Pátek, 1. března 2024

Návrh revize Směrnice o průmyslových emisích (IED) a Nařízení o Evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR)

Návrh revize Směrnice o průmyslových emisích (IED) a Nařízení o Evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR)

Dne 5. dubna 2022 přijala Evropská komise (EK) návrhy revidovaných opatření EU, které řeší znečišťování z velkých průmyslových zařízení. Tyto návrhy se týkají revize Směrnice o průmyslových emisích (IED) a revize Nařízení o Evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR). Tyto právní předpisy mají pomoci předcházet znečištění a omezovat jej.

V souladu s evropskou Zelenou dohodou (GD) je hlavním cílem těchto návrhů pomoci směřovat průmyslové investice nezbytné pro transformaci Evropy do klimaticky neutrálního konkurenceschopného hospodářství s nulovým znečištěním do roku 2050, dále podněcovat inovace, přispívat k vytvoření rovných podmínek na trhu EU a v neposlední řadě podporovat ambici EU, kterou je dosažení nulového znečištění životního prostředí a životního prostředí bez toxických látek a podporovat politiky v oblasti klimatu, energetiky a oběhového hospodářství.

Revize vychází ze současné Směrnice o průmyslových emisích, která zahrnuje přibližně 50 000 velkých průmyslových zařízení a intenzivních chovů hospodářských zvířat v EU. Tato zařízení musí dle Směrnice splňovat emisní podmínky, a to za použití ,,nejlepších dostupných technik (BAT)" specifických pro jednotlivé činnosti.

Konkrétně se nové návrhy zaměřují na:

  1. zajištění úplného a důsledného provádění směrnice IED ve všech členských státech a zpřísnění pravidel pro udělování výjimek pro vypouštění emisí do ovzduší a do vody tím, že se harmonizují požadovaná posouzení a zajistí se pravidelný přezkum udělených výjimek;
  2. zvýšení investic do nových, čistších technologií s ohledem na spotřebu energie, efektivní využívání zdrojů a opětovné využívání vody a omezení vázání se na zastaralé technologie;
  3. podporu udržitelného rozvoje, který je klíčový pro budování čistého, nízkouhlíkového a oběhového hospodářství;
  4. pokrytí dalších intenzivních zemědělských a průmyslových činností a zajištění, aby u odvětví s významným potenciálem znečišťování a s velkou spotřebou surovin docházelo k omezování tohoto znečišťování přímo u zdroje, a to s použitím nejlepších dostupných technik (BAT);
  5. zřízení inovačního centra pro průmyslovou transformaci a emise (INCITE);
  6. synergii dosud oddělených požadavků na odstraňování znečištění a dekarbonizaci tak, aby budoucí investice do omezování znečištění lépe zohledňovaly emise skleníkových plynů, účinné využívání zdrojů a opětovné využívání vody;
  7. zvýšení transparentnosti dat a poskytnutí přístupu veřejnosti k informacím o stavu životního prostředí zveřejněním povolení online a poskytnutí více příležitostí pro účast veřejnosti na udělování a přezkumu povolení.

Tato opatření se mají společně zaměřit na zvýšení energetické účinnosti, účinnější a opětovné využívání zdrojů (voda, suroviny) a na podporu používání bezpečnějších, méně toxických nebo netoxických chemických látek v průmyslových procesech.

Nová pravidla se rovněž budou vztahovat na vícero zařízení, zejména na:

  • větší počet velkých zemědělských podniků s intenzivním chovem hospodářských zvířat;
  • těžbu průmyslových nerostů a kovů a výrobu baterií ve velkém měřítku.

Dále bude Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) přeměněn na portál EU pro průmyslové emise, což má zajistit transparentnost a zajistit veřejnosti jednoduchý přístup k údajům o povoleních vydaných kdekoliv v EU a umožnit tak veřejnosti získat přehled o činnostech, které v jejich bezprostředním okolí znečišťují životní prostředí.

Návrh Komise stanoví, že členské státy budou mít 18 měsíců na implementaci této směrnice do vnitrostátních právních předpisů poté, co jej s konečnou platností přijme Evropský parlament a Rada. Poté budou vypracovány nejlepší dostupné techniky a jakmile je přijme Komise, budou mít průmyslové podniky 4 roky a zemědělské podniky 3 roky na to, aby se přizpůsobily.

Další informace

Otázky a odpovědi k návrhům

Informativní přehled k návrhům

Návrh směrnice o průmyslových emisích

Návrh nařízení o portálu o průmyslových emisích

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů