Středa, 29. listopadu 2023

Stanovisko EU - ŽP/Odpady

Přechodné období
Stanovisko EU - ŽP/Odpady
SPOLEČNÉ STANOVISKO EVROPSKÉ UNIE Kapitola 22: Životní prostředí Odpadové hospodářství Evropská unie bere na vědomí dodatečné informace poskytnuté Českou republikou ohledně implementace směrnice 94/62/ES o obalech a obalovém odpadu, zejména skutečnost, že stávající legislativa poskytuje základ pro dosažení cílových úrovní regenerace a recyklace stanovené uvedenou směrnicí a že úplná transpozice bude dosažena novým zákonem o odpadech, který nabude účinnosti v r. 2001, a zákonem o obalech a prováděcími vyhláškami. Evropská unie bere také na vědomí, že národní plán odpadového hospodářství bude obsahovat zvláštní kapitolu o hospodaření s obaly před přistoupením. Evropská unie bere dále na vědomí, že Česká republika bude muset do r. 2003 splnit cílovou úroveň recyklace 25 % a že dotyčný požadavek je omezen na 15% úroveň recyklace plastů a na celkovou úroveň recyklace. Po pečlivém přezkoumání žádosti České republiky Evropská unie proto dospěla k názoru, že tato žádost je omezena časově i rozsahem, a že se nejeví jako důvod, který by vedl k významné deformaci soutěže, jsou-li vzaty v úvahu úrovně regenerace a recyklace, které mají být do přistoupení dosaženy a investice nutné k dosažení cílových úrovní regenerace a recyklace. Berouc v úvahu, že Česká republika také předložila plán s jasně definovanými etapami aplikace uvedené směrnice, Evropská unie může přijmout přechodná opatření pro cílovou úroveň recyklace plastů do 31. prosince 2005, a pro cílovou celkovou úroveň recyklace do dne 31. prosince 2005, v souladu s postupem plnění cílových úrovní regenerace a recyklace, předloženým Českou republikou v dokumentu CONF-CZ 6/01 (viz přílohu 1 k tomuto stanovisku). Vzhledem ke směrnici 91/689/EHS o nebezpečném odpadu bere Evropská unie na vědomí vyjasnění poskytnutá Českou republikou, zejména fakt, že návrh zákona o odpadech zakáže ředění a že smíchávání nebezpečných odpadů bude omezeno na případy slučitelné s uvedenou směrnicí. Na základě údajů poskytnutých Českou republikou má však Evropská unie za to, že návrh zákona o odpadech stále ještě obsahuje určitá omezení definice odpadu, která nejsou slučitelná s uvedenou směrnicí. V tomto ohledu Evropská unie bere na vědomí ujištění České republiky o tom, že ČR zajistí úplnou transpozici definice odpadu podle směrnice 75/442/EHS a definice nebezpečného odpadu podle směrnice 91/689/EHS, nejpozději do dne přistoupení, případnou novelizací zákona o odpadech. Evropská unie bere na vědomí informace poskytnuté Českou republikou ve vztahu ke směrnici 75/439/EHS o odpadních olejích. Evropská unie zdůrazňuje, že česká vláda odpovídá za přijetí opatření nutných k podpoře regenerace odpadních olejů. Tato opatření mohou být zahrnuta v plánu odpadového hospodářství pro nebezpečné odpady. Evropská unie bere na vědomí ujištění České republiky o tom, že přijme opatření nutná pro podporu regenerace odpadních olejů, a že poskytne informace o typu těchto opatření, jakmile bude přijat národní plán hospodaření s nebezpečným odpadem, tj. nejpozději do dne 1. ledna 2003. Evropská unie také bere na vědomí informace poskytnuté Českou republikou podle směrnice 96/59/ES o zneškodňování polychlorovaných bifenylů a terfenylů (PCB/PCT). Z údajů poskytnutých Českou republikou má Evropská unie za to, že se limitní hodnota 50 ppm vztahuje na zákaz výroby, vývozu, dovozu a distribuce pouze některých polychlorovaných bifenylů, zatímco zákaz stanovený směrnicí 96/59/ES se vztahuje na všechny polychlorované bifenyly. V tomto ohledu Evropská unie bere na vědomí ujištění České republiky o tom, že ČR zajistí úplnou transpozici těchto závazků nejpozději do dne přistoupení případnou novelizací příslušných zákonů. Vzhledem ke směrnici 1999/13/ES o skládkách odpadu, Evropská unie bere na vědomí dodatečné informace poskytnuté Českou republikou, zejména prohlášení, že úplné transpozice bude dosaženo do konce r. 2001. Evropská unie bere na vědomí, že v současnosti probíhá vyhodnocení toho, jak všech 330 skládek odpadu splňuje požadavky uvedené směrnice a vybízí Českou republiku k tomu, aby jí sdělila výsledky uvedeného vyhodnocení. Ohledně biodegradabilního odpadu bere Evropská unie na vědomí záměr České republiky využít volitelnou možnost podle článku 3 odst. 2 odložit dosažení cílů o dobu 4 let a vybízí Českou republiku k podání formálního oznámení svého rozhodnutí Komisi po přistoupení. Příloha 1: Přechodná opatření podle směrnice 94/62/ES o obalech a obalovém odpadu, Cílové úrovně pro recyklaci a regeneraci obalových materiálů sloupce A = recyklace sloupce B = regenerace (Zdroj: dokument CONF-CZ 6/01)
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů