zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci ODPADY 2004

13.10.2004
Odpady
Pozvánka na konferenci ODPADY 2004
Cieľom konferencie je aktualizácia poznatkov a výmena informácií o teoretických a experimentálnych metódach, ako aj o praktických skúsenostiach v oblasti odpadového hospodárstva, medzi širokou odbornou verejnosťou

Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava,
Geológia PaB, s.r.o. a SLOVZEOLIT, spol. s r.o. Spišská Nová Ves
v spolupráci s Institutom environmentálního inženýrství VŠB - Technické univerzity Ostrava

dovoľujú si Vás pozvať na medzinárodnú konferenciu ODPADY 2004

ktorá sa uskutoční v dňoch 4. a 5. 11. 2004 v Spišskej  Novej Vsi

Program konferencie bude zameraný na tieto oblasti:

1, Legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva

2, Regionálne aspekty odpadového hospodárstva

3, Spracovanie a zneškodňovanie odpadov

4, Staré ekologické záťaže

5, Vplyv antropogénnej činnosti na kvalitu vôd, ovzdušia a pôd

Garant konferencie:

♣   Prof. RNDr. László Miklós, DrSc.
     minister životného prostredia, SR, Bratislava

Odborní garanti konferencie:

♣  Prof. Ing. Anton Blažej, Dr.h.c., DrSc.
     Trenčianska univerzita, Trenčín

♣   Doc. Ing. Mária Kušnierová, CSc.
     Ústav geotechniky SAV, Košice

♣   Prof. Ing. Edita Virčíková, CSc.
     Technická univerzita, Košice

♣   Doc. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
      Lesnícky výskumný ústav, Zvolen

♣   Prof. Ing. Peter Fečko, CSc.
     Vysoká škola báňska - TU  Ostrava, Česká republika

♣   Dr. Inž. Ewa Augustyniak-Olpińska
     Politechnika Ślaska w Glivicach, Poľsko 

♣    Dr. Ing. Barbara Tora
       Akademia Górniczo-Hutnicza Krakov, Poľsko

Dňa 4. 11. 2004

730 - 900 prezentácia

900 - 915   otvorenie

915 - 1020

Peter Gallovič
MŽP SR, Bratislava, SR
Aktuálne zmeny v právnych predpisoch odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a Európskej únie

Vlasta Jánová, Daniela Piskáčková, Rojkovičová
MŽP SR, Bratislava, SR
Stratégia odstraňovania environmentálnych záťaží na Slovensku

Miroslav Lacuška
SAŽP COH a EM, Bratislava, SR
Integrovaný manažment odpadového hospodárstva - nový prístup k plánovaniu v oblasti nakladania s odpadmi na regionálnej úrovni

Oskár Čermák, Marta Čermáková, Ľubomíra Horanová, Katarína Jankovičová,  I. Škultétyová
STU Bratislava, SvF, KZI, SR
Integrované plánovanie odpadového hospodárstva v európskych mestách a regiónoch (5. výskumný program Európskej únie)

Magdaléna Zimová, Ladislava Matějů
Státní zdravotní ústav, Praha, ČR
Plán odpadového hospodářství České republiky z pohledu problematiky zdravotních rizik při nakládání s nebezpečnými odpady

Anton Blažej
TU A. Dubčeka v Trenčíne, SR
Koncepcia separovaného zberu komunálneho odpadu v SR

1020 - 1030  diskusia k prvému bloku prednášok

1030- 1045 prestávka na kávu

1045 – 1245

Tomáš Lánczos1, Eugen Kullman2, Róbert Chriašteľ3
1PRIF UK, Bratislava, SR
2SHMÚ Bratislava, SR
3SHMÚ Banská Bystrica, SR
Predbežná riziková analýza a prioritizácia skládok odpadov na území SR

Eva Chmielewská1, A. Klimeková2
1PRIF UK, Bratislava, SR
2SHMÚ Bratislava, SR
Antropogénne vplyvy aglomerácie hlavného mesta hodnotené pomocou monitoringu kovov

Ľubomíra Horanová
STU Bratislava, SR
Monitoring skládok komunálneho odpadu v širšom okolí Bratislavy

Július Bohyník
CarboTech Slovakia, s.r.o., Žilina, SR
Sanácia, uzatvorenie a rekultivácia skládky Babica - Bošany

Slávka Tóthová
Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Výskumná stanica Košice, SR
Biologická rekultivácia háld po ťažbe magnezitu pri bani Bankov

Ondrej Ďurža
PRIF UK, Bratislava, SR
Magnetická susceptibilita a kontaminácia pôdy ťažkými kovmi v okolí haldy metalurgického závodu

Ivan Križáni
SAV Banská Bystrica, SR
Odkaliská

Uršula Pomfyová, Mária Sojková
V.O.D.S. - Eko, a.s., Košice, SR
Riešenie problematiky environmentálnych záťaží

Tomáš Lánczos1, Ole Sinkjaǽr2, Gerald Hyde2
1PRIF UK, KG, Bratislava SR,  2COWI A/S, Dánsko
Skládka Halňa v Krompachoch - zistenie skutkového stavu

Andrea Šlesárová
Ústav geotechniky SAV Košice, SR
Využitie geochemického modelovania pri prognóze vývoja kyslých banských vôd

Alexandra Šimonovičová,  A. Beňová
PRIF UK, KP, Bratislava, SR
Mikroskopické huby v banskom prostredí

1245 – 1300  diskusia k druhému bloku prednášok

1300  - 1400 prestávka na obed

1400  - 1530

Vladimír Koša1, Ingrid Papajová2
1Carmeuse Slovakia, s.r.o., Košice,  SR
2Parazitologický ústav SAV, Košice, SR
Sú odprašky z výroby vápna vhodné pre hygienizáciu organických odpadov?

Zuzana Haasová
PRIF UK, KIG, Bratislava, SR
Fyzikálne vlastnosti bentonitov a ich zmesi ako inžinierskych bariér v úložiskách rádioaktívnych odpadov

Petr Bujok, A. Kunz
VŠB TU Ostrava, ČR
Vrtné práce pro zemní kolektory tepelných čerpadel a jejich vliv na okolní životní prostředí

 Iveta Cholevová, Josef Mazáč
VŠB TU, Ostrava, KMaDG, a IGI, ČR
Analýza záznamů měření koncentrace metanu v závislosti na změnách barometrického tlaku

Janusz W. Wandrasz, Sylwia Brzezicka
Politechnika Śląska w Gliwicach, Polsko
Wybrane metody unieszkodliwiania osadów ściekowych

Ewa Augustyniak-Olpińska
Politechnika Śląska w Gliwicach, Polsko
Badania wlaściwości kompostów odpadowo-kompozitowych w doświadceniach wegetacyjnych

Oskár Čermák, Marta Čermáková
STU Bratislava, SR
Mechanicko-biologická predúprava odpadov

Alexandra Klenovčanová,  Ivan Imriš
TU Košice, SjF, KET, SR
Energetické využitie tuhého komunálneho odpadu

Anton Geffert,  Jarmila Geffertová
TU Zvolen, TF, SR
Možnosti zhodnocovania zberového papiera a odpadov z jeho spracovania v podmienkach SR

1530 – 1545 diskusia k tretiemu bloku prednášok

1545 – 1600 prestávka na kávu

1600 – 1700

Vladimír Čaboun
Lesnícky výskumný ústav Zvolen, SR
Možnosti využitia lesných drevín na zníženie vplyvov negatívnych antropogénnych činností

Vlastimil Hudeček
VŠB TU Ostrava, ČR
Využití odpadních materiálů k likvidaci svislých důlních děl

Peter Fečko1,  Mária Kušnierová2, Lenka Černotová
1 VŠB TU Ostrava, ČR
2 Ústav geotechniky SAV, Košice, SR
Flotačná uprava Pb-metalurgickych odpadov

Peter Fečko, V. Skorka, I. Pectova
VŠB TU Ostrava, ČR
Bakteriálne luhovanie lignitu

S. Riedlova, G. Bedekovic
VŠB TU, Ostrava, ČR
Kolonova flotacia uhlia

Ján Kondás
VŠ CHT, Praha, ÚKMI, ČR
Recyklácia Li-batérií

Zdeňka Prucková, Vratislav Bednařík, Milan Vondruška
UTB ve Zlíně, ČR
Různé postupy stabilizace (soldifikace) chladící kapaliny z autovraků 

Markéta Červeková
UTB ve Zlíne, TF, ČR
Stabilizace / soldifikace nebezpečných odpadů pomoci asfaltovych emulzi

1700 – 1715 diskusia k štvrtému bloku prednášok
1715 - 1800  
Ján Kret
VŠB TU Ostrava, ČR
Škodlivé látky v metalurgii železa

Vojtech Mikloš
TU Košice, HF, SR
Recyklácia použitého acetónu v procese plastinácie

Jozef Lukáč
ÚACH AV Řež u Prahy ČR, Česká republika
Fotokatalytické správanie sa zmesi oxidických práškov TiO2  - ZrO2 pripravenej homogénnou koprecipitáciou s močovinou

Alexandra Šimonovičová,  M. Žemberyová, A. Beňová
PRIF UK, Bratislava, SR
Biosorpcia As z technogénnej vody pomocou mikroskopických húb

Emília Wagnerová, David Uríček
TU Košice, SjF, KET, SR
Poznatky zo zneškodňovania TKO pyrolýzou v laboratórnych podmienkach

1800 – 1830 diskusia k posterom

Formou posteru:
Silvia Čuvanová
PF UPJŠ, Košice, SR
Využitie prírodného klinoptilolitu pri znižovaní obsahu ťažkých kovov a iných toxických látok v pôdach

Gabriela Štěrbová, Krištofová, J. Seidlerová
VŠB TU Ostrava, ČR
Význam biotechnologií při zpracování průmyslových odpadů

Milota Pyszková, M. Lovás, I. Znamenáčková, Š. Jakabský
SAV, Ústav geotechniky, SR
Vitrifikácia sorbentov ťažkých kovov mikrovlnou energiou

Ladislav Kovář
VŠB TU Ostrava, FS,  ČR
Půdní trysky vysokoteplotních agregátů pro zpracování kovového odpadu

Peter Andráš1, Mária Kušnierová2, Ivan Križáni1, Adam
1SAV Banská Bystrica
2ÚG SAV  Košice
Problematika kyslých banských vôd ložiska Pezinok

Ľubomír Jurkovič, Jozef Veselský, Marek Kohút, Michal Jajcaj
PRIF UK, Bratislava, SR
Environmentálno-geochemický prieskum pôd širšieho okolia ložísk Pezinok - Pernek v Malých Karpatoch

Ďalšie referáty uverejnené v zborníku:
Dušan Kalandra1, Pavel Opěla2, Arnošt Liberda2, Marian Marschalko2, Lubomír Třeslín geotechnik,fyzická osoba                                                                                                                                               2 VŠB TU Ostrava, HGF, ČR
Analýza aplikace statické zatěžovací zkoušky na lokalitě Kaufland Hradec Králové

Horáková Iva1, Bříza Karel2, Marschalko Marian2, Liberda Arnošt2, Třeslín Lubomír2
1Unigeo, a.s., Ostrava, ČR
2VŠB TU Ostrava, ČR
Realizace průběžného inženýrskogeologického průzkum pro  rampu mimoúrovňového křížení  s aplikací stabilitní analýzy

Jaroslav Šottník
Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra, SR
Stanovenie emisií amoniaku z chovu zvierat v SR

Rusko  Miroslav, Grófová Emília
Využívanie biomasy na vykurovanie v obci Klokočov

Doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D
VŠB TU Ostrava, ČR
Aspekty přenosu tažné síly pásovým dopravníkem při úpravě odpadů

Jiří Nováček1, Pavel Rucký2, Jiří Botula1,  Vlastimil Řepka1
1 VŠB-TU Ostrava,Institut hornického inženýrství a bezpečnosti, ČR
2 Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, ČR
Příspěvek ke sledování kvality povrchové těžby uhlí  v závislosti na  předchozí hlubinné těžbě

1900  večera
2000 kultúrny a spoločenský program

Dňa 5. 11. 2004

830 Celodenná exkurzia

● EMBACO SLOVAKIA -  návšteva závodu na výrobu kompresorov  pre chladiace spotrebiče a chladiarenske zariadenia
● Skládka TKO Kúdelník I. a II., odplyňovací systém WS Ready 300
● Spišský hrad - prehliadka s lektorom
● obed na Spišskom salaši
● Levoča - podľa záujmu prehliadka mesta

Poplatky:

1. Účastnícky poplatok 2 100,-Sk (vrátane DPH 19%) zahŕňa:
- organizačné náklady,
- prenájom priestorov a autobusu
- vstupenky
- kultúrny a spoločenský program
  Účastnícky poplatok hradia všetci účastníci, vrátane prednášateľov
2. Zborník z konferencie: 750,-Sk (vrátane DPH 19%)

Organizačné pokyny:

1. Záväznú prihlášku spolu s potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku a zborníka zašlite na adresu organizačného výboru
2. V prípade ak sa konferencie nezúčastníte, vložné sa nevracia. Zborník prednášok pošleme na Vašu adresu

Jednacie jazyky:

Oficiálne jazyky konferencie sú slovenčina, čeština, angličtina. Simultánny preklad nie je zaistený.

Miesto konania konferencie
Koncertná sála Reduty na Radničnom námestí

Doprava

VLAKOM - železničná stanica Spišská Nová Ves
Od železničnej stanice prechádzka pešo k Redute  trvá cca 20 min.
Pri využití MHD je potrebné sa dopraviť na zastávku: Sídlisko Východ.
AUTOBUSOM - autobusová stanica Spišská Nová Ves, odtiaľ rovnako ako zo železničnej stanice.

Ubytovanie

Hotel METROPOL

760,-Sk / lôžko na dvojposteľovej izbe/, v cene sú zahrnuté raňajky

Stredné odborné učilište, ubytovňa LIMBA

cca 310,-Sk / lôžko na dvojposteľovej izbe/  bez raňajok

Vzhľadom na to, že kapacita hotelového ubytovania je obmedzená a časovo limitovaná prosíme Vás, aby ste rezerváciu ubytovania potvrdili obratom.

Stravovanie

Raňajky - individuálne
Obedy a večere - podľa objednávky na návratke zabezpečíme v reštaurácii Sonáta, ktorá je
v budove konania konferencie.
Cena obeda je 190,-Sk a cena večere 150,-Sk.
Spoločenský večer, občerstvenie , kultúrny program a exkurzia sú zahrnuté vo vložnom.

Podrobnejšie informácie môžete získať na adrese:
Ing. Beáta Antonická
SLOVZEOLIT, spol.  s . r. o., Spišská Nová Ves
Školská 5
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 421/ 53/ 446 5590, 421/53/446  3335
Fax.: 421/53/442 3371, 421/53/446 3335
E-mail: bety33@geologia.sk
homepage: http://www.zeolit.sk
http://wap.zeolit.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
30
6. 2022
30.6.2022 - Seminář, školení
Brno, ApS. s.r.o.
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí