Neděle, 3. března 2024

Young Energy Europe: stále komplexnější pohled na problematiku úspor energií a dalších zdrojů

Young Energy Europe: stále komplexnější pohled na  problematiku úspor energií a dalších zdrojů

V rámci 6. ročníku projektu Young Energy Europe byly 17. října v kopuli Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) oceněny ty nejlepší energeticky úsporné projekty. Celkem 23 úspěšných absolventů ze 7 firem vypracovalo 9 úsporných projektů. Autoři vítězného projektu se rozhodli hledat úspory přímo v provozu. Tím se ukázalo být externí mytí obalů používaných přímo ve firmě a s ním spojená logistika. Tým z firmy Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. navrhl zefektivnit logistiku a nahradit externí mytí obalů používaných ve firmě vlastním iontovým čištěním.
Klasická řešení úspor mají ve firmě Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o., na starost specializovaná oddělení, proto se scouti z této firmy; Petra Staňková, Zbyněk Čada, Vojtěch Harapát a Tomáš Fučík, snažili najít pro svůj projekt nový nápad. Vybrali si oblast čištění obalových materiálů z čisté výroby, které firma interně používá. Tyto obaly jsou v současné době odváženy k mytí v externí firmě, která k jejich čištění používá vodu a detergent. Scouti navrhli nahradit toto mytí iontovým čištěním přímo ve firmě.,,Měli jsme několik schůzek s naším energy managementem a hledali jsme společně cesty, kde by se dalo něco uspořit, a nebo změnit. Tento projekt kombinoval více aspektů vedoucích k úsporám najednou. Také jsme se odpíchli od požadavku logistiky, který visel ve vzduchu už delší dobu." říká Tomáš Fučík, člen vítězného týmu. Při tomto postupu se ušetří elektrická energie, voda, detergent i doprava. Zároveň bude možné zmenšit zásobu dotčených obalů zhruba na polovinu. Investice se vrátí na ušetřených nákladech za externí mytí přibližně do jednoho roku a úspora emisí CO2 byla vyčísla na téměř 2 tis.t/rok. Projekt byl schválen k realizaci, která by měla být dokončena ve 3. čtvrtletí roku 2024. ,,Původně jsme se soustředili na vodní hospodářství, využití dešťové vody aj., ale tam návratnost nebyla tak zajímavá. Tento projekt teď všichni přijímají pozitivně", udává Petra Staňková a Zbyněk Čada dodává: ,,Realizaci projektu jsem zpočátku neviděl reálně. Je skvělé, že firma realizaci projektu podpořila."
Na druhém místě se umístily týmy, jejichž projekty si byly blízké tím, že se na konkrétním vlastním příkladu pokusily vytvořit příklad využitelný pro další místa a objekty. V obou případech se jednalo o efektivní využívání zdrojů, především elektrické energie, ve vlastním sídle.
Pan Štěpán Vizina ze společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s se zabýval mapováním potenciálu veřejné správy přispět k energetickým úsporám. Vypracoval seznam možných opatření pro zlepšení hospodaření se zdroji. Zabýval se opatřeními týkajícími se budov, ve kterých veřejná správa sídlí, jejich provozu a zmínil i opatření nepřímá, např. možnosti osvěty a vzdělávání. Blíže pak rozpracoval tři opatření pro vlastní sídlo MSID, a sice využití tepelných čerpadel pro vytápění a chlazení, vybudování FVE a výměnu osvětlení. ,,Ve veřejném sektoru je obří potenciál pro změnu, ale veřejný sektor je nutné zaujmout, proto jsme začali u sebe"vysvětlil Štěpán Vizina při své prezentaci.
Druhým týmem na stříbrné pozici byl tým ve složení Viktor Vajc, Lea Jadrníčková, Olexandr Abramov z firmy Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o. Tento tým vypracoval návrh šesti úsporných opatření pro sídlo vlastní společnosti, kancelářskou budovu v Praze v Karlíně. ,,V rámci projektu jsme vytvořili CO2 Roadmapu pro naše kanceláře v kancelářské budově v pražském Karlíně. Cílem bylo nalézt v roadmapě úsporná opatření, která by bylo možné následovat," zdůraznil při prezentaci projektu Viktor Vajc. Scouti navrhli systém jednodušších technických ale i organizačních změn s malými investicemi a celkovou návratností necelého půl roku, a vyčíslili, že pouze zavedením těchto opatření lze uspořit asi 25 % emisí vzniklých ve firmě spotřebou elektřiny, tepla a vody.
Třetí místo putovalo tento rok do společnosti Škoda Auto a.s. týmu ve složení Renata Bittnerová, Petr Dočekal, Tomáš Kaulfus a Viliam Kolesár. Ti navrhli praktické řešení, jak zlepšit využití kovového ,,odpadu" z výroby. Po vytipování vhodných dílů - výřezů ocelového plechu - navrhli systém, jak umožnit využití tohoto materiálu v režimu ,,re-use" místo současné prosté recyklace. Podle zhodnocení současného stavu, by se do režimu přímého materiálového využití mohlo přesunout až 500 t kovového odpadu, který je v současné době recyklován ve slévárně. ,,Zahájení projektu plánujeme v průběhu října", uvedl Viliam Kolesár a upozornil, že bude možné tento projekt následně rozšířit i na další koncernové společnosti.
Šestý ročník kurzu odstartovala ČNOPK letos v dubnu. Kurz se konal prezenčně a účastníci měli příležitost kromě školení samotných získávat nové informace i během odborných exkurzí na zajímavých místech. Navštívili např. firmu Ško-Energo, úpravnu vody v Podolí nebo nízkoenergetickou budovu Otevřené zahrady v Brně.
Účastníci si z kurzu odnesli informace z oblastí ochrana klimatu, podniková energetika, technická opatření pro energetické úspory, efektivita zdrojů a další. V týmech pak vypracovávali zmíněné úsporné projekty. Pro ulehčení práce na projektu byly do kurzu zařazeny i bloky k měkkým dovednostem jako projektový management či prezentační technika. Závěrečného dne s předáním certifikátů se zúčastnili také zástupci Ministerstva životního prostředí ČR a hlavního partnera projektu Škoda Auto a.s., kteří obohatili toto slavnostní zakončení svými příspěvky.,,Ministerstvo životního prostředí oceňuje existenci programu Young Energy Europe jako výborného nástroje pro posilování znalostí odborné veřejnosti z řad soukromých firem v oblasti udržitelné energetiky a ochrany klimatu. Díky programu se podaří každoročně vyškolit přibližně 30 nových expertů, kteří získané znalosti uplatňují přímo v praxi, např. v oblasti energetických úspor. Z následné realizace navržených úsporných opatření pak přímo profitují nejenom účastníci, ale i firmy", uvedl pan Pavel Zámyslický, zástupce náměstka Sekce ochrany klimatu, a ředitel Odboru energetiky a ochrany klimatu MŽP ČR.
Protože se úvodní podpora kurzu Evropskou iniciativou k ochraně klimatu (EUKI) přesunula do dalších zemí, kurz by se nemohl konat bez pomoci partnerů. Hlavním partnerem letošního ročníku je firma Škoda Auto a.s., dalšími partnery jsou Bosch, E.ON, PRE, Ško-Energo a Vitesco.
Young Energy Europe (YEE)
YEE probíhá paralelně již v osmi evropských zemích, kromě Česka v Bulharsku, Řecku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku, Polsku a na Slovensku. Mezinárodní projekt je podporován Spolkovým ministerstvem pro hospodářství a ochranu klimatu (BMWK) a je součástí Evropské iniciativy k ochraně klimatu (EUKI).
www.young-energy-europe.eu/
O ČNOPK: ČNOPK je se svými 650 členy největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR a letos slaví 30. výročí svého založení pod heslem 30 let #MehrWert. Jejím posláním je posilovat německo-českou obchodní a hospodářskopolitickou spolupráci mezi oběma zeměmi. Sleduje aktuální trendy a podporuje udržitelnou transformaci německo-českého hospodářství. Dlouhodobě se zasazuje o efektivní propojení praxe a vzdělávání v českém systému školství. Již od roku 2015 komora intenzivně pracovala na zavádění Průmyslu 4.0. Mezi její klíčová témata patří digitalizace, výzkum a vývoj, ale také vzdělávání. ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých zahraničních hospodářských komor (AHK) a nachází se pod hlavičkou Německé průmyslové a obchodní komory (DIHK). Od roku 2018 v ČR pořádá vzdělávací kurz Young Energy Europe.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů