Úterý, 29. listopadu 2022

Pozvánka na konferenci Enviro-management 2009

Zhodnocovanie odpadov, skládky odpadov a staré environmentálne záťaže..

Pozvánka na konferenci Enviro-management 2009

Vážené kolegyne a kolegovia!

Bez toho, aby sme si to uvedomovali, je odpad neoddeliteľnou súčasťou nášho života.

Každý deň každý z nás prispieva k jeho vzniku a hromadeniu.

Svedčia o tom skládky v okolí našich miest a znečistenie nášho životného prostredia.

Zároveň ako keby sme zabúdali na skutočnosť, že odpady napriek všetkému predstavujú zaujímavý zdroj energie a druhotných surovín.

Technológie a postup na takéto alternatívne zhodnotenie odpadov už existujú, ale výber konkrétneho riešenia vhodného pre danú obec, mesto, podnik či región predpokladá hlbšie poznatky o tejto problematike.

A práve k širokej výmene aktuálnych poznatkov a skúsenosti v tejto oblasti chce prispieť medzinárodná odborná konferencia

Enviro-management 2009

Zhodnocovanie odpadov, skládky odpadov a staré environmentálne záťaže

ktorá sa uskutoční v dňoch 6. - 7. októbra 2009 v Hoteli Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.

Veríme, že stretnutie s Vašimi kolegami a partnermi Vás bude inšpirovať a pomôže Vám pri riešení Vašich pracovných úloh a povinností.

Tešíme sa na naše skoré stretnutie.

S pozdravom

Gabriela Stuchlá

koordinátor konferencie

Na konferencii sa stretnete so zodpovednými zástupcami

* samosprávy a štátnej správy,

* prevádzkovateľov zariadení na energetické využitie odpadov,

* prevádzkovateľov zariadení na mechanicko-biologickú úpravu odpadov,

* prevádzkovateľov skládok odpadov,

* producentov odpadov,

* spoločností zaoberajúcimi sa dekontamináciou horninového prostredia, likvidáciou a zhodnocovaním odpadov,

* výskumných inštitúcií zameraných na rozvoj moderných environmentálnych technológií.

Odborní garanti

Ing. Peter Plekanec

Trenčín

RNDr. Ján Čapo

NMC spol. s r.o., Žilina

Program

6.10.2009 Utorok

9:00 Registrácia účastníkov

10:00 Zahájenie konferencie

* Ministerstvo životného prostredia SR

* Vývoj odpadového hospodárstva na Slovensku vo vzťahu k zmenám na trhu

Ing. Peter Plekanec

Trenčín, SK

* Vyhodnocení svozu a třídění separovaných komunálních odpadů ve svozové oblasti Šternbersko v období 2003-2008

MVDr. Jiří Neužil

ředitel, Remit s.r.o., Šternberk, CZ

* Prestávka

12:00 Na ceste od skládkovania k recyklácii

Ing. Peter Plekanec

obchodný riaditeľ, Marius Pedersen, a.s., Trenčín, SK

* Aktuálny stav plnenie POH (Plánu odpadového hospodárstva) v Rakúsku

Dipl.-Ing. Alois Studenic

EUCS Ingenieurbüro GmbH, Linz, Rakúsko

* Pilotní projekt oděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve městě Olomouci

Bc. Miroslav Petřík

ředitel společnosti, Technické služby města Olomouce, a.s., Olomouc, CZ &

RNDr. Jana Matzenauerová

vedoucí oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, Magistrát města Olomouce, CZ

13:30 Obed

14:30 Rostoucí význam technologií energetického využívání odpadu a jejich účinnost

Prof.Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D.

Katedra energetických zařízení, Technická univerzita v Liberci, CZ

Ecological and Industrial Consulting - E.I.C. spol. s r. o., Praha, CZ

* Súčasný pohľad na energetické zhodnocovanie odpadov - porovnanie slovenských a zahraničných skúseností

Peter Benko

SK

* Prestávka

16:00 Energetické zhodnocení odpadů - nedílná součást integrovaných systémů nakládání s odpady v ČR

Ing. Pavel Bartoš

viceprezident Hospodářské komory ČR

předseda představenstva FITE a.s., Ostrava - Mariánské Hory, CZ

* Představení projektu Krajské integrované centrum pro zpracování komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji

Ing. Tomáš Kotyza

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Ostrava

* Energia vyrobená z obnoviteľného zdroja - biomasy z komunálneho odpadu.

Ing. Viliam Ferencei

Riaditeľstvo zneškodnenia a výroby energie, Kosit a.s., Košice

19:30 Spoločenské stretnutie účastníkov a prednášajúcich v Kolibe Patria

7.10.2009 Streda

9:00 Mesto Stockholm - príklady nakladania s odpadmi

* Ministerstvo životního prostředí ČR

Doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD.

ministr životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR, CZ

Avizovaná účasť

* Sanace horninového prostředí po chemické těžbě uranu v severních Čechách

Ing. Jiří Mužák, Ph.D.

vedoucí oddělení matematického modelování, DIAMO, s. p., o. z. Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem, CZ

* Prioritizácia opatrení pre riešenie environmentálnych záťaží vo vzťahu k ochrane podzemných vôd

RNDr. Anna Hornáčková Patschová, PhD.

Vedúca oddelenia podzemných vôd, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava &

Ing. Katarína Chalupková

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava &

RNDr. Miroslav Holubec, CSc.

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

* Prestávka

11:30 Aktuálny stav databázy Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia

Mgr. Anna Tlučáková

Oddelenie podzemných vôd, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

* Odstránenie starej enviromentálnej záťaže dioxínov

BCD CZ a.s., Praha

* Environmentálne riziká a možnosti ich prefinancovania

Doc. Ing. Eva Romančíková, PhD.

zástupkyňa vedúceho katedry financií, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, Bratislava

* Záver konferencie

13:30 Obed

Organizátor: NMC spol. s r.o.

Makovického 10, 010 01 Žilina

Slovenská republika

Tel. (SR): +421-41-5166661

Tel. (ČR): +420-511115049

Fax: +421-41-5006977

E-mail: nmc@internet.sk

www.nmc.sk

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů