Pondělí, 5. prosince 2022

ČSÚ - Produkce, využití a odstranění odpadů v roce 2008

Český statistický úřad provádí každoročně statistické zjišťování o produkci a nakládání s odpady...
31. srpna 2009
ČSÚ - Produkce, využití a odstranění odpadů v roce 2008

Z jeho výsledků vyplývá, že v roce 2008 bylo v ČR vyprodukováno celkem 25,9 mil. tun odpadu. Oproti roku 2007, kdy produkce dosáhla 25,1 mil. tun, se jedná o slabý nárůst. Jak ukazuje tabulka 1, meziročně produkce odpadů stoupla o tři procenta.

Rovněž produkce nebezpečného odpadu vzrostla, a to z původních 1 311 tis. tun v roce 2007 na 1 518 tis. tun v roce 2008. Meziročně se tak jedná o nárůst  o 15,8 %. Z porovnání dat za roky 2007 a 2008 je ovšem patrné, že podíl nebezpečného odpadu na celkové produkci se výrazně nezměnil (v roce 2007 tvořil 5,2 %, v roce 2008 5,9 %).

Ekonomické subjekty (podniky), jenž jsou hlavními původci odpadů v ČR, vyprodukovaly celkem 22,2 mil. tun odpadu. Oproti minulému roku se jedná o  nárůst o 2,7 %.

Největší nárůst produkce podnikových odpadů, o 16,9 %, byl zaznamenán v odvětví odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, čištění města. Dále pak ve stavebnictví o 7,5 % a v energetice o 5,2 %.

Nejvýraznější pokles produkce odpadů byl zaznamenán v odvětví dolování a těžba, který byl způsoben využitím popílku a jeho vyjmutím z kategorie odpadu. Další pokles byl zaznamenán v dopravě, ve zpracovatelském průmyslu a v zemědělství a lesnictví.

Obce ve sledovaném roce vykázaly produkci 3 625 tis. tun odpadů (nárůst vůči roku 2007 o 4,8 %). Z pohledu Katalogu odpadů se jednalo zejména o komunální odpad (skupina 20), tvořící 87,6 % odpadu vyprodukovaného obcemi.
 

 

Údaje za rok 2008 uvedené v grafu 1 potvrzují opakovaně zjišťovanou skutečnost, že většina podnikových odpadů (75 %) každoročně vzniká při činnosti přibližně 300 firem, což jsou 2 – 2,5 % z počtu všech podniků, které se podílejí na produkci podnikových odpadů.

 

Graf 2 znázorňuje vývoj produkce odpadů (podnikových i komunálních) v letech 2002 – 2008. Je z něj zřejmé, že trend mírného zvyšování produkce odpadu zahájený v roce 2006 stále pokračuje. Graf kromě toho informuje o vývoji mezinárodně užívaného indikátoru produkce komunálního odpadu na obyvatele, jehož hodnota vzrostla oproti roku 2007 z 293 kg na 305 kg v roce 2008 (zvýšení o 4,1 %). Vzrůstající tendenci lze v produkci komunálních odpadů soustavně pozorovat již od roku 2004, kdy dosáhla hodnoty 278 kg na obyvatele.

 

V roce 2008 bylo vyprodukováno 3 176 tis. tun komunálního odpadu, z toho největší část 71,9 % tvořil běžný svoz (odpad z popelnic, z kontejnerů nebo svozových pytlů), 14,3 % činil tříděný odpad (sklo, papír, plasty) a 11,4 % tvořil objemný odpad (koberce, nábytek).

Komunálním odpadem se rozumí odpad z provozu domácností, odpad z čištění veřejných komunikací a prostranství, odpad z údržby veřejné zeleně a odpad živnostenského charakteru (odpad podobný komunálnímu odpadu, který vzniká z nevýrobní činnosti a provozu živností, úřadů a škol).

Z dlouhodobého hlediska se výše komunálního odpadu pohybuje okolo 3 mil. tun ročně a vykazuje vzrůstající trend. 

 

Příznivé změny nastávají ve způsobech sběru komunálního odpadu. V posledních letech obyvatelé stále více využívají možnosti tříděného sběru a svozu objemného odpadu. Zatímco v roce 2002 tvořil oddělený sběr 5,9 % produkce komunálního odpadu, v roce 2008 již bylo vytříděno 14,3 %, což v absolutním vyjádření znamená 44 kg vytříděného komunálního odpadu na obyvatele (16 kg/ob. v roce 2002). Vzhledem k roku 2002 vzrostlo množství vytříděného odpadu téměř třikrát, svoz objemného odpadu o necelou čtvrtinu.


*) zahrnuje veškeré odpady, se kterými bylo ve sledovaném roce nakládáno, tj. vyprodukované, převzaté od jiných firem, dovezené a odebrané ze skladu

Legislativa odpadového hospodářství ČR rozlišuje tři skupiny způsobu nakládání s odpady – využití, odstranění a ostatní způsoby nakládání.

Množství odpadů, se kterými je ve sledovaném období nakládáno bývá zpravidla vyšší než produkce odpadů. A to především o odpady dovezené ze zahraničí a o odpady odebrané ze skladu. Hodnota ukazatele se zvyšuje také díky vícenásobnému nakládání a předávání jinému subjektu. Celkem bylo v loňském roce nakládáno s 28,2 mil. tun odpadu. Z tohoto množství bylo 7,9 mil. tun využito, 5,9 mil. tun odstraněno a se 14,4 mil. tun odpadu bylo nakládáno ostatními způsoby nakládání. Z celkového množství využitých odpadů bylo 66,3 % recyklováno. Z 5,9 mil tun odstraňovaného odpadu bylo 81,6 % odpadů skládkováno. Využití odpadů na terénní úpravy zahrnuje největší objem odpadů (39,3 %) se kterými bylo nakládáno v rámci skupiny ostatních způsobů nakládání. 

 

Graf 4 znázorňuje vývoj nakládání s odpady v časové řadě od roku 2002. Z grafu by mohlo na první pohled vyplývat, že postupně dochází ke snižování množství odpadů, které je v ČR využíváno. Je třeba si uvědomit, že v posledních letech došlo k nárůstu ostatních způsobů nakládání. Bylo to způsobeno tím, že některé specifické způsoby nakládání byly z využívání odpadů vyčleněny a zařazeny do skupiny ostatních způsobů nakládání. Ve skutečnosti je proto část využívaných odpadů obsažena i v této skupině.

Srovnatelnost sumárních hodnot ostatních způsobů nakládání za jednotlivé roky, jak prezentuje graf 4, je z výše uvedených důvodů komplikovaná. Přesto lze pro ostatní způsoby nakládání ze statistických dat vysledovat určité trendy vývoje. Od svého zavedení neustále roste např. hodnota zpracování elektroodpadů, množství odpadu využitého na terénní úpravy či množství kompostovaných odpadů.

Statistické zjišťování o odpadech kromě produkce a nakládání každoročně sleduje i export a import odpadů. Oba způsoby přeshraničního pohybu odpadů jsou odděleně sledovány z pohledu členských zemí v Evropské unii a ostatních zemí.

V roce 2008 bylo do České republiky dovezeno 444,5 tis. tun odpadu, naprostá většina dovezeného odpadu pocházela z členských zemí EU a tvořila 437,6 tis. tun (98,4 %). Dovoz ze zemí mimo EU činil pouze 6,9 tis. tun (1,6 %). Největší množství dovezeného odpadu tvořily kovy včetně jejich slitin (ze skupiny odpadů 17), dále odpady ze zařízení na zpracování a využívání odpadů (především plasty a kaučuk). Kromě toho byly do ČR dovezeny vyřazené pneumatiky, papír a lepenka a odpady z výroby a zpracování celulózy.

Dovážený odpad se u nás využívá, dovoz odpadu do ČR za účelem odstranění není povolen. Z dlouhodobého hlediska dovoz odpadů do ČR nepřetržitě stoupá. Objem dovezených odpadů v roce 2008 se oproti roku 2004, kdy bylo sledování dovozu zahájeno, zvýšil o 38,6 %.

Ve sledovaném roce bylo z ČR vyvezeno 1 870 tis. tun odpadu a téměř veškerý vývoz byl směřován do členských zemí EU. Největší podíl na vývozu tvořily kovové odpady, které činily 77,9 % z celkové hodnoty vývozu, dále byly vyvezeny papírové obaly, lepenka, sklo, piliny nebo hobliny.

Rostoucí nároky na ekologicky šetrné ukládání a likvidaci odpadů, včetně třídění a recyklace vyžadují stále náročnější technologie, což se projevuje i ve finančních ukazatelích. Výdaje na ochranu životního prostředí jsou proto důležitým indikátorem péče o životní prostředí každého státu.

 

V roce 2007 (údaje za rok 2008 se teprve zpracovávají) bylo na investice na ochranu životního prostředí vynaloženo téměř 20 mld. Kč. Z toho investice na nakládání s odpady dosáhly 16,9 %, a přestože netvoří rozhodující podíl z celkových investic, je z níže uvedeného grafu patrný jejich neustálý vzestup.

Český statistický úřad každoročně provádí strukturální zjišťování podle produkčních odvětví (průmysl, zemědělství, stavebnictví, obchod, dopravu a tržní služby), která jsou hlavním zdrojem dat pro sestavení národohospodářských ekonomických výsledků. Z těchto zjišťování vyplývá, že likvidací a hospodařením s odpady se zabývá více jak 2,5 tisíce podniků a přibližně 28 tisíc pracovníků. Mzda v tomto odvětví roste pomalejším tempem než průměrné mzdy v národním hospodářství, v roce 2007 dosáhla 18 704 Kč.  

         *) Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné činnosti - OKEČ 90

Graf znázorňuje vývoj tržeb v odpadovém hospodářství v běžných cenách a ve stálých cenách roku 2000. Celkové tržby se zvýšily z 19 mld. Kč v roce 2000 na 38,4 mld. Kč v roce 2007.

Poznámky k tabulkám:

i.d. = individuální údaj

v tom: = jedná se o vyčerpávající výběr, součet položek se rovná položce celkem

z toho: = nejedná se o vyčerpávající výběr, součet položek se nerovná položce celkem

Další informace budou zveřejněny v publikaci Produkce, využití a odstraňování odpadů v roce 2008, která bude uveřejněna na internetových stránkách www.czso.cz v září 2009.

Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí

Český statistický úřad

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů