Plány dílčích povodí

27. června 2022

Voda

Plány dílčích povodí

V letech 2015 - 2021 proběhla aktualizace plánů dílčích povodí. Plány dílčích povodí pořizují správci povodí dle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady. Schvalují je dle své územní působnosti kraje.


Plány dílčích povodí doplňují národní plány povodí o podrobné údaje a návrhy opatření, které jsou nutné k dosažení cílů pro dané dílčí povodí na základě zjištěného stavu povrchových a podzemních vod, hodnocení povodňových rizik, potřeb užívání vodních zdrojů, a časový plán jejich uskutečnění. Základní obsah plánu dílčího povodí dále upravuje vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů.

Plány dílčích povodí jsou zpracovávány pro 10 dílčích povodí:

Národní plán povodí Labe je doplněn 5 plány dílčích povodí:

  • Plán dílčího povodí Horního a středního Labe
  • Plán dílčího povodí Horní Vltavy
  • Plán dílčího povodí Berounky
  • Plán dílčího povodí Dolní Vltavy
  • Plán dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe

Národní plán povodí Dunaje je doplněn 3 plány dílčích povodí:

  • Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
  • Plán dílčího povodí Dyje
  • Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje

Národní plán povodí Odry je doplněn 2 plány dílčích povodí:

  • Plán dílčího povodí Horní Odry
  • Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry

V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, byly návrhy plánů dílčích povodí zpřístupněny od 18. prosince 2020 po dobu 6 měsíců (do 18. června 2021) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách. Vyhodnocení podaných připomínek bylo ve formě zprávy zveřejněno stejným způsobem, jako návrhy národních plánů povodí do 60 dnů po uplynutí lhůty k podávání připomínek (tj. do 18. srpna 2021).

Plány dílčích povodí jsou v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, předmětem posouzení z hlediska vlivu koncepce na životní prostředí (SEA). Po vydání stanoviska SEA budou plány dílčích povodí schvalovat kraje.

Foto: Dyje - Marek Plaček

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů