Čtvrtek, 8. června 2023

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě
Citace: 62/2023 Sb. Částka: 38/2023 Sb.
Na straně (od-do): 1034-1036 Rozeslána dne: 10. března 2023
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 1. března 2023 Datum účinnosti od: 1. dubna 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 252/1997 Sb.; 256/2000 Sb.

62

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. března 2023

o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě.


§ 2

Oblasti Natura 2000

Oblastmi Natura 2000, na které se poskytuje dotace, jsou

a)
ptačí oblasti2) nacházející se na území národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí3),

b)
evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu2) nacházející se na území národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí3), nebo

c)
oblasti s jinými environmentálními omezeními4), kterými jsou území národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí3), které se nenacházejí na území ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality.


§ 3

Žadatel o poskytnutí dotace

(1) Žadatelem o poskytnutí dotace může být fyzická nebo právnická osoba, která zemědělsky obhospodařuje v oblasti Natura 2000 podle § 2 nejméně 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen "trvalý travní porost") vedené v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen "evidence využití půdy").

(2) Žadatel o poskytnutí dotace podle odstavce 1 (dále jen "žadatel") může podat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") žádost o poskytnutí dotace (dále jen "žádost") do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři jednotné žádosti obsahujícím geoprostorové informace.


§ 4

Žádost

(1) Žádost obsahuje

a)
náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,

b)
seznam dílů půdních bloků, na které žadatel požaduje dotaci, vedených v evidenci využití půdy a výměru těchto dílů půdních bloků na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti a na území národního parku; jde-li o díl půdního bloku, který se celou svojí výměrou nenachází na území oblasti Natura 2000 podle § 2, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry částí dílu půdního bloku nacházející se v oblasti Natura 2000 podle § 2 a

c)
prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům.

(2) Minimální výměra, na kterou lze podat žádost, činí 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost v oblasti Natura 2000 podle § 2.


§ 5

Dotace

(1) Fond poskytne dotaci na díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy nacházející se v oblasti Natura 2000 podle § 2 s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.

(2) Výše dotace za příslušný kalendářní rok se vypočte jako součin žadatelem obhospodařované výměry dílů půdních bloků uvedené v žádosti s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost v oblasti Natura 2000 podle § 2 a sazby uvedené v odstavci 3.

(3) Sazba na 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost v oblasti Natura 2000 podle § 2 činí ročně

a)
95 EUR, jedná-li se o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti, nebo

b)
56 EUR, jedná-li se o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku.

(4) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 3 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace poskytuje, v Úředním věstníku Evropské unie. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.

(5) Jestliže se díl půdního bloku nachází jen zčásti v oblasti Natura 2000 podle § 2, dotace se poskytne na tuto část dílu půdního bloku.

(6) Minimální výměra, na kterou se dotace poskytuje, činí 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost v oblasti Natura 2000 podle § 2.


§ 6

Podmínky poskytnutí dotace

Dotace se poskytne, jestliže žadatel

a)
zemědělsky hospodaří v oblasti Natura 2000 podle § 2 ode dne podání žádosti do 30. září příslušného kalendářního roku nejméně na 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost,

b)
v kalendářním roce, za který má být dotace poskytnuta,

1.
dodržuje pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům,

2.
dodržuje úplný zákaz používání hnojiv5), s výjimkou pastvy hospodářských zvířat, jedná-li se o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti, a

3.
používá ke hnojení pouze hnůj nebo kompost, jedná-li se o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku; za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat,

c)
má vedeny díly půdních bloků, na které požaduje poskytnutí dotace, v evidenci využití půdy na žadatele po dobu minimálně ode dne podání žádosti Fondu do 30. září příslušného kalendářního roku v oblasti Natura 2000 podle § 2 a zároveň se na těchto dílech půdních bloků nachází druh zemědělské kultury trvalý travní porost po celé uvedené období,

d)
zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům a

e)
neprovádí mulčování bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody.


§ 7

Neposkytnutí dotace

(1) Fond dotaci neposkytne, pokud žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 6 písm. a).

(2) Fond dotaci neposkytne, pokud žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 6 písm. b) bodě 2 nebo 3. Za nesplnění této podmínky se považuje rovněž nepředložení evidence hnojení v průběhu kontroly na místě nebo předložení takové evidence, ze které není možné požadovaný údaj zjistit.

(3) Fond dotaci na příslušný díl půdního bloku neposkytne, pokud žadatel na daném dílu půdního bloku nesplnil podmínku uvedenou v § 6 písm. c).

(4) Fond dotaci na příslušný díl půdního bloku na území národního parku neposkytne, pokud se díl půdního bloku nachází v zastavěném území nebo zastavitelné ploše.

(5) Fond dotaci na příslušný díl půdního bloku nebo jeho část neposkytne, pokud žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 6 písm. e); výměra tohoto dílu půdního bloku nebo jeho část se nezahrne do zjištěné plochy.


§ 8

Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.


§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2023.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Nekula v. r.


____________________________________________________________
1)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1173 ze dne 31. května 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky.
2)
Čl. 72 odst. 3 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115.
§ 45e odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
3)
§ 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4)
Čl. 72 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115.
5)
§ 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů