Čtvrtek, 25. července 2024

Technologie spalovny EKOTERMEX Vyškov

Technologie spalovny EKOTERMEX Vyškov

Spalovna nebezpečného a průmyslového odpadu obchodní společnosti EKOTERMEX, a.s. byla vybudována z vlastních zdrojů společnosti v roce 1991 - 1992 s cílem zajistit odstranění tohoto odpadu a tím i ochranu životního prostředí.

  • Zařízení je určeno ke sběru, výkupu, shromažďování, skladování a následnému odstraňování průmyslových nebezpečných odpadů spalováním. Technologické zařízení je schopno spalovat tuhé i tekuté průmyslové odpady.
  • Během provozu prošla spalovna řadou rekonstrukcí (tzv. suché čištění spalin) a do trvalého provozu byla uvedena linka č. 2 a 3 28. února 2005 a linka č. 1 29. června 2006.
  • V současné době splňuje všechny české zákonné normy (zákon o ovzduší č. 86/2002 a všechny jeho prováděcí vyhlášky). Dne 20.2.2007 byl udělen firmě EKOTERMEX, a.s. certifikát ISO 9001 a ISO 14001.

Základní kapacitní údaje zařízení:

Celkový instalovaný výkon:

Tuhé odpady:

1) HOVAL GG 24 (č. 1)

2) HOVAL GG 24 (č. 2)

Spalovací lonka Hoval GG 4.000 Kč / 24 hodin 1.500 t / rok

Skutečná kapacita jedné linky 1.300 t / rok

Pozn.: Max. výkon spalování je dosažitelný pouze ve fázi dávkování odpadu, skutečná kapacita je propočtena z celkové doby cyklu spalování včetně doběhu a dohoření.

Kapalné odpady:

Muflová pec MP 150 - kapacita 920 kg / 24 hodin ((při výhřevnosti odpadu 18 MJ/kg)


Spalování tuhých odpadů - HOVAL GG 24 (č. 1 a č. 2)

Spalování tuhých odpadů - HOVAL GG 24 (č. 1 a č. 2)

Na tomto zařízení je možno spalovat jak tuhé, tak i tekuté odpady. V současné době jsou tekuté odpady výhradně spalovány v muflové peci. Proces spalování je cyklický, zařízení je vhodné pro méně popelnaté odpady. Typický případ takového odpadu je odpad ze zdravotnických zařízení. Doba 1 cyklu je cca 24 hod., v závislosti na druhu spalovaného odpadu a množství celkové vsádky pece.


Spalování tekutých odpadů - MP 150 (zdroj znečišťování ovzduší č.102)

Spalování tekutých odpadů - MP 150 (zdroj znečišťování ovzduší č.102)

Na tomto zařízení je možno spalovat výhradně tekuté odpady. Jde rovněž o dvoustupňové spalovací zařízení. Třístupňová mokrá vypírka kouřových plynů byla demontována v dubnu 2003. V červnu 2004 bylo nainstalováno suché čištění spalin, prosinci proběhla kolaudace a od ledna 2005 je linka v řádném provozu.


Zařízení pro odvod spalin do atmosféry - komín, havarijní komín

Zařízení pro odvod spalin do atmosféry - komín, havarijní komín

Spalovací linka HOVAL č. 101 má společný hlavní komín pro vypouštění emisí při běžném provozu s linkou HOVAL č. 2 a MP 150 a každá linka má svůj vlastní nouzový (havarijní) komín.

Komíny:

Na konci spalovacího procesu, za tzv. suchým čištěním spalin. Je vyroben z nerez oceli (kovový balený) a odvádí vyčištěné spaliny. Komín u linky Hoval - Schiestl GG 24 má výšku 13,8 metrů, průměr 500 mm, délka kouřovodu je 18 metrů. Jedná se rovněž o dodávku firmy SMS Rokycany, výrobce ROKA RÁŽA s.r.o. Teplice, rok výroby 2004.

Teplota odváděných spalin do max. 65 °C.

Odvod spalin je řízen hodnotou podtlaku v termoreaktoru tak, aby bylo zajištěno zdržení spalin 2 s.

Nouzové (havarijní) komíny: Oceloplechové nouzové komíny o výšce 14 m.

Zařízení pro kontinuální měření znečišťujících látek a provozních parametrů

Spalovna nebezpečných odpadů slouží k termické likvidaci nebezpečných odpadů, které nelze druhotně využívat ani zpracovávat jiným způsobem. V pyrolýzní peci spalovny dochází ke vzniku karbonizačního plynu, který je dopalován v komoře termoreaktoru, odkud jdou spaliny přes výměník tepla, suchou vypírku spalin a filtr do společného komínu.

Spalovna je vybavena zařízením pro měření emisí. Měření probíhá v rozsahu a četnosti dle platné legislativy zejména zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu.

Jsou použity následující analyzátory:

  • analyzátor TZL
  • analyzátor plynů na bázi IČ spektroskopie (NOx, SO2, CO)
  • analyzátor O2
  • analyzátor TOC
  • analyzátor HF
  • analyzátor HClVíce zde: http://www.ekotermex.cz/products/zarizeni-pro-odvod-spalin-do-atmosfery-komin-havarijni-komin/

ZDROJ: www.ekotermex.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů