Pondělí, 22. července 2024

Interdisciplinární centrum pro nové poznatky

České vysoké učení technické zahájilo v Buštěhradu stavbu univerzitního centra. Jeho cílem bude produkovat znalosti v oblasti energetické efektivity budov a jejich zavádění do praxe.

Interdisciplinární centrum pro nové poznatky

Náplní Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) bude výzkum v oboru optimalizace energetických úspor v budovách. "Bude laboratoří pro nízkoenergetické domy a šetrné technologie ze stavebnictví, chceme se ale zaměřit také na jednotnou standardizaci, metodiku měření a certifikace v oblasti šetrných staveb," říká Ing. Vít Kosina, manažer výstavby centra. Profesor Zdeněk Bittnar dodává: "Od centra si slibujeme i lepší možnosti zapojení do odborných evropských projektů, jako je například Joint Technology Initiave on Energy Efficient Buildings."

Na výzkumných aktivitách UCEEB spojí své síly čtyři fakulty. Architekturu a interakci se životním prostředím bude zkoumat tým prof. Petra Hájka, kvalitu životního prostředí prof. Karel Kabele, materiály a konstrukci doc. Petr Kuklík (všichni tři jsou z Fakulty stavební ČVUT). Výzkum energetických systémů budov povede prof. František Hrdlička, děkan Fakulty strojní ČVUT. Za monitorování, diagnostiku a inteligentní řízení energeticky efektivních budov bude odpovědný vedoucí katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT prof. Michael Šebek. Čtvrtou fakultou zapojenou do projektu je Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, která povede výzkum inteligentních místností s osobním zdravotním systémem.

Centrum bude spolupracovat s firmami zabývajícími se výrobou stavebních materiálů a konstrukcí. Další významnou oblastí jsou energetické zdroje, systémy distribuce a řízení spotřeby energie v budovách. Spolupráce už byla předjednána zhruba s dvaceti partnery, jako jsou například ČEZ, Metrostav, Promat, Korado, Regulus, Kronospan, ŽPSV, Clever technologies, Subterra, Centrum stavebního inženýrství, Medical technologies, Baumit, Skanska, OHL ŽS, Knauf Praha, Mott MacDonald Praha a Celusse Laboratories.

Výzkumná činnost bude členěna do pěti výzkumných programů.

INTERAKCE BUDOV S ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM

Cílem této aktivity bude vývoj konstrukčních skladeb obalových a vnitřních konstrukcí na bázi obnovitelných a recyklovaných materiálů a jejich ověření z hledisek požární bezpečnosti a akustické kvality. Dále jde o vyvinutí konstrukčních systémů a prvků z vysokohodnotných kompozitů, obvodových plášťů s integrovanými energetickými funkcemi a systémů inteligentního řízení. Odborníci se soustředí na ověřování řešení obvodových plášťů a na aplikaci nových obvodových konstrukcí budov, integraci solárních termických systémů do obvodových plášťů a prefabrikaci energetických sanací budov. Výsledkem by měla být nová generace lehké prefabrikace obvodových konstrukcí. Výzkum se zaměří také na požární zkoušky, na konstrukce z vysokohodnotných kompozitů a na hodnocení životního cyklu stavebních produktů i budov.

ENERGETICKÉ SYSTÉMY

Výzkum se bude zabývat decentralizovanými zdroji - spolupráce pasivních obnovitelných zdrojů energie s aktivními palivovými zdroji a nadřazenými sítěmi prostřednictvím inteligentního řízení, vývoj optimalizovaných prvků obnovitelných zdrojů energie pro integraci do konstrukčního pláště budovy, vytvoření metod návrhu technických systémů pro zajištění nízké spotřeby primárních paliv a vyvinutí inovativního systému obnovitelných zdrojů energie, včetně pokročilého řízení.

Základní témata: solární kolektory, tepelná čerpadla, systémy úpravy vnitřního prostředí pro energeticky nulové budovy, akumulace tepla a chladu, integrace zdrojů energie do budov a do nadřazených sítí, pokročilé metody prediktivního řízení.

KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Hlavními cíli bude vývoj postupu pro zlepšení vnitřního prostředí budov s nízkou a nulovou spotřebou energie s ohledem na zdraví, komfort a pracovní produktivitu, definování postupů pro návrh a řízení systémů udržujících vnitřní prostředí v těchto budovách, vyvinutí pokročilých integrovaných systémů pro technická zařízení budov s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí. Dále jde o stanovení postupů pro návrh, přípravu a hodnocení fyzikálně-chemických a biologických vlastností materiálů se zaměřením na nanomateriály, využití nanomateriálů pro detekci škodlivin a monitorování stavu vnitřního prostředí, využití pomocných zdravotnických technologií a osobních zdravotních systémů v budovách.

MATERIÁLY A KONSTRUKCE

Náplní této aktivity je vývoj multifunkčních nízkoenergetických materiálů pro stavební konstrukce a podpora jejich využívání, vývoj zdokonalené hydrofilní minerální vlny, inovativních materiálů a intervenčních technik na bázi nanotechnologií, vývoj hybridních systémů založených na obnovitelných zdrojích a klasických stavebních systémech a vývoj struktur pro rychlé rozmístění.

MONITOROVÁNÍ, DIAGNOSTIKA A INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ

Výzkumné oblasti budou tvořit monitorování a diagnostika stavebních konstrukcí, senzorové sítě a vyhodnocování dlouhodobých strukturních změn v konstrukcích, monitorování a diagnostika zdrojů energie, integrované diagnostické prvky ve zdrojích (fotovoltaika, solární články atd.). Výzkum se zaměří také na model chování uživatelů v budově, na řízení topení, větrání a chlazení na základě modelu budovy a na tvorbu a identifikaci matematického modelu budovy. Výzkum bude sloužit i k validaci počítačových simulací. Pro experimenty bude typické testování v reálném měřítku, které umožní dosažení spolehlivých informací o funkčních parametrech materiálů, konstrukcí, energetických systémů a systémů inteligentního řízení.

Více na http://uceeb.cz.

Ing. Antonín Lupíšek
manažer pro spolupráci s průmyslem UCEEB


O PROJEKTU

Projekt vzniká za podpory Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci prioritní osy 2. Celková výše udělené dotace je 672 020 806 Kč, z čehož 571 217 685 Kč je financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 100 803 120 Kč ze státního rozpočtu ČR. Projekt skončí v prosinci roku 2014. V současné době je v řešení žádost o prodloužení projektu, a to až do června 2015. Poté by centrum mělo být finančně samostatné.


STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Hlavní hmotou kompozice objektu je devět metrů vysoký blok testovací haly, k níž jsou připojeny přízemní části s laboratořemi. Dominantu tvoří administrativní křídlo, položené jako dřevěný hranol se šikmo seříznutými čely na střechu laboratoří. Pohledově stabilizuje kompozici stavby ve vztahu ke komunikaci a spolu s terénní a parkovou úpravou vymezuje polohu hlavního vstupu. Vstupní a administrativní dvoupodlažní blok je v centru dispozice, z jihu je k němu připojena přízemní hala testovací laboratoře o půdorysu 36 x 48 m. Bude sloužit k velkým pokusům na celých testovacích budovách i jejich komponentách v měřítku až 1 : 1. Část haly bude vymezena přímo pro sestavení testovaných konstrukcí, další prostory budou vyčleněny pro prostorově náročnější zázemí (klimakomora), jižní dvoupatrový trakt haly pro akustickou komoru, specializované laboratoře a sklady. Ze severu přiléhá ke střednímu bloku přízemní trakt specializovaných laboratoří s výukovou místností.

Nosná konstrukce halové i přízemní části bude z lepeného lamelového dřeva. Dřevo je i hlavním materiálem pro fasády haly a administrativy. Konstrukce obvodového pláště jsou převážně dvouplášťové větrané. Severní a východní stěny přízemní části a západní a východní průčelí 2. NP jsou z větší části prosklené. Jižní stěna testovací haly je navržena jako vzduchový kolektor - vnější vrstva bude skleněná. Střešní konstrukce budou v klasickém pořadí vrstev. Na části budovy jsou navrženy vegetační střechy s extenzivní střešní zelení. Na střeše testovací haly budou světlíky - jejich jižní strana ve sklonu 34o bude osazena fotovoltaickými panely. Okna a prosklené stěny jsou navrženy v hliníkových rámech, zasklení termoizolační. Exteriér budovy doplňují kovové zinkované konstrukce (vnější schodiště, markýza nad vraty do haly). Před severní a západní obvodovou stěnu je předsazena šikmá ocelová zinkovaná konstrukce, připravená jako podpora popínavých rostlin. Vnitřní dělicí konstrukce jso u převážně lehké na bázi dřeva nebo prosklené. V testovací hale budou dělicí příčky mobilní.


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název stavby: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Buštěhrad, okres Kladno

Investor: České vysoké učení technické v Praze

Studie, architektonické řešení: Šenbergerová,Šenberger-architekti Ing. arch. Tomáš Šenberger,

Ing. Tomáš Med

Projekty: Grebner, projektová a inženýrská kancelář, s.r.o.

Realizace: Metrostav a.s.

Termín realizace: září 2013

Zdroj:STAVITEL
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů