Úterý, 6. prosince 2022

Letní koupání v přírodě

V naší republice je celá řada vodních ploch, které za krásného slunečného počasí přímo vybízejí k vykoupání. Zdaleka ne všechny jsou vhodné.
12. červenece 2009
Letní koupání v přírodě

Pokud se rozhodneme strávit léto v naší republice a za předpokladu příznivého počasí někde u vody, měli bychom si – z důvodu ochrany svého zdraví i zdraví svých nejbližších - uvědomit několik základních informací a pravidel. V naší republice je celá řada vodních ploch, které za krásného slunečného počasí přímo vybízejí k vykoupání. Zdaleka ne všechny jsou však k tomuto účelu vhodné.Koupání v přírodě

Na jakých vodních plochách je možno se v létě koupat?

Abychom neohrozili zdraví své ani svých nejbližších, je nutno ke koupání ve volné přírodě využít pouze vodní plochy, kde je kvalita vody kontrolována a před vlastní návštěvou takového místa je nutno si ověřit, že kvalita vody je dle aktuálních informací ke koupání vhodná.

V naší republice jsou ke koupání využívány dva typy míst ke koupání, které jsou provozovány s odlišným zákonným statutem, avšak kvalita vody v nich je posuzována dle jednotných kriterií. Jde buď o tzv. klasické koupaliště ve volné přírodě, které ve většině případů provozuje soukromý subjekt (provozovatel) ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhl.č. 135/2004 Sb. Obvykle zde také vybírá vstupné. Povinností provozovatele je ve smyslu citovaného zákona a vyhlášky sledovat jakost vody v koupališti, výsledky laboratorních analýz předkládat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví k posouzení a dále zajišťovat další služby na břehu související s tímto provozem – např. sběr odpadků, provoz záchodů, udržování čistoty ploch na koupališti event. další.

Druhým typem míst ke koupání jsou tzv. koupací oblasti, to jsou povrchové vody využívané ke koupání osob ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Sledovat jakost vody na těchto plochách je povinností státu, neboť na těchto místech není provozováno koupaliště (není zde provozovatel). Jakost vody zde sledují krajské hygienické stanice. Na těchto plochách se nevybírá vstupné a ve většině případů zde není ani žádné doplňkové vybavení (chybí záchody, odpadkové koše apod.). Seznam těchto koupacích oblastí je přesně určen a vyjmenován ve vyhlášce č. 168/2006 Sb.

Četnost sledování jakosti vody i hygienické limity sledovaných ukazatelů jsou pro oba typy koupališť shodné – kvalita vody je sledována v koupací sezoně v četnosti lx za 14 dní a hygienické limity jsou dány vyhláškou č. 135/2004 Sb. V případě, že jakost vody přestane vyhovovat hygienickým požadavkům, je povinností provozovatele (v případě koupaliště ve volné přírodě s provozovatelem) nebo KHS (v případě koupacích oblastí) vhodným způsobem informovat návštěvníky.

Při koupání ve volné přírodě je vždy nutno si uvědomit, že jakost vody v koupalištích ve volné přírodě i v koupacích oblastech je velmi „zranitelná“ a je vždy závislá na celé řadě faktorů: počasí, množství srážek, povětrnostních podmínkách, počtu koupajících se, ukázněnosti možných znečišťovatelů apod. Z tohoto pohledu je nutno pro úplnost připomenout, že kromě těchto uvedených koupališť ve volné přírodě, kde voda není nijak upravována a ani ji upravovat nelze (nebo jen za velkých finančních nákladů a poměrně krátké doby účinnosti), lze v letním období také využít ke koupání tzv. umělé venkovní koupaliště (nekryté bazény).

V těchto zařízeních je voda během provozu neustále upravována (recirkulována a dezinfikována), její jakost je pravidelně sledována a výsledky laboratorních analýz jsou neprodleně předkládány příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví k posouzení. Přestane-li kvalita vody vyhovovat hygienickým požadavkům, je provozovatel tohoto zařízení povinen ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. okamžitě učinit nápravná opatření ke zlepšení její kvality a pokud tato opatření jakost vody nezlepší, pak jeho provoz zastavit. V případě nedodržení této povinnosti hrozí provozovateli tohoto zařízení pokuta až do výše až 2 mil.Kč. U těchto zařízení je riziko možnosti negativního ovlivnění zdraví koupajících se bezesporu nejnižší.

Pro úplnost nutno ještě dodat, že pokud se rozhodnete koupat na tzv. ostatních vodních plochách, pak si musíte uvědomit, že kvalita vody z hlediska možného využíti pro vodní rekreaci a koupání zde není nikým sledována. Koupání zde probíhá na vlastní riziko koupajícího se a zodpovědnost za koupání dětí na těchto plochách nesou rodiče.

Jak a kým je hodnocena jakost vody v koupalištích?

Jakost vody je hodnocena orgány ochrany veřejného zdraví dle výše citované vyhlášky č. 135/2004 Sb. a dle metodického návodu. Výsledné hodnocení zohledňuje jak smyslově postižitelné ukazatele jakosti vody jako je zákal, pěna, olejový film nebo nepříjemný zápach, tak výsledky mikrobiologických, biologických a chemických laboratorních analýz. Na základě těchto výsledků je pak voda zařazena do jedné z 5 jakostních kategorií:

 1. Voda vhodná ke koupání: nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
 2. Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
 3. Zhoršená jakost vody : mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
 4. Voda nevhodná ke koupání - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince uvedené v §5 odst. 3 vyhlášky (tj. děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem).
 5. Voda nebezpečná ke koupání: voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.

Hrozí nějaká zdravotní rizika při koupaní?

Abychom neohrozili zdraví své ani svých nejbližších, je vhodné ke koupání ve volné přírodě využít pouze vodní plochy, na kterých je kvalita vody kontrolována a před vlastní návštěvou takového místa je nutno si ověřit, že kvalita vody je dle aktuálních informací ke koupání vhodná. Při koupání na vodních plochách ve volné přírodě vždy existují určitá zdravotní rizika. Pomineme-li úrazy, vzniká dále ještě riziko nákazy některou z infekčních nemocí, ať už to jsou akutní onemocnění zažívacího traktu (zvracení, průjmy), akutní horečnatá onemocnění dýchacího traktu, konjunktivitidy, aseptické meningitidy, leptospiróza, cerkáriová dermatitida a nebo některé jiné vzácnější onemocnění, jejich původcem jsou všudypřítomné bakterie a viry, které nelze z prostředí eliminovat. Obvykle je však toto riziko velmi nízké a zdaleka se nevyrovná prospěšným účinkům koupání ve volné přírodě, mezi které patří hlavně pohybová aktivita, otužování či pobyt na čerstvém vzduchu.

Nicméně z důvodu předběžné opatrnosti je vhodné při koupání ve volné přírodě zachovávat některé zásady, které jsou prevencí proti zmíněným infekčním nemocem a lze je shrnout do 3 základních bodů:

 • dodržovat základní hygienické návyky,
 • koupat se pouze na vodních plochách k tomuto účelu vyhrazených a kontrolovaných a
 • před jejich návštěvou se informovat o jakosti vody v koupališti na příslušné KHS, nebo si informace zjistit na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

V současné době je diskutováno i možné onemocnění virem ptačí chřipky při koupání ve volné přírodě. Míra rizika z rekreačního užití vody je velmi málo pravděpodobná. Avšak z důvodu předběžné opatrnosti je vhodné při koupání ve volné přírodě zachovávat některé zásady, které jsou prevencí nejen proti ptačí chřipce, ale současně i další prevencí proti všem výše zmíněným infekčním onemocněním:

 • Nekoupat se v místech, kde byla nalezena těla uhynulých ptáků (alespoň po dobu 3 týdnů po odstranění mrtvých těl).
 • Nekoupat se v místech s velkou koncentrací vodních ptáků a jejich výkalů. Vyhýbat se přímému kontaktu s ptačím trusem na břehu. V případě náhodného kontaktu se co nejdříve dobře umýt.
 • Nekoupat a nebrodit se (s nechráněnou pokožkou) v místech s výrazně bahnitým dnem, kde voda má minimální nebo žádnou obměnu (tůně, chovné rybníky), jakož i v místech porostlých hustě rákosinami; totéž platí pro situace se znečištěnou vodou po záplavách, zvláště má-li člověk na kůži viditelné oděrky či jiné porušení integrity kůže.
 • Nekoupat se v nádržích, rybnících či na jiných vodních plochách, kam jsou vypouštěny nečištěné odpadní vody.
 • Dávat při koupání přednost místům, kde je kvalita vody pravidelně kontrolována.
 • Pokud je někdo léčen na poruchu imunity, měl by se poradit se svým ošetřujícím lékařem, zda je vhodné tuto aktivitu ve volné přírodě provozovat.
 • Veškerá likvidace uhynulé drůbeže či divokého ptactva může být prováděna pouze způsobem nařízeným Státní veterinární inspekcí.

Kde lze vyhledat potřebné informace před nastávající letní rekreační sezónou a v době letní rekreační sezóny?

Pro informovanost veřejnosti byly Ministerstvem zdravotnictví zprovozněny webové stránky – www.mzcr.cz, kde jsou nejdůležitější informace o této problematice uloženy v oddíle určeném pro širokou veřejnost, v části „Koupání v přírodě“. Tyto stránky velmi přispěly k informovanosti veřejnosti a reakce a dotazy občanů dokladují, že jsou hojně navštěvovány. Veřejnosti jsou na těchto webových stránkách zpřístupněny obecné informace, např. hrozící nebezpečí z koupání, infekční onemocnění, UV záření, nebezpečí při výskytu sinic apod.

Tyto materiály osvětovou formou upozorňují na možné negativní ovlivnění nebo dokonce poškození zdraví obyvatel, ke kterému může dojít leckdy z neznalosti nebo podceněním některých faktorů, jako je v poslední době často diskutovaný vliv UV záření, nebo výskyt sinic ve vodě. V kapitole "Jednotlivé kraje" je dále možno získat i informace o kvalitě vody na konkrétním koupališti ve volné přírodě nebo koupací oblasti v celé ČR.

Tato část je propojena s webovými stránkami jednotlivých Krajských hygienických stanic, které jsou po celou rekreační sezonu pravidelně doplňovány o výsledky prováděných hygienických kontrol, takže údaje o jakosti vody v koupalištích jsou zde vždy aktuální. Zprovoznění těchto stránek se již dostalo do povědomí veřejnosti a telefonické dotazy jsou ve většině případů z řad osob, které nemají k Internetu přístup nebo požadují nějaké další doplňující nebo vysvětlující údaje. Zároveň jsou také nejdůležitější obecné informace z těchto webových stránek vyvěšeny na úřední desce Ministerstva zdravotnictví.

Počínaje rekreační sezónou 2006 jsou údaje o jakosti povrchových vod, využívaných ke koupání osob, zobrazovány na Geografickém informačním portále veřejné správy ČR: geoportal.cenia.cz .

Jak lze zjistit, zda je voda vhodná ke koupání na dovolené v zahraničí?

Povinností všech členských států Evropské unie je po skončení každé rekreační sezóny, předkládat Evropské komisi souhrnnou zprávu o jakosti vod, využívaných ke koupání za právě uplynulou rekreační sezónu. Tyto výsledky jsou Evropskou komisí sumárně zpracovány a zveřejňovány na webových stránkách europa.eu. Na těchto webových stránkách nejsou uvedeny aktuální rozbory jakosti vody v právě probíhající rekreační sezóně, avšak z vývoje jakosti vody v předcházející letní rekreační sezóně lze vývoj jakosti vody přiměřeně odhadnout

Převzato ze stránek Ministerstva zdravotnictví ČR

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů