Čtvrtek, 25. dubna 2024

ČRA podpořila podnikatelský plán na výstavbu malých vodních elektráren v Zambii, Ugandě a Rwandě

ČRA podpořila podnikatelský plán na výstavbu malých vodních elektráren v Zambii, Ugandě a Rwandě

V Zambii, Rwandě a Ugandě je energetika identifikována jako jedno z prioritních odvětví ekonomiky, s nutností budování dalších zdrojů a stabilizace dodávek. V mnoha případech je rozvoj a využití potenciálu místních zdrojů a produkce omezena, znemožněna nebo zpomalena právě nedostatkem elektrické energie. Česká firma HYDROPOL Project & Management a.s. se proto s podporou dotačního Programu B2B České rozvojové agentury rozhodla detailně analyzovat podmínky a potenciál pro výstavbu a zprovoznění malých vodních elektráren v těchto zemích, které v dlouhodobém horizontu přispějí ke zvýšení dostupnosti elektrické energie.

Již v průběhu roku 2020 provedl tým společnosti HYDROPOL Project & Management, a.s. předběžné hodnocení většiny zemí regionu Subsaharské Afriky, které mají potenciál pro uplatnění dlouholetých firemních zkušeností a kapacit v sektoru obnovitelných zdrojů. V rámci interního vyhodnocení byly identifikovány pilotní země - Uganda, Rwanda a Zambie - ve kterých existují vhodné podmínky pro výstavbu vodních elektráren, mají v tomto oboru již dlouhodobou tradici a zároveň stále nabízejí možnosti nových obchodních příležitostí a investic v podnikatelsky stabilním a politicky stabilním prostředí.

Pro všechny tyto země platí, že jde o státy patřící do skupiny tzv. LDC (,,Least Developed Countries"), tedy země s nejvyšší mírou chudoby, s velkými sociálními rozdíly mezi obyvatelstvem, s doposud nedostatečně rozvinutou infrastrukturou, zároveň s vysokým přírůstkem obyvatelstva, ale nízkou průměrnou délkou života. Celková míra elektrifikace je stále nedostatečná, s velkými rozdíly mezi městskými a venkovskými oblastmi; na venkově dosahuje podíl připojení do sítě mezi 3% až 10%, poptávka po energii přitom roste velkým tempem. Zároveň je zde vysoký podíl výroby energie z vodních zdrojů, existují zkušenosti s jejich budováním a provozem a celkově je deklarována podpora budování obnovitelných zdrojů energie.

Přírodní podmínky jsou v těchto zemích obecně vhodné pro budování malých vodních elektráren. Například v Zambii - jedné z prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR - činí elektrifikace země cca 23% (městské aglomerace 47%, venkov cca 3%) a z toho 50% energie spotřebovává těžařský průmysl. Většina elektrické energie přitom pochází z vodních zdrojů (86%). Instalovaná kapacita je ale již většinou plně využita a je stále nedostatečná pro pokrytí postupně se zvyšující poptávky. V současnosti se projevuje i velký zájem o odklon od plánování a budování elektráren s vysokými hrázemi a rozlehlými rezervoáry ke kompaktnějším, stabilnějším a efektivnějším vodním elektrárnám, bez negativních socio-environmentálních dopadů na své okolí, které s sebou vždy přináší výstavba velkých přehrad. V posledních letech je navíc výroba z těchto velkých zdrojů ovlivňována nižším množstvím srážek, což působí zásadní provozní problémy a výpadky v síti především ve stále se prodlužujících obdobích sucha. Náhradní výroba s využitím naftových generátorů je drahá a z hlediska životního prostředí problematická, a proto zde stále najdou uplatnění další nová zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

,,Malé vodní elektrárny jsou ze své podstaty považovány za čistý, obnovitelný zdroj energie, s omezeným dopadem na životní prostředí. Vodní elektrárna není producentem škodlivých exhalací, přispívajících k navyšování množství CO2 a dalších skleníkových plynů, které jsou jedním z důvodů k dalšího oteplování atmosféry. Dostupný zdroj čisté elektrické energie rovněž znamená omezení spotřeby jiných, neobnovitelných zdrojů místním obyvatelstvem - např. kácení stromů a vegetace, sběr dřeva, spalování petroleje pro účely vaření a otopu, rovněž využívání neekologických a drahých paliv pro výrobu el. energie, jako je provoz diesel generátorů. Pozitivním dopadem je tak i příspěvek ke zpomalení procesu desertifikace, degradace půdních zdrojů, eroze, sedimentace ve vodních tocích apod." přibližuje výhody připravovaných projektů Jan Pilař, ředitel rozvoje projektů v Africe a Jihovýchodní Asii ze společnosti HYDROPOL Project & Management, a.s.

Hlavním dlouhodobým cílem společnosti je vytvoření podmínek pro úspěšnou realizaci a investice do projektů malých vodních elektráren (MVE), které přispějí k zajištění výroby a dodávek elektrické energie pro obyvatelstvo vybraných regionů v Ugandě, Rwandě a Zambii. Vypracování analýzy podmínek a navazujícího podnikatelského plánu v průběhu roku 2021 představovalo komplexní činnost, zahrnující mj. zmapování a vyhodnocení současné situace v oblasti energetiky, zhodnocení plánů a záměrů jak vládních institucí a úřadů, státních energetických společností, tak i aktivit soukromých společností i neziskových organizací v rámci grantových rozvojových programů s podporou zahraničních donorů, vyhodnocení jejich skutečného postupu a realizace, seznámení se s úspěšnými projekty, respektive s důvody pro jejich pozastavení či ukončení. Jedině tak mohou být v návazné fázi identifikovány další potenciální zdroje finančních prostředků mimo rozpočet programu ZRS ČR, a to jak soukromých zdrojů tak i např. mezinárodních programů určených pro podporu a rozvoj obnovitelných zdrojů v Africe.

,,Celý letošní rok jsme se v Ugandě, Rwandě a Zambii věnovali co nejpodrobnějšímu poznání podmínek pro rozvoj, výstavbu a investování do projektů, které jsou specializací firmy již více než 25 let. Nedílnou součástí působení v regionu jsou i aktivity vedoucí k navázání kontaktů s dalšími potenciálními místními partnery a vlastníky projektů. Již probíhá předběžná identifikace vhodných konkrétních lokalit a je tvořen tzv. zásobník projektů. U vybraných lokalit v Ugandě došlo k ověření základních parametrů a podmínek v rámci terénních průzkumů jak v oblasti masívu sopky Elgon na hranicích s Keňou, tak na západě země v oblasti pohoří Ruwenzori a v blízkosti hranic s Rwandou a Kongem. Přes různá omezení způsobená stále probíhající pandemií COVID-19 jsme strávili v terénu několik týdnů a tyto zkušenosti jsou pro naší další práci neocenitelné. Jsme přesvědčeni, že projekt přispívá k posilování již existující, i když doposud ne příliš rozsáhlé obchodní spolupráce mezi Zambií, Ugandou, Rwandou a Českou republikou. Jeho smysl a přínos byl prezentován při všech jednáních i prezentacích, které jsme v průběhu roku 2021 ve všech zemích absolvovali. Jsme rádi, že v rámci těchto setkání bylo možné přispět k posilování povědomí o odborných, technických a manažerských kapacitách s původem v České republice, zároveň byly prezentovány donorské a rozvojové aktivity podporované Vládou ČR prostřednictvím ČRA," dodává Jan Pilař.

Postupně probíhá prioritizace projektů pro další etapu, která bude mj. zahrnovat zajištění kompletního povolovacího procesu, zpracování technické dokumentace a jednání o podmínkách připojení do elektrifikační sítě a výkupu vyrobené elektřiny. V úzké spolupráci s místními strategickými partnery již byli rovněž identifikováni místní poskytovatelé odborných služeb pro další přípravu projektů, (průzkumy, studie, právní podpora atd.) a předběžně i potenciální dodavatelé materiálů a stavebních dodávek a činností.

Prostřednictvím projektu bude v krátkodobém i dlouhodobém horizontu i nadále zvyšováno povědomí o aspektech a výhodách využívání obnovitelných zdrojů výroby elektřiny. Tým společnosti HYDROPOL Project & Management také předpokládá, že v rámci pokračujícího působení v regionu dojde k dalšímu budování a posilování koordinace zainteresovaných státních organizací v oblasti budoucího rozvoje malých vodních elektráren.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů