zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Metodika k vyhodnocování vlivů zneškodňování odpadů - díl 4.

14.11.2000
Odpady
Metodika k vyhodnocování vlivů zneškodňování odpadů - díl 4.
IV. ZHODNOCENÍ RELEVANTNÍCH PODKLADŮ (TECHNICKÝCH, PRÁVNÍCH) PRO POSUZOVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z hlediska problematiky zařízení pro termickou úpravu odpadů a skládek odpadů lze přehled relevantních podkladů rozdělit do dvou základních oblastí: ? požadavky na zařízení pro termickou úpravu odpadů a skládek odpadů ? složkové zákony zajišťující ochranu životního prostředí ? Požadavky na zařízení pro termickou úpravu odpadů a skládek odpadů Ze základních výchozích podkladů pro posuzování zařízení pro termickou úpravu odpadů a skládek odpadů z hlediska vlivů na životní prostředí je nezbytné prezentovat následující přehled obecně závazných právních norem, které se nejvýznamněji uplatňují při realizaci zařízení pro termickou úpravu odpadů a skládek odpadů: - zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech - zejména § 7 Povinnosti při úpravě, využívání a zneškodňování odpadů - zákon č. 211/1994 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) - vyhl. MŽP č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, která stanovuje obecně technické požadavky na zařízení k úpravě a využívání nebezpečných odpadů a k zneškodňování odpadů - vyhl. MŽP č. 340/1997 Sb., kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití - vyhláška MŽP č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší - ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu - TNO 83 8036 Skládkování odpadů - Provozní řád a monitorování skládek - TNO 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek Z hlediska vlastního zpracování dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí lze za rozhodující právní normy a metodické pokyny považovat: Ochrana ovzduší ? zákon č. 211/1994 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), úplné znění zákona č. 309/1991 Sb., jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 218/92 Sb. a zákonem č. 158/1994 Sb. ? zákon č. 389/191 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, vyhlášen v úplném znění pod č. 212/1994 Sb. ? vyhláška MŽP ČR č. 41/1991 Sb., kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší, ve znění vyhl. MŽP ČR č. 279/1993 Sb. ? vyhláška MŽP č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší ? opatření FVŽP ze dne 1. října 1991 k zákonu č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění opatření FVŽP ze dne 23.6.1992 (částka č. 84/1992), vyhlášky č. 122/1995 Sb. a vyhlášky MŽP ČR č. 117/1997 Sb. Lesní hospodářství ? zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ? vyhl. MZe č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa ? vyhl. MZe č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí ? vyhl. MZe č. 81/1996 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa Odpady ? zákon č. 125/ 1997 Sb., o odpadech ? zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v části III. Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě věnuje pozornost přepravě nebezpečných věcí vymezených mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 (Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR /Ženeva, 1957/). V souvislosti s přepravou nebezpečných věcí vydalo MD vyhl. č. 187/1994 Sb. ve znění vyhlášky č. 48/1998 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě. ? vyhl. MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů ? vyhl. MŽP č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ? vyhl. MŽP č. 339/1997 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Vodní hospodářství ? zákon č. 138/1973 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb., a zákona č. 58/1998 Sb. ? zákon ČNR č. 458/1992 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství ? vyhl. MLVH č. 28/1975 Sb., kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků ? vyhl. MLVH č. 6/1997 Sb., o ochraně jakosti podzemních a povrchových vod ? nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví přípustný stupeň znečištění vod, ve znění nařízení vlády č. 185/1996 Sb. ? nařízení vlády ČSR č. 40/1978 Sb., o CHOPAV Beskydy, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy ? nařízení vlády ČSR č. 10/1979 Sb., o CHOPAV Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk-Králíky ? nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb., o CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a kvartér řeky Moravy Ochrana přírody ? zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1997, zákona č. 16/1997 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb. ? vyhlášky a nařízení vlády ČR o zřízení národních parků, chráněných krajinných oblastí a přírodních rezervací konkrétních lokalit Ochrana zdraví a hygieny ? zákon ČNR č. 86/1992 Sb., o péči o zdraví lidu (úplné znění zákona č. 20/1966 Sb., se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 210/1990 Sb., zákonem č. 425/1990 Sb. a zákonem č. 548/1991 Sb. ? vyhl. MZ ČSR č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Nerostné bohatství, geologie ? zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 514/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 168/1993 Sb. ? vyhl.ČBÚ č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech ? vyhl. MŽP ČR č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru ? vyhl. MŽP ČR č. 364/1992 Sb., o chráněných ložiskových územích ? vyhl. MH ČR č. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů Půdní fond ? zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zák. č. 10/1993 Sb. ? vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu ? třídy ochrany BPEJ a jejich zařazení do třídy ochrany (metodický pokyn č.j. OOLP/1067/96) Územní plánování a stavební řád ? zákon č. 197/1998 Sb., úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 103/1990 Sb., zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 262/1992 Sb., zákonem č. 43/1994 Sb., zákonem č. 19/1997 Sb a zákonem č. 83/1998 Sb. ? vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu Archeologické lokality a kulturní památky ? zákon ČNR č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ? vyhl. č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Zdroj: Časopis EIA 03/2000, Převzato z Elektronické knihovny MŽP Poznánka: Kompletní seznam právních předpisů životního prostředí naleznete zde.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
18
10. 2021
18.10-7.12.2021 - Seminář, školení
ONLINE
EKONOX s.r.o.
11
1. 2022
11.1.2022 - Seminář, školení
Pardubice, Hotel Labe
Těžební unie
7
6. 2022
7-9.6.2022 - Veletrh, výstava
Brno-Líšeň, Lesní lom
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí