Čtvrtek, 1. prosince 2022

Územní systém ekologické stability Chotěšov

6. prosinece 2009
Územní systém ekologické stability Chotěšov

Obec Chotěšov zahájila dne 1.9.2009 realizaci projektu Územní systém ekologické stability Chotěšov, jehož cílem je v lokalitě na severním okraji obce zvýšit ekologickou rovnováhu a posílit přírodní vegetační složky v krajině s protierozním i krajinotvorným efektem. Hlavním přínosem projektu však bude obnova schopnosti krajiny vzdorovat větrům od západu, zachycovat velké množství prachu a udržet vláhu potřebnou pro zemědělství. Vzrostlé dřeviny také zajistí hlukovou clonu obyvatelům obce, až se nedaleká těžební činnost přiblíží k hranicím katastru obce.

Projekt spočívá v založení biocentra a biokoridorů, které budou tvořit na ploše o výměře přes 14 hektarů trvalé travní porosty a skupinová výsadba dřevin, a to stromů i keřů. Biocentrum pojme celkem 51 870 sazenic stromů a 11 538 sazenic keřů. Biokoridory budou osázeny 8 310 stromy a 16 620 keři. Soubor vybraných lesních kultur tvoří: dub zimní a letní, habr obecný, lípa srdčitá, javor klen, jasan ztepilý, třešeň ptačí. Z keřů je to: líska obecná, svída krvavá, brslen evropský, kalina obecná, dřín jarní, střemcha evropská a slivoň trnitá. Plochu biokoridoru vymezí pásy větrolamů složené z keřů a listnatých stromů s vhodným tvarem koruny.
Projekt Územní systém ekologické stability Chotěšov je spolufinancován 85% z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), dále pak 5% ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí. Společnost Lafarge Cement, a.s. podpoří tento projekt finanční částkou větší než 4 miliony korun formou daru obci na dofinancování projektu. Zpracovatel projektové dokumentace jako podkladu pro realizaci stavby zajistila společnost GET s.r.o. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby byla dle platného zákona o veřejných zakázkách a dle požadavků zadavatele vybrána společnost H-REKULTIVACE, a.s.

Předpokládaný harmonogram realizace projektu:
Datum zahájení: 1.9.2009
Datum ukončení: 31.12.2014

Celkové uznatelné náklady: 14 761 382 Kč
Dotace EU z OPŽP: 12 547 174 Kč (85%)
Dotace SFŽP ČR: 738 069 Kč (5%)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů