zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropský parlament po téměř třech letech jednání schválil Směrnici o průmyslových emisích

28.07.2010
Ovzduší
IPPC
Evropský parlament po téměř třech letech jednání schválil Směrnici o průmyslových emisích

Ve středu 7. července ukončil odhlasováním kompromisních pozměňovacích návrhů[1] Evropský parlament téměř tříletá jednání o návrhu Směrnice o průmyslových emisích[2]. Dohodu s Evropským parlamentem v podobě kompromisního textu podpořila i Evropská komise[3]. Znění odsouhlaseného textu musí ještě oficiálně schválit Rada ministrů[4].

Směrnice o průmyslových emisích (slučuje sedm doposud samostatných evropských směrnic)[5] v části o integrované prevenci posiluje zejména roli nejlepších dostupných technik (BAT) a Referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) v povolovacích procesech. Zároveň však umožňuje ve vymezených případech transparentní udělování výjimek, pokud tím nedojde k ohrožení místních podmínek životního prostředí.

Nová směrnice také sjednocuje systém environmentálních inspekcí vymezených průmyslových zařízení v rámci EU, ukládá členským státům pravidelně přezkoumávat povolení v návaznosti na vývoj BAT, zvyšuje ochranu půdy a podzemních vod před průmyslovým znečištěním, rozšiřuje účast veřejnosti v povolovacích a změnových řízeních, rozšiřuje rozsah povinně zpřístupňovaných informací a u části z nich výslovně ukládá zveřejňování prostřednictvím internetu. Další důležité změny se týkají velkých spalovacích zařízení, zařízení na spalování a spoluspalování odpadu a zařízení k výrobě oxidu titaničitého.

Lhůta pro implementaci této Směrnice do legislativy členských států bude 24 měsíců ode dne jejího zveřejnění v Úředním věstníku EU, což se očekává do konce letošního roku. Nové požadavky se budou na vymezená průmyslová zařízení[6] aplikovat postupně v období 2 - 4,5 roku po vstupu evropské legislativy v platnost, ale energetický sektor bude moci využít při přechodu na zpřísněné emisní limity několik časově omezených výjimek.

Poznámky:

[1] Ačkoliv se na počátku druhého čtení zdály pozice Evropského parlamentu a Rady poměrně vzdáleny, konečný kompromis, který vychází z politické shody Rady dosažené pod vedením Českého předsednictví v polovině roku 2009, byl podpořen velkou většinou poslanců. Při hlasování text podpořilo 639 poslanců, 35 jich bylo proti a 10 se hlasování zdrželo. Schválený text směrnice o průmyslových emisích se stal široce akceptovaným kompromisem jak mezi členskými státy, tak politickými frakcemi Evropského parlamentu.

[2] Tisková zpráva Evropského parlamentu - www.europarl.europa.eu

[3] Prohlášení evropského komisaře pro životní prostředí J. Potočnika ke schválení návrhu směrnice o průmyslových emisích - http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/306&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.

[4] Přijatý text směrnice v českém jazyce - http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0267+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS

[5] Návrh směrnice o průmyslových emisích obsahuje následující doposud samostatné směrnice:
-Směrnici 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC),
-Směrnici 2001/80/ES o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení,
-Směrnici 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních,
-Směrnici 2000/76/ES o spalování odpadu,
-Směrnici 78/176/EEC o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého,
-Směrnici 82/883/EEC o postupech dozoru a monitoringu životního prostředí v souvislosti s odpadem z průmyslu oxidu titaničitého,
-Směrnici 92/112/EEC o postupech harmonizace programu pro redukci a eventuální eliminaci znečištění způsobeného odpady z průmyslu oxidu titaničitého.

[6] Vymezení průmyslových zařízení - ta, která jsou v současnosti regulována směrnicí 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění a nově zahrnuté činnosti.

Podrobnější a odborné informace jsou k dispozici u ředitele Odboru integrované prevence a IRZ pana Jana Maršáka,
Tel.: 267 122 739, e-mail: lng. Bc. Jan Maršák Ph.D.@mzp.cz

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí