zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na XXV. SETKÁNÍ VODOHOSPODÁŘŮ V KUTNÉ HOŘE

25.03.2010
Voda
Pozvánka na XXV. SETKÁNÍ VODOHOSPODÁŘŮ V KUTNÉ HOŘE

na téma Od předpisů k opatřením proti znečišťování vod a k ochraně proti povodním..

Sdružení vodohospodářů České republiky Oblast Kutná Hora Vás zve na tradiční a letos jubilejní

XXV. SETKÁNÍ VODOHOSPODÁŘŮ V KUTNÉ HOŘE na téma Od předpisů k opatřením proti znečišťování vod a k ochraně proti povodním

se koná ve dnech 20. a 21. dubna 2010 v sále "Clubu Lorec" v Kutné Hoře, Lorecká 57

Program

Úterý 20. dubna 2010

8.00 PREZENCE
9.10 ZAHÁJENÍ
9.30 PŘEDNÁŠKY
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., MZe ČR
Strategie vodního hospodářství v adaptačních opatřeních k omezení hydrologických extrémů
Mgr. Zdeněk Horáček, MZe ČR
Nové a připravované právní předpisy vodního hospodářství
Ing. Veronika Jáglová, MŽP ČR
Nový přístup k povolování vypouštění odpadních vod
12.00 OBĚD
13.00 PŘEDNÁŠKY
JUDr. Ing. Emil Rudolf, MŽP ČR
Základní právní předpisy upravující stav krajiny z pohledu minimálních negativních dopadů při povodňových stavech a jejich reálné uplatňování v praxi
Ing. Magda Horská, CSc., Povodí Moravy
Závaznost programů protipovodňových opatření ve schválených plánech oblastí povodí
Ing. Jana Pivcová - ÚPÚ - MZe ČR
Podpory a dotace pro projektování a výstavbu protipovodňových a protierozních opatření v pozemkových úpravách a povinnosti a možnosti vodoprávních úřadů při přípravě, povolování a realizaci pozemkových úprav.
Ing. Miloš Havel, Ing. Helena Vondrušková - Zemědělská vodohospodářská správa
Revitalizační a vodohospodářské úpravy vodních toků
17.30 VEČEŘE - Hotel Mědínek

20.00 VARHANNÍ KONCERT V CHRÁMU SVATÉ BARBORY
21.00 SPOLEČENSKÝ VEČER - Hotel Mědínek

Středa 21. dubna 2010

8.30 PŘEDNÁŠKY
Ing. František Kulhavý, CSc. Česká spol. krajinných inženýrů
Racionální řešení problematiky klimatických změn a protipovodňové ochrany v naší krajině z hlediska platné legislativy
Prof. Ing. Jan Šálek, CSc., Ústav vodního hospodářství a krajiny VUT Brno
Udržitelný rozvoj, ochrana a zodpovědné hospodaření s vodou v krajině
JUDr. Jaroslava Nietscheová, Povodí Vltavy, s.p.
Ochrana vodních zdrojů podle platných předpisů a v praxi vodoprávních úřadů
11.00 OBĚD
12.00 EXKURZE
Vodní hospodářství a chov bílých jelenů v Žehušické oboře
15.00 ZÁVĚR AKCE

Letošní jubilejní XXV. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře si vzalo za úkol pomoci správním orgánům, projektantům a všem pracovníkům vodního hospodářství a pozemkových úprav v orientaci v právních předpisech a výsledcích výzkumů na úseku vypouštění vod z ČOV a v boji k snížení dopadu extrémních srážek.
Není pravda, jak často media silně dezorientují veřejnost, že nejsou právní nástroje k zlepšení stavu krajiny k snížení prudkých odtoků působících záplavy. Bohužel se správní orgány nepouští tradičně do postihování špat-ného hospodaření z nedostatku zkušeností a různých obav.
Např. zákon 254/2001 Sb. v § 27 stanoví: Vlastníci pozemků jsou povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni za těchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosům půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. Například zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů nařizuje péči o krajinu k ochraně vod. Zákon o vodách je novelou 181/2008 Sb. upraven přímo na problematiku povodní a další nápravu přináší připravená ("velká") novela a připravené nařízení vlády. Vedle řady výrazných změn obsahují připravované předpisy i velmi rozsáhlou pasáž o sankcích k zajištění plnění povinností vyplývajících z vodního zákona
Výklad bude opět mj. zaměřen i na povinnost od 1. 1. 2010 vycházet z imisních požadavků přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, tj. stanovení emisních limitů kombinovaným způsobem (emisní a imisní požadavky) podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. Nezapomeneme na trvalý problém na nahlížení k využívání kalů a sedimentů dle zákona č. 9/2009 Sb. (změna zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, přílohy č. 9) o limitních hodnotách koncentrací škodlivin ve vytěžených zeminách a vytěžených hlušinách, včetně sedimentů z vodních nádrží a koryt potoků. Velký prostor bude dán k diskusi ihned po přednesení přednášky.
Vysvětlíme i povinnosti, spolupráci a možnosti vodoprávních úřadů při přípravě, povolování a realizaci pozemkových úprav.
Cílem setkání je podat široké informace k nejpalčivějším problémům ve vodním hospodářství a navazujících oborech s výkladem předpisů a výzkumů tradičně nejfundovanějšími pracovníky v oborech, a následnou diskusí s nimi se pokusit vysvětlit a pomoci o jednotné aplikaci v praxi. Akce je určena zejména pro investory, pracovníky státní správy a samosprávy obcí s rozšířenou působností, pracovníky krajských úřadů, vodohospodář-ských podniků, hygienických orgánů a mnoha dalších navazujících profesí, včetně projektantů a zhotovitelů staveb, dodavatelů služeb, materiálů a zařízení.
Součástí akce je tradiční výstava firem podnikajících v ekologických oborech, hlavně ve vodním hospodářství, z nichž někteří setkání sponzorují a hradí část nákladů na společenskou část setkání. Prezentace sponzorů bude zařazována do programu průběžně.
K akci bude vydán sborník přednášek XXV. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře (ISBN 978-80-02-02211-4).
XXV. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře komora ČKAIT zařadila do vzdělávacího programu v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ohodnotila 2 body.

Pořadatel:
Oblastní sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora,
Na Špici 347, 24 01 Kutná Hora,
informace na www.vodakh.cz
Garanti akce:
Jan Lázňovský, odborný garant
tel. a (fax) 322 319 764 (5), mob.: 733 734 059
e-mail: j.laznovsky@quick.cz
Ing. Šárka Tichá - organizace účastníků
MěÚ Kutná Hora, tel. 327 710 267, 724 705 484 e-mail: - sarka.ticha@seznam.cz
Ing. Miroslav Perný, prezentace firem
ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., 284 03 Kutná Hora, tel. 327 511 871, 603 826 563, fax 327 511 872
lab@unskh.cz
Marie Vytlačilová, ubytování a koncert
VHS Vrchlice-Maleč a.s. Kutná Hora,
tel. 733 706 487.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí