Úterý, 29. listopadu 2022

Dvanáctá výzva OPŽP - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 1 jsou přijímány od 24. srpna 2009 do 15. října 2009.
26. srpna 2009
Dvanáctá výzva OPŽP - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury
Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky 12. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) - z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 5/2008. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP do 16 hod. posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP.

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Oblast podpory: 1.1 Snížení znečištění vod

Podoblast podpory: 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Podporované aktivity (typy projektů) v aglomeracích nad 2 000 EO:
  • výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace centrálních ČOV v aglomeracích nad 2 000 EO včetně zavedení odstraňování dusíku a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství v souladu s platnými předpisy ČR i EU,
  • výstavba a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2 000 EO.

Omezení v rámci výzvy: Budou přijímány žádosti řešící aglomerace, na které se vztahuje naplňování požadavků směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Budou přijímány projekty řešící aglomerace uvedené v Přílohách 2, 3, 4, 5 a 6 Konkrétního seznamu aglomerací ČR, který je platný k 24.7.2009 a je nedílnou součástí této výzvy.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Oblast podpory: 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody

Podporované aktivity (typy projektů):
  • výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace úpraven vody, zdrojů pitné vody a přivaděčů zásobujících více než 2 000 obyvatel,
  • výstavba a dostavba rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě v obcích nad 2 000 obyvatel.

Omezení v rámci výzvy: Přijímány budou pouze projekty, které jsou součástí komplexního řešení zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod v dané lokalitě a na tato opatření bude souběžně podána žádost do podoblasti podpory 1.1.1.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Text XII. výzvy, Hodnotící kriteria pro XII. výzvu, Aktuální Seznam aglomerací k 24. 7. 2009,

Žádosti o podporu ve 12. výzvě jsou přijímány od 24. srpna 2009 do 15. října 2009.

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů