Pátek, 2. prosince 2022

Bioodpad není odpad

3. září 2009
Bioodpad není odpad

Skládky v České republice jsou doslova zaplaveny bioodpadem. Bioodpad, jako jsou různé kuchyňské zbytky, větve, listí a tráva z údržby zeleně, tvoří až 40% směsného komunálního odpadu uloženého na skládkách. Skoro polovinu skládkovaného odpadu bychom tedy mohli odbourat pomocí správného nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. Co s tím?

Občanské sdružení Ekodomov na tento stav reaguje projektem Bioodpad není odpad. Že je bioodpad surovinou k dalšímu využití, budou na vlastní kůži zjišťovat studenti z pěti středních škol Středočeského kraje. Cílem projektu je nejenom zvýšení povědomí studentů o ekologicky odpovědném nakládání s bioodpady, ale zejména podpora separace a zpracování tohoto druhu odpadu ve školách. „Naším záměrem je, aby se studenti ve výuce nejenom seznámili s odpovědným nakládáním s bioodpady, ale aby měli zároveň možnost uskutečňovat praktické kroky vedoucí ke snížení jejich množství. Cílem je tedy návaznost konkrétních činností na teoretické studium. Chceme dosáhnout toho, aby environmentální výchova nebyla jen suchopárným učivem, ale stala se praktickým nástrojem rozvoje znalostí, dovedností a především postojů mladých lidí,“ vysvětluje koordinátorka projektu Ing. Iva Maršíková z Ekodomova. Projekt je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí, dále ho podpořila Nadace Partnerství v programu Partnerství pro Kolínsko, generálním partnerem programu je společnost TPCA.

Ekodomov bude v rámci projektu v průběhu školního roku realizovat řadu vzdělávacích aktivit nejenom pro studenty, ale i pro pedagogy. Prvním z nich byl vstupní odborný seminář, který se uskutečnil již v srpnovém přípravném týdnu. Učitelé byli příjemně překvapeni odborností a praktickými metodickými návody k výuce. „Po delší době jsem se zúčastnila akce, která byla dobře připravená a stála za to,“ uvedla Oldřiška Kosařová z Obchodní akademie v Kolíně. Účastníci semináře získali informace z oblasti nakládání s bioodpady a seznámili se s harmonogramem projektu a vzdělávacími materiály, které jim pomohou začlenit téma bioodpadů do výuky. Jádrem celého projektu je pak vlastní práce zapojených škol, která povede k separaci bioodpadů a jejich kompostování na pozemku školy. Fakt, že školy budou bioodpad zpracovávat nezávisle na systému nakládání s odpady v obci a studenti uvidí na vlastní oči přeměnu bioodpadu v organické hnojivo – kompost, představuje největší přidanou hodnotu projektu. Aby byla separace úspěšná, Ekodomov školám pořídí potřebné vybavení.

Projekt Bioodpad není odpad není jedinou aktivitou zaměřenou na nakládání s bioodpadem, kterou o.s. Ekodomov realizuje. Veškeré vzdělávací aktivity sdružení Ekodomov, které je přední nevládní neziskovou organizací v oblasti enviromentální výchovy zaměřené na nakládání s odpady, směřují k osvětě a vzdělávání nejen žáků a studentů základních a středních škol, ale i nejširší veřejnosti. Velký zájem například vzbudila celonárodní mediální kampaň Dejte šanci bioodpadu!, kterou organizuje právě Ekodomov. Osvětou, zaváděním kompostování v domácnostech a zakládáním komunitních kompostérů tato nezisková organizace přispívá k naplnění závazného Plánu odpadového hospodářství ČR, podle něhož musí být množství bioodpadu do roku 2020 sníženo o 65% oproti stavu z roku 1995.

Ekodomov, o.s.
V Podbabě 2602/29B
160 00 Praha 6
tel.: +420 234 697 402
tel.: +420 220 920 268
fax: 910 256 149
www.ekodomov.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů