Obaly znečištěné nebezpečnou chemickou látkou

Jak ohlašovat obaly potřísněné nebezpečnou chemickou látkou?

Obaly znečištěné nebezpečnou chemickou látkou

Dotaz:
Naše firma má malý sklad nchlp, kde dochází jednou za rok k likvidaci použitých obalů (obaly potřísněné nebezpečnou látkou) předáním oprávněné osobě. Loni jsme sklad přihlásili do registru ISPOP. Dotaz je, zda je třeba odesílat hlášení do ISPOP každý rok, nebo zda stačí jen "vstupní" registrace. Děkuji.

Odpověď:

Obaly znečištěné nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, kterých se zbavujete jejich předáním osobě oprávněné k jejich převzetí a dalšímu nakládání s nimi podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), jsou nebezpečným odpadem, zařazeným podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů, pod kat. č. 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

Vaše firma je původcem tohoto odpadu a vztahují se na ni všechny povinnosti původců odpadů ze zákona o odpadech, tedy i povinnosti vedení evidence a ohlašování odpadů, stanovená ustanovením § 16 odst. 1 písm. g), tj. vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění) včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem.

Dále § 39 odst. 1 zákona o odpadech stanoví pro původce odpadů, že jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Ustanovení § 39 odst. 2 ukládá povinnost původcům odpadů v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem, bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Na těchto povinnostech nic nemění ani společná ustanovení § 82 zákona o odpadech, v jehož odst. 3 se stanoví, že ohlašovací nebo oznamovací povinnost vůči orgánům veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 16 odst. 1 písm. g), § 18 odst. 1 písm. j), § 19 odst. 1 písm. e), § 20 písm. e), § 31f, § 37a odst. 4 písm. b), § 37b odst. 1 písm. g), § 37c odst. 1 písm. h), § 37h odst. 2, § 37l odst. 3 písm. e), § 38 odst. 10 a § 39 odst. 2 až 6 a 8 se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

Z výše uvedeného vyplývá, že hlášení do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) je nutné zasílat každoročně do 15. února následujícího roku. Mění se pouze adresát, kterému se hlášení posílá (tj. místo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny je zasílán do ISPOP).

Autor: Mgr. Věra Dubanská CSc.

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů