Pátek, 9. prosince 2022

Devátá výzva OPŽP - pro velké projekty v ose 1

Žádosti o podporu tzv. velkých projektů v rámci prioritní osy 1 jsou přijímány kontinuálně od 23. března 2009 do 14. prosince 2009.
23. března 2009
Devátá výzva OPŽP - pro velké projekty v ose 1
Ministerstvo životního prostředí České republiky prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky vyhlašuje 9. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP).

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musejí být v souladu
s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v směrnici MŽP č. 5/2008, ve znění dodatku č. 1. Žádost je třeba doručit na centrální pracoviště SFŽP ČR do 16 hod. posledního dne lhůty.
V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty, zvláště pak Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP.

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Oblast podpory 1.1 - Snížení znečištění vod

Podoblast podpory 1.1.1 - Snížení znečištění z komunálních zdrojů

I. Podporované aktivity (typy projektů) v aglomeracích nad 2 000 EO:
 • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV v aglomeracích nad 2 000 EO včetně zavedení odstraňování dusíku a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství v souladu s platnými předpisy ČR i EU,
 • výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2 000 EO.
II. Podporované aktivity (typy projektů) v aglomeracích pod 2 000 EO
 • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění vaglomeracích pod 2 000 EO, které se nacházejí vúzemích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. v národních parcích a chráněných krajinných oblastech včetně jejich ochranných pásem, v lokalitách soustavy Natura 2000, v ochranných pásmech vodních zdrojů, v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, v chráněných oblastech přirozené akumulace vod (CHOPAV) a vpovodí vodního díla Nové Mlýny vsouladu splatnými předpisy ČR i EU,
 • výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě vaglomeracích pod 2 000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. v národních parcích a chráněných krajinných oblastech včetně jejich ochranných pásem, v lokalitách soustavy Natura 2000, v ochranných pásmech vodních zdrojů, v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, v chráněných oblastech přirozené akumulace vod (CHOPAV) a vpovodí vodního díla Nové Mlýny.

Omezení v rámci výzvy: Budou přijímány žádosti řešící aglomerace, na které se vztahuje naplňování požadavků směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Budou přijímány projekty řešící aglomerace uvedené v seznamu aglomerací, který je přílohou Aktualizace strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. V rámci tzv. skupinových projektů budou přijatelné i aglomerace do 2 000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu za předpokladu splnění čl. 2 odst. 5 dodatku č. 1 k směrnici MŽP č. 5/2008.

V rámci této výzvy budou přijímány projekty zahrnující rekonstrukce stokových systémů pouze za následujících podmínek:

 • navrhovaná rekonstrukce stokových systémů bezprostředně souvisí s opatřením, jehož cílem je napojení nového znečištění (EO) na kanalizační systém (čili je technicky nezbytná pro napojení nového znečištění vrámci projektu),
 • objem rozpočtových nákladů vžádosti o podporu na rekonstrukce stokových systémů bude nižší oproti rozpočtovým nákladům na výstavbu nové kanalizace, projekty řešící pouze rekonstrukce kanalizačních systémů nebudou přijatelné.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Oblast podpory 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody

Podporované aktivity (typy projektů):
 • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2 000 obyvatel,
 • výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody
  a souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v obcích nad 2 000 obyvatel.
 • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě vaglomeracích pod 2 000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. v národních parcích a chráněných krajinných oblastech včetně jejich ochranných pásem, v lokalitách soustavy Natura 2000, v ochranných pásmech vodních zdrojů, v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, v chráněných oblastech přirozené akumulace vod (CHOPAV) a vpovodí vodního díla Nové Mlýny.

Omezení v rámci výzvy: Přijímány budou pouze projekty, které jsou součástí komplexního řešení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod v dané lokalitě; na tato opatření bude souběžně podána žádost do podoblasti podpory 1.1.1.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Text 9. výzvy, Hodnotící kriteria pro 9. výzvu
Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů