Pondělí, 22. července 2024

Integrované povolení a nakládání s nebezpečnými odpady

Integrované povolení a nakládání s nebezpečnými odpady

Vztah vydání integrovaného povolení na nakládání s nebezpečnými odpady a hodnocení rizika ekologické újmy.

Podle § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), se souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech nevydá, je-li jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů.

Pokud integrované povolení zahrnuje více provozních činností uvedených pod provozními činnostmi č. 2 až 15 zákona o ekologické újmě pro jedno místo provozní činnosti, hodnotí se všechny tyto provozní činnosti v rámci jednoho prováděného základního hodnocení rizika v částech B až F. Pokud provozovatel provádí další provozní činnost, kterou integrované povolení nezahrnuje, provede základní hodnocení rizika pro tuto provozní činnost zvlášť.

Vyplnění části B bodu 7 písm. a) základního hodnocení rizik se tedy s ohledem na výše uvedené odvíjí od obsahu integrovaného povolení v části nahrazující souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Bude-li povolení upravovat nakládání s nebezpečnými odpady, je třeba tento bod hodnocení vyplnit, nebude-li toto nakládání povolením pokryto, není třeba vyplňovat ani bod 7 písm. a) části B hodnocení.

Zároveň je však třeba upozornit, že v případech, kdy souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech (resp. příslušná část integrovaného povolení) nebude sice zahrnovat nakládání s nebezpečnými odpady [nebude tedy vyplňována část B bod 7 písm. a) hodnocení], avšak provozovatel bude disponovat schváleným havarijním plánem vydaným podle § 39 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. integrovaným povolením, které toto rozhodnutí nahrazuje (srov. § 126 odst. 5 vodního zákona), a toto rozhodnutí bude zahrnovat také nakládání s nebezpečnými odpady, jakožto látkami závadnými vodám, bude v případě překročení limitů pro tyto látky uvedené v části B bodě 6 základního hodnocení rizik, provozovatel povinen vyplnit tento bod.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů