Neděle, 14. července 2024

Ministr Kuba říká stoprecyklaci, podporu mají dostat kontroverzní spalovny

Ministr Kuba říká stoprecyklaci, podporu mají dostat kontroverzní spalovny

Spalovat a zase spalovat cenné druhotné suroviny plánuje ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Vyplývá to z jeho návrhu Surovinové politiky České republiky a související Státní energetické koncepce. Zcela přitom ignoruje strategické dokumenty Evropské unie i negativní dopad spaloven na životní prostředí. Uvádí to sdružení Arnika ve svých připomínkách (1, 2), které zaslalo k oběma strategickým dokumentům hned čtyřem ministerstvům. Dokumenty bude totiž zítra projednávat česká vláda.

"Surovinová politika rozhodně neobsahuje konkrétní opatření, která by u nás vedla ke zvýšení míry recyklace. Koncepce může svou jednostrannou orientací na masivní podporu spaloven dokonce zhoršit i to, čeho se českým domácnostem tříděním odpadů podařilo dosáhnout. Na politice je zcela zřejmé, že jejím hlavním cílem je na jedné straně se vyhnout reálně hrozícímu postihu za nedodržování evropské směrnice o odpadech z roku 2008, ale současně nepodpořit předcházení vzniku odpadů a jejich recyklace natolik, aby mohlo ohrozit plány na masivní výstavbu spaloven. Do roku 2040 plánuje spalovat 80% spalitelných odpadů, a to nejen v nových spalovnách, ale i v teplárnách, elektrárnách a cementárnách," upozorňuje na souvislosti předseda sdružení Arnika Jindřich Petrlík.

Zásadní nedostatek vidí ekologická organizace v tom, že ministr Kuba nepřichází s žádným legislativním ani ekonomickým impulsem pro zvýšení míry recyklace a předcházení vzniku odpadů. Naopak podporu českých zákonů chce dát spalovnám, které chce financovat z veřejných zdrojů a dotovat je jako obnovitelný zdroj energie, přestože jím nejsou. Přitom Česká republika figuruje na žebříčcích evropské sedmadvacítky v oblasti šetrného nakládání s odpady až ve druhé polovině."To, v čem zaostáváme za Evropou, je především míra recyklace a předcházení vzniku odpadu. Surovinová politika svým zněním předurčuje, zda se do budoucna zaměříme na vyšší míru recyklace anebo ničení surovin spalováním odpadů. Kubův úřad recyklaci nezvolil a schválením jeho politiky nastíněné ve dvou nyní předložených dokumentech bude předurčena i podoba odpadové strategie a strategie ochrany životního prostředí," vytýká předloženým dokumentům Matěj Man, vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj!

Za absolutně nelogické odborníci ze sdružení Arnika považují fakt, že by mělo být spoluspalování odpadů z domácností dotováno tzv. zeleným bonusem. "Je naprosto absurdní, aby bylo ničení cenných surovin ještě podporováno z peněz občanů. Spotřeba energie při výrobě třeba plastových obalůje mnohonásobně vyšší než energie, která se při spalování uvolní. Kromě ekonomických ztrát dochází při spalování odpadu také k ničení neobnovitelných zdrojů," vysvětluje Petrlík.

Tristní je situace například u bioodpadů, tedy zbytků z kuchyní a zahrad. Jejich tříděním a využitím by klesl objem komunálního odpadu zhruba o třetinu, navíc by česká města a obce získala kvalitní kompost pro obyvatele nebo místní zemědělce."Namísto toho hrozí míchání bioodpadu s jinými, výhřevnějšími odpady, jako jsou třeba směsné plasty. O spalované směsi pak bude spalovnářská lobby tvrdit, že jde o obnovitelný zdroj energie," obává se Man.

Přestože jsou dnes spalovny na poměrně vysoké technické úrovni, stále při jejich provozu vzniká popel a popílek s vysokých obsahem například těžkých kovů včetně rtuti, dioxinů a dalších takzvaných perzistentních organických látek (POPs). Při nevhodném způsobu nakládání s tímto materiálem, ke kterému u nás podle zjištění sdružení Arnika dochází (3), mohou nebezpečné látky unikat do životního prostředí. Část z nich se kumuluje v potravním řetězci a může tak dojít i ke kontaminaci potravin, jak dokládají například případy z Francie nebo Velké Británie (4). Tuto špatnou praxi doporučuje předložená surovinová politika ještě rozšířit.

Sdružení Arnika se také připojí k demonstraci, které je plánována na středu 12. září od 8:30 před budovou Úřadu vlády ČR (5).

Poznámky:

(1) Připomínky sdružení Arnika k Surovinové politice České republiky jsou ke stažení na http://arnika.org/soubory/dokumenty/odpady/Ke_stazeni/pripominky_surovinova_politika.pdf

(2) Připomínky sdružení Arnika ke Státní energetické koncepci jsou ke stažení na http://arnika.org/soubory/dokumenty/odpady/Ke_stazeni/pripominky_statni_energeticka_koncepce.pdf

(3) Podrobnosti jsou v tiskové zprávě "Kontrola státu nad nebezpečnými odpady ze spaloven je nedostatečná" ze dne 14. srpna 2012:http://arnika.org/kontrola-statu-nad-nebezpecnymi-odpady-ze-spaloven-je-nedostatecna

(4) Případy jsou popsány v publikaci Zpráva o vejcích, která je ke stažení na http://arnika.org/soubory/zaloha/bezjedu/Soubory/Zprava_o_vejcich.pdf

(5) Informace o demonstraci jsou na http://arnika.org/prijdte-na-demonstraci-proti-rozsirovani-dolu-a-stavbe-spaloven

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů