Středa, 6. prosince 2023

Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří

pro účely zákona č. 58/1998 Sb. a prováděcí vyhlášky MŽP č. 47/1999 Sb.
Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří
Zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, stanoví v § 5 podrobnosti o rozborech a kontrole znečištění odpadních vod. Další podrobnosti specifikuje prováděcí vyhláška č. 47/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb. a která v § 2 vyžaduje, aby osoba odebírající vzorky byla k tomuto účelu odborně způsobilá. Ministerstvo životního prostředí proto pověřilo VÚV TGM zajištěním potřebné odborné průpravy pro všechny zájemce, kteří se budou v souvislosti s výše citovanými právními předpisy zabývat vzorkováním. Na základě tohoto pověření Výzkumný ústav vodohospodářský TGM připravil Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří Kurz je určen pro ty pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří, kteří prakticky provádějí nebo řídí odběry vzorků vody a dalších složek vodního prostředí pro účely: kontroly jakosti a množství vypouštěných odpadních vod z ČOV pro výpočet náhrad za vypouštění, kontroly jakosti vody v tocích a uživatelských systémech, monitoringu životního prostředí. Kurz je plánován jako třídenní (18 hodin) školení s praktickými ukázkami. Podle došlých přihlášek se uskuteční jednotlivé běhy školení v Praze a v regionálních centrech. Cena kurzu se podle předběžných propočtů bude pohybovat do 5000 Kč. Kurz bude ukončen prověrkou znalostí a absolventi obdrží certifikát o jeho absolvování. Certifikát bude vyžadován ASLAB jako důkaz kvalifikace personálu pro rozšíření Osvědčení o správné činnosti laboratoře o vzorko-vací práce. Odbornou výuku garantuje RNDr. Josef K. Fuksa (tel. 02-20 19 73 30, e-mail josef_fuksa@vuv.cz). Rozsah kurzu je dán následujícím soupisem hlavních témat: Přehled a výklad legislativních předpisů k vypouštění odpadních vod a odpovídající ochraně recipientů: Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových; vyhláška MŽP č. 47/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových; nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Přehled a výklad norem týkajících se odběru vzorků vody a vodního prostředí a odpadních vod řady ČSN EN, resp. ČSN ISO 25667, a dalších norem a předpisů navazujících na normy ISO. Přehled a výklad předpisů souvisejících s ochranou vodních zdrojů a obecně ochranou životního prostředí, které se mohou týkat práce vzorkařů v terénu (přístup a vjezd do chráněných území, předepsaný způsob chování v těchto oblastech, represivní možnosti). Strategie vzorkování – volba odběrových míst, frekvence, typy vzorkování. Technika a technologie odběru vzorků vody z různých typů systémů: tekoucí, stojaté, podzemní vody, odpadní vody, uživatelské systémy. Technika a technologie odběru vzorků dalších složek vodního prostředí. Péče o vzorky a transport do laboratoří. Řízení a zabezpečení jakosti vzorkovacích procesů. Začlenění vzorkovacích prací do systému jakosti laboratoří. Předběžná přihláška Předběžná přihláška bude sloužit v případě většího počtu zájemců pro zařazení přihlášených pracovníků do jednotlivých běhů kurzu, včetně regionálního rozdělení. Na podkladě této předběžné přihlášky budou stanoveny termíny a místa konání kurzu a předběžně přihlášení zájemci budou vyzváni k závaznému potvrzení účasti. Přijímání přihlášek a organizaci zajišťují: Milan Hlupík (tel. 02-20 19 74 67, e-mail milan_hlupik@vuv.cz) Ing. Marie Iblová (tel. 02-20 19 73 33, e-mail marie_iblova@vuv.cz) Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Podbabská 30, 160 62, Praha 6 Zdroj: VÚV TGM
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů