Pátek, 2. prosince 2022

Zpráva ze semináře: Produkce osiv v podmínkách ekologického zemědělství

20. červenece 2009
Zpráva ze semináře: Produkce osiv v podmínkách ekologického zemědělství

Místo konání: Centrum výpočetní techniky UP Olomouc, Biskupské nám. 1, Olomouc, Olomoucký kraj

Termín konání: 22. června 2009

 

Seminář byl zahájen přednáškou ing. Barbory Dobiášové – ředitelky Odboru osiv a sadby ÚKZUZ[odkaz na prezentaci].  Účastníkům semináře poskytla komplexní úvod do problematiky osiv a sadby, zejména povinnosti vyplývající ze zákona o osivech. Podrobně a srozumitelně vysvětlila terminologii a pravidla, kterými je potřeba se řídit jak při používání, tak při výrobě certifikovaného osiva nebo sadby. 

Její vystoupení doplnil Ing. Petr Trávníček z Obchodní společnosti Pro-Bio, který specifikoval pravidla pro používání osiv v EZ podle NR 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

 

Následná přednáška Ing. Dagmar Janovské, PhD. (VÚRV Prahy Ruzyně)[odkaz na prezentaci] byla věnována tématu produkce obilovin v EZ, konkrétně se zaměřením na pěstování pšenice špaldy, dvouzrnky prosa a pohanky – tedy nejčastěji pěstovaných obilovin v ekologickém zemědělství. U všech vyjmenovaných plodin byla podrobně představena charakteristika druhu, nároky na podmínky, agrotechnické zásahy, přehlídky množitelských porostů, sklizeń a posklizňová úprava osiva včetně požadavků na kvalitu osiva.

 

I další téma přednášky bylo zvoleno s ohledem na četnost využití v EZ. Ing. Miroslav Hýbl, PhD.             (AGRITEC s.r.o. Šumperk)[odkaz na prezentaci] představil velmi podrobně téma produkce osiv luskovin v EZ. Obsáhlá přednáška poskytla účastníkům semináře jak obecné informace o významu zařazení luskovin v osevních postupech, jejich využití v potravinářském a krmivářském průmyslu, současný vývoj ploch, výnosů a produkce luskovin v ČR.

 

Následně byla zaměřena na nejvýznamnější druhy luskovin, pěstované v ČR, tedy hrách setý, bob setý a lupinu. Přednášející u jednotlivých plodin uvedl vždy hlavní charakteristiku, zařazení v osevních postupech, nároky na podmínky prostředí, včetně chorob a škůdců, kteří jejich pěstování nejčastěji komplikují.  

 

Na závěr odpoledního bloku představil a prakticky předvedl Ing. Ladislav Čáp (Bioinstitut, o.p.s. Olomouc) účastníkům semináře databázi OrganicXseeds (OXS). Pro konání semináře byla záměrně zvolena počítačová učebna a tak si všichni účastníci mohli prakticky vyzkoušet, jak postupovat při zjišťování dostupnosti požadovaného osiva, jak hledat v nabídce, jak vybírat nabídku konkrétního dodavatele apod. Protože mezi účastníky semináře byli i zástupci distributorů osiv, byla jim názorně předvedena ukázka, jak postupovat při vkládání nabídky osiv do databáze.

 

Databázi OXS provozuje FiBL Germany a v současné době je provozována v několika zemích EU, kde splňuje Nařízení Komise (ES) č. 1452/2003, které ukládá v Kapitole III., článku 6 povinnost každému členskému státu, vést elektronickou databázi seznamu odrůd osiv nebo sadbových brambor, které jsou na jeho území k dispozici. Nařízení zároveň umožňuje, aby tato DTB byla vedena i v jiném členském státě:

 

„…databáze je spravována buď příslušným orgánem členského státu, nebo orgánem či subjektem zmocněným k tomuto účelu členským státem, dále jen „správce databáze“. Členské státy mohou rovněž určit orgán nebo soukromý subjekt v jiné zemi.“

 

Databáze je v současné době v ČR ve dvouletém zkušebním provozu, její provoz byl spuštěn v rámci projektu EZ a zpracování biopotravin, podpořeného MZe ČR. Vzhledem k tomu, že nabízí více flexibility jak dodavatelům, tak odběratelům osiv, může být přínosem pro rozvoj trhu s bioosivy v ČR a v budoucnu by mohla nahradit stávající databázi, dosud spravovanou ÚKZUZ. 

 

Stravování účastníků semináře bylo zajištěno v jídelně rektorátu UP Olomouc, po celou dobu konání semináře bylo rovněž k dispozici občerstvení.

 

V měsíci záři se seminář uskuteční znovu, tentokrát v Jihlavě. Pozvánka na seminář bude včas zveřejněna na webu svazu PRO-BIO, včetně periodik Bioměsíčník a Zemědělec.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů