopýr velký (Myotis myotis)
 • Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
 • Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
 • Rosnička zelená (Hyla arborea)
 • Skokan štíhlý (Rana dalmatina)
 • Skokan zelený (Rana esculenta)
 • Skřivan lesní (Lullua arborea)
 • Slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • Včelojed lesní (Pernis apivorus)
 • Vydra říční (Lutra lutra)
 • Žluva hajní (Oriolus oriolus)

Ohrožené druhy živočichů

Bezobratlí (Avertebreta)

 • Batolec (Apatura spp.)
 • Čmelák (Bombus bombus)
 • Krajník hnědý (Calosoma inquisitor)
 • Mravenec (Formica spp.)
 • Nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis)
 • Otakárek fenyklový (Papilio machaon)
 • Střevlík (Carabus problematicus)
 • Střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri)
 • Střevlík Ullrichův (Carabus ullrichi)
 • Svižník polní (Cicindela campestris)
 • Svižník lesomil (Cicindela sylvicola)

Obratlovci (Vertebreta)

 • Bekasina větší (Gallinago media)
 • Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)
 • Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
 • Cvrčilka slavíková (Locustella lusciniodes)
 • Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
 • Koroptev polní (Perdix perdix)
 • Krkavec velký (Corvus corax)
 • Lejsek šedý (Muscicapa striata)
 • Mník jednovousý (Lota lota)
 • Moták pochop (Circus aeruginosus)
 • Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
 • Netopýr Brandtův (Myotis brandti)
 • Netopýr brvitý (Myotis emarginatus)
 • Netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus)
 • Netopýr pestrý (Vespertilio murinus)
 • Kuňka ohnivá (Bombina bombina)
 • Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)
 • Potápka malá (Tachybaptes ruficollis)
 • Potápka roháč (Podiceps cristatus)
 • Ropucha obecná (Bufo bufo)
 • Rorýs obecný (Apus apus)
 • Sluka lesní (Scolopax rusticola)
 • Strakapoud prostřední (Dendrocopus medius)
 • Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
 • Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
 • Užovka obojková (Natrix natrix)
 • Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
 • Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
 • Výr velký (Bubo bubo)

Zdroj: https://ceskyraj.ochranaprirody.cz/cinnost-pracoviste/ochrana-prirody/chranene-druhy-zivocichu/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů